tistrname
สาระสำคัญในสัญญา
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

สาระสำคัญในสัญญา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
วันที่รายละเอียดkey no.
12 ต.ค. 2566งานจ้างทดสอบเพื่อประเมินผลที่เกิดเฉพาะที่หลังการฝังวัสดุเสริมโครงสร้างฟัน (Bone filler) ในกระต่าย เฟสที่ 1 จำนวน 1 งาน จ.112/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.112/2566
26 ก.ย. 2566ซ์้อเครื่องวัดความหนาแบบครบวงจร จำนวน ๒ ชุด ซ.41/2566
21 ก.ย. 2566ข้อตกลงเลขที่ 1576/2566 หัวหยั่งสัญญาณความเร่งสำหรับความถี่ต่ำ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.115/2566
15 ก.ย. 2566สัญญาซื้อขายเลขที่ ซ.42/2566 ตู้แผงสวิตซ์ไฟฟ้าย่อย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด บ.23/2566
14 ก.ย. 2566สัญญาเลขที่ ซ.38/2566 ซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับโครงการวางระบบโครงสร้างฐานข้อมูลของเขตการจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราชและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.17/2566
12 ก.ย. 2566จัดนิทรรศการงาน cosmoprof cbe aseanbangkok 2023 จ./2566
8 ก.ย. 2566จ้างเหมาจัดนิทรรศการภายในฟู้ด อินกรีเดี้ยนส์ 2023 จำนวน ๑ งาน จ.105/2566
8 ก.ย. 2566ข้อตกลงเลขที่ 1505/2566 ตู้ปลอดเชื้อระดับ 2 (Biosafety Cabinet Class II) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.94/2566
7 ก.ย. 2566ข้อตกลงเลขที่ 1490/2566 จ้างซ่อมเครื่องวัดมวลโมเลกุลและปริมาณสารอินทรีย์ ด้วยระบบโครมาโตกราฟชนิดเหลว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.90/2566
7 ก.ย. 2566งานจ้าง การตรวจสอบเครื่อง Multipurpose inhalation cage จำนวน 1 งาน จ.91/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.91/2566
6 ก.ย. 2566ซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมลิฟต์ พร้อมติดตั้งและทดสอบ อาคาร Admin จำนวน ๑ ชุด จ.95/2566
28 ส.ค. 2566ซื้อชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ เพื่อการทดสอบ Subchronic toxicity บ.21/2566
22 ส.ค. 2566ข้อตกลงเลขที่ 1454/2566 ชุดเครื่องมือผ่าตัดสำหรับงานวัสดุฝังใน จำนวน ๑ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.78/2566
21 ส.ค. 2566สัญญาเลขที่ จ.3/2566 จ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารศูนย์บรรจุหีบห่อไทย (ศบท) บางเขน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.19/2566
17 ส.ค. 2566สัญญาเลขที่ จ.37/2566 จ้างเดินสายและซ่อมแซมสายใยแก้วนำแสงเครือข่าย UNINET จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.22/2566
17 ส.ค. 2566ข้อตกลงเลขที่ 1450/2566 จ้างพัฒนาถังขยายจุลินทรีย์ระดับชุมชน จำนวน 1 งาน จ.80/2566
15 ส.ค. 2566สัญญาจ้างเลขที่ จ.40/2566 จ้างจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก ค.7/2566
10 ส.ค. 2566จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ค.5/2566
10 ส.ค. 2566ซื้อตู้บ่มเชื้อแบบปรับสภาพอากาศ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด จ.69/2566
8 ส.ค. 2566จ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนา วว. จำนวน ๑ งาน จ.89//2566
4 ส.ค. 2566จ้างขึ้นรูปลูกกลิ้งกันชนจากยางพาราต้นแบบ จำนวน 15 ชุด จ.36/2566
24 ก.ค. 2566ข้อตกลงเลขที่ 1396/2566 ซื้อสิทธิในการใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud for teams - All Apps ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Licensing แบบรายปี จำนวน 3 บัญชีผู้ใช้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.67/2566
20 ก.ค. 2566จ้างติตตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานแปรรูปยางพารา จำนวน ๑ งาาน จ.35/2566
20 ก.ค. 2566จ้างจัดนิทรรการภายในงาน CPHI South East Asia 2023 จ.34/2566
19 ก.ค. 2566ชุดกรงเลี้ยงหนูตะเภาและชุดกรงเลี้ยงกระต่าย จำนวน 1 ชุด จ.36/2566
10 ก.ค. 2566สัญญาจ้างเลขที่ จ.33/2566 จ้างตรวจวิเคราะห์ค่าทางโลหิตวิทยา เคมีคลินิก และจุลพยาธิวิทยาในสัตว์ทดลอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.33/2566
6 ก.ค. 2566ข้อตกลงเลขที่ 1231/2566 ซื้อตู้แบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับจัดเก็บสารเคมี จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.63/2566
20 มิ.ย. 2566ข้อตกลงเลขที่ 1201/2566 จ้างทำแม่พิมพ์ยางลูกกลิ้งกันชน ส่วนกลาง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.64/2566
19 มิ.ย. 2566ข้อตกลงเลขที่ 1106/2566 เช่าบริการระบบแม่ข่ายแบบ Cloud Computing สำหรับเว็บไซต์ วว. จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.54/2566
13 มิ.ย. 2566จ้างซ่อมแซมควบคุมตัวปรับระดับสัญญาณเครื่องมือสอบเทียบแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.49/2566
8 มิ.ย. 2566จ้างทำแม่พิมพ์ยางลูกกลิ้งกันชน ส่วนบน จำนวน 1 ชุด จ.32/2566
8 มิ.ย. 2566ข้อตกลงเลขที่ 1160/2566 จ้างเหมาจัดนิทรรศการภายในงาน ProPak Asia 2023 จ.61/2566
6 มิ.ย. 2566สัญญาจ้างเลขที่ จ.28/2566 จ้างศึกษาผลของการได้รับโพรไบโอติกต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันในเลือด ปัจจัยทางเมตาโบลิกอื่นๆ ในผู้ใหญ่ไทยที่มีภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.48/2566
30 พ.ค. 2566จ้างซ่อมกันซึมดาดฟ้าอาคาร ๑ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา จำนวน ๑ งาน จ.23/2566
26 พ.ค. 2566ซ่อมแซมระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 22 KV จ.30/2566
23 พ.ค. 2566ข้อตกลงเลขที่ 1069/2566 ซื้อเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์บรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) จำนวน 5 เครื่อง รวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.52/2566
18 พ.ค. 2566ข้อตกลงเลขที่ 1084/2566 จ้างทำเสื้อเอกลักษณ์ สำหรับพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 850 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.55/2566
9 พ.ค. 2566จ้างก่อสร้างถนนทางเข้าส่งวัสดุทดสอบ MPAD จ.38/2566
9 พ.ค. 2566ข้อตกลงเลขที่1020/2565 จ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงานสำหรับหน่วยงาน สจท.กบน.และกพน.ภายในอาคาร RD2 ชั้น 2และ 3 พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.53/2566
28 เม.ย. 2566ซื้อชุดตรวจวัดปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายอินทรียสารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด 473/2566
27 เม.ย. 2566จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย 894/2566
20 เม.ย. 2566สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เลขที่ ซ.34/2566 ซื้อสิทธิ์การใช้งาน License SAP ECC 6.0 จำนวน 62 licenses และ SAP BI จำนวน 10 licenses โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.43/2566
19 เม.ย. 2566สัญญาเลขที่ จ.22/2566 จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ระบบเครือข่าย และศูนย์ข้อมูล (Data Center) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.31/2566
12 เม.ย. 2566สัญญาเลขที่ จ.24/256 จ้างทดสอบความเป็นพิษกึ่งเรื้อรังทางปาก sub-chronic oral toxicity (OECD408) สารสกัด Aloe barbadensis Mill (ว่านหางจระเข้) และสารสกัด Pandanus amaryllifolius (ใบเตย) จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก ค.3/2566
4 เม.ย. 2566ข้อตกลงเลขที่ 655/2566 จ้างซ่อมเครื่องวัดมวลโมเลกุลและปริมาณสารอินทรีย์ ด้วยระบบโครมาโตกราฟชนิดเหลว ยี่ห้อ Agilent Technologies รุ่น 6490 Triple Quad LC/MS จำนวน 1 งาน /2566
27 มี.ค. 2566ข้อตกลงเลขที่ 858/2566 จ้างสอบเทียบ/PM เครื่องมือ LC-MS/MS (Triple Quadrupole) สำหรับการวิเคราะห์สารในกลุ่ม PAAs จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.44/2566
27 มี.ค. 2566ข้อตกลงเลขที่ 878/2566 จ้างผลิตวีดิทัศน์แนะนำ วว. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.45/2566
22 มี.ค. 2566จ้างซ่อมแซมผนังกระจกอาคาร RD1 พร้อมปรับปรุงกระจกอลูมิเนียม ห้อง 1818 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.19/2566
22 มี.ค. 2566จ้างจัดทำหนังสือที่ระลึก 60 ปี วว. จำนวน 1 งาน /2566
21 มี.ค. 2566สัญญาเลขที่ จ.18/2566 จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้เมนสวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 22kVด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.29/2566
เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
ดูข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic