tistrname
สาระสำคัญในสัญญา
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

สาระสำคัญในสัญญา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
วันที่รายละเอียดkey no.
14 มี.ค. 2566ข้อตกลงเลขที่ 813/2566 จ้างจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์งานมาลัยวิทยสถาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.36/2566
10 มี.ค. 2566สัญญาซื้อขาย ซ.31/2566 ระบบโรงงานผลิตสาหร่ายจากคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยพลังงานสะอาดระดับอุตสาหกรรม 1 ระบบ บ.9/2566
9 มี.ค. 2566สัญญาซื้อขาย ซ.27/2566 เครื่องมือทดสอบอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 1 เครื่อง บ.5/2566
22 ก.พ. 2566สัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ ษ.2/2566 จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และความคุ้มค่าในการลงทุน จากการดำเนินโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ซ.1/2566
22 ก.พ. 2566ข้อตกลงเลขที่ 699/2566 จ้างพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นติดตามแผนงานโครงการ (Project Tracking System) ส่วนการติดตามและรายงานผลโครงการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.30/2566
13 ก.พ. 2566ซ.30/2566 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างภายใต้สภาวะความดันสูงแบบปลอดเชื้อของกระบวนการ encapsulation 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.7/2566(ครั้งที่2)
13 ก.พ. 2566ซ.28/2566 ชุดวิเคราะห์คุณสมบัติและความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ บ.32/2565
10 ก.พ. 2566สัญญาเลขที่ จ.17/2566 จ้างเหมาให้บริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน (วว.เทคโนธานี วว.บางเขน ศทม.บางปู และสถานีลำตะคอง) ระยะเวลา 8 เดือน โดยวิธีคัดเลือก ค.2/2566
9 ก.พ. 2566ซ.29/2566 ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.57/2566(ครั้งที่2)
2 ก.พ. 2566ซ.20/2565 เครื่องออกแบบวิเคราะห์และจำลองสมรรถนะระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซ.20/2565
18 ม.ค. 2566จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณลาดจอดรถ อาคารศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุ MPAD ฯ จ.15/2566
18 ม.ค. 2566จ้างพัฒนาระบบเครือข่ายของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จำนวน 1 ระบบ จ.16/2566
13 ม.ค. 2566ข้อตกลงเลขที่ 459/2566 จ้างสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน Standard Glass Ring จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.25/2566
10 ม.ค. 2566สัญญาเลขที่ ซ.24/2566 ซื้อเครื่องทดสอบและพัฒนาชิ้นส่วนทดแทนระบบรางและล้อเลื่่อน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.8/2566
5 ม.ค. 2566ข้อตกลงเลขที่ 66/2566 จ้างบริการบำรุงรักษาตู้สาขาระบบโทรศัพท์ (PABX) จ.90/2566
5 ม.ค. 2566ข้อตกลงเลขที่ 448/2566 จ.28/2566
3 ม.ค. 2566สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัยเลขที่ จ.11/2566 จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย (วว.เทคโนธานี วว.บางเขน ศทม.บางปู และสถานีวิจัยลำตะคอง) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.78/2565
29 ธ.ค. 2565ข้อตกลงเลขที่ 412/2566 ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำรองสำหรับเครื่องแม่ข่ายเสมือน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.20/2566
29 ธ.ค. 2565ข้อตกลงเลขที่ 411/2566 จ้างต่ออายุการรับประกันเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.19/2566
26 ธ.ค. 2565ข้อตกลงเลขที่ 443/2566 ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ VMWARE vsphere 6 Essentials plus kit สำหรับระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.23/2566
26 ธ.ค. 2565ข้อตกลงเลขที่ 406/2566 ซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมลิฟต์ (พร้อมติดตั้งและทดสอบ) อาคาร Admin และ อาคาร RD2 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.14/2566
26 ธ.ค. 2565สัญญาซื้อขายเลขที่ ซ.21/2566 เครื่องมือวิเคราะห์เครือข่ายสื่อสาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.2/2566
21 ธ.ค. 2565สัญญาเลขที่ ซ.18/25665 ซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.52/2565
20 ธ.ค. 2565ข้อตกลงเลขที่ 407/2566 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสมุดบันทึก จำนวน 2,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.17/2566
20 ธ.ค. 2565สัญญาเลขที่ ซ.23/2565 ซื้อชุดจำลองสภาวะการเก็บรักษา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.23/2566
15 ธ.ค. 2565สัญญาเลขที่ ซ.22/2566 ซื้อชุดจับทดสอบมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.1/2566
15 ธ.ค. 2565ข้อตกลงเลขที่ 404/2566 ชุดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงแข็งอัดแท่ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.11/2566
15 ธ.ค. 2565สัญญาเลขที่ ซ.20/2566 ซื้อเครื่องทดสอบการต้านทานต่อโอโซน ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.51/2565
14 ธ.ค. 2565ซ.14/2565 ถังบำบัดน้ำเสีย ประจำอาคารศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM ) ตำบคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บ.48/2565
2 ธ.ค. 2565ข้อตกลงเลขที่ 330/2566 จ้างออกแบบตกแต่งอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.8/2566
2 ธ.ค. 2565ข้อตกลงเลขที่ 355/2566 จ้างจัดงานประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมการเพื่อกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับและเครือข่ายนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.13/2566
1 ธ.ค. 2565สัญญาซื้อขายเลขที่ ซ.16/2566 ชุดจำลองสภาวะการใช้งานและทดสอบความคงทนต่อการกัดกร่อนของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.61/2565
30 พ.ย. 2565สัญญาซื้อขายเลขที่ ซ.19/2566 ซื้อและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สายภายในอาคารและห้องประชุมของ วว. เทคโนธานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.59/2565
30 พ.ย. 2565ชุดคัดแยกถุงพลาสติกพร้อมระบบซักล้างและระบบบำบัด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซ.13/2566
30 พ.ย. 2565ระบบเครื่องหมักขยะอินทรีย์ ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซ.8/2566
30 พ.ย. 2565ข้อตกลงเลขที่ 331/2566 จ้างจัดงานการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการนวัตกรรมทางการเกษตรร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.8/2566
29 พ.ย. 2565สัญญาซื้อขายเลขที่ ซ.9/2566 ซื้อชุดควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.62/2565
28 พ.ย. 2565ข้อตกลงเลขที่ 329/2566 จ.7/2565
24 พ.ย. 2565สัญญาเลขที่ ซ.17/2566 ซื้อเครื่องทดสอบความต้านแรงดันและอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุและบรรจุภัณฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.53/2565
24 พ.ย. 2565สัญญาเลขที่ จ.12/2566 จ้างบริการเพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบ TFERP (Helpdesk) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.101/2565
23 พ.ย. 2565สัญญาเลขที่ ซ.15/2566 ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบการตกกระแทกของบรรจุภัณฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.60/2565
23 พ.ย. 2565สัญญาเลขที่ จ.8/2566 ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการรถโดยสารปรับอากาศรับ-ส่ง พนักงานและลูกจ้าง วว. เส้นทาง วว. (บางเขน) - ศทม. (บางปู) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.56/2565
21 พ.ย. 2565สัญญาเลขที่ ซ.12/2566 ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมการทำงานของเครื่องทดสอบทางกลแบบยูนิเวอร์แซล ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.46/2565 (ครั้งที่ 2
18 พ.ย. 2565สัญญาเลขที่ ซ.10/2566 ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดสารและทำให้มีความเข้มข้น ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.45/2565
16 พ.ย. 2565สัญญาเลขที่ จ.10/2566 จ้างเหมาให้บริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ตั้งแต่ 1 ต.ค.2565 - 30 ก.ย.2566 (วว.เทคโนธานี วว.บางเขน และ วว.บางปู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.37/2565
16 พ.ย. 2565สัญญาเลขที่ ซ6/2566 ซื้อเครื่องทดสอบคุณสมบัติอาหารและบรรจุภัณฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.58/2565
15 พ.ย. 2565ข้อตกลงเลขที่ 230/2566 ซื้อเครื่องปรับอากาศระบบ INVERTER พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.5/2566
9 พ.ย. 2565ข้อตกลงเลขที่ 174/2566 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับสภาวะอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.82/2565
9 พ.ย. 2565จัดซื้อเครื่องประเมินความบริสุทธิ์และวิเคราะห์องค์ประกอบของสารมาตรฐานอ้างอิง ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซ.7/2566
8 พ.ย. 2565สัญญาซื้อขายเลขที่ ซ.4/2566 ซื้ออุปกรณ์สำหรับทดสอบอัตราการยืดตัวของวัสดุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด จ.129/2565
เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
ดูข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic