tistrname
สาระสำคัญในสัญญา
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

สาระสำคัญในสัญญา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
วันที่รายละเอียดkey no.
12 พ.ย. 2561ซ.131/2561 ชุดติดตามพฤติกรรมและการตอบสนองต่อสารระเหยของแมลงแบบหลายช่องทางในสภาวะควบคุมบรรยากาศ
12 พ.ย. 2561จ.75/2561 จ้างต่อสัญญาการใช้บริการ co-Location (ตั้งแต่ง 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62)จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ต.ค. 2561ซ.121/2561 ชุดจ่ายน้ำมันสำหรับเครื่องทดสอบความคงทนระบบรางแบบหลายแกน
18 ต.ค. 2561ซ.124/2561 อะไหล่สำรอง Ion Pump
18 ต.ค. 2561จ.83/2561 จ้างวางระบบ WIFI ของอาคาร FISP จำนวน 1 งาน
18 ต.ค. 2561จ.91/2561 โครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอกบัณฑิต
18 ต.ค. 2561ซ.107/2561 อุปกรณ์ควบคุม BRAKe,MX18
18 ต.ค. 2561ซ.122/2561 ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ยไร้สาย
17 ต.ค. 2561จ.89/2561 โครงการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร ประกอบด้วย โครงการเผาถ่านจากผลไม้ให้ยังคงรูปทรง
9 ต.ค. 2561ซ.109/2561 เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพทล(microplate reader)
9 ต.ค. 2561จ้างระบบการเผยแพร่องค์ความรู้วิจัยและพัฒนาภายในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
9 ต.ค. 2561ซ.108/2561 ตู้บ่มเพาะเชื้อด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ต.ค. 2561จ้างตรวจประเมินและวิเคราะห์สารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ต.ค. 2561จ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ อาหารเครื่องเดื่ม ของใช้และของตกแต่งด้วยวิทยาศาสตร์ (จ.72/2561)
9 ต.ค. 2561จ้างซ่อมแซมและบำรักษาเครื่อง Kongberg XL22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ต.ค. 2561จ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่ง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่
6 ก.ย. 2561จ้างซ๋อมบำรุงเครื่องวัดมวลโมเลกุลและปริมาณสารอินทรีย์ด้วยระบบโครมาโตกราฟชนิดเหลว
6 ก.ย. 2561จ้างค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ(เรือนกระจกหลังที่1) และอาคารเฉลิมพระเกียรติ(เรือนกระจกหลังที่2)และเปิดงานนิทรรศการ มหัศจรรย์พรรณไม้ ครั้งที่1
20 ก.ค. 2561ซ.60/2561 เครื่องมือวิเคราะห์ในงานแร่ธาตุและโลหะหนัก Inductively Coupled Plasma Spectrometer Mass Spectomete (ICP-MS)
20 ก.ค. 2561ซ.66/2561 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ
20 ก.ค. 2561ซ.75/2561 กล้องจุลทรรศน์แบบสามมิติ
20 ก.ค. 2561ซ.13/2561 เครื่องเตรียมนาโนแคปซูลแบบพ่นฝอย
20 ก.ค. 2561ซ.86/2561 เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนแบบเอนกประสงค์
20 ก.ค. 2561ซ.70/2561 เครื่องวัดปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
20 ก.ค. 2561ซ.81/2561 ชุดเครื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานห้องทดสอบประสิทธิภาพพลังงานในผลิตภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1ชุด
20 ก.ค. 2561ซื้อวัสดุสำหรับการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตเตาชีวมวล
20 ก.ค. 2561เช่าค่าเช่าพื้นที่/บริการงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2561ซ.44/2561 เครื่องประเมินริ้วรอยและความหยาบละเอียดของผิวหนัง
25 เม.ย. 2561ซ.24/2561 เครื่องทดสอบสมบัติเชิงกล
25 เม.ย. 2561ซ.21/2561 เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณน้ำในตัวอย่างสารเคมีและวัสดุอ้างอิง
25 เม.ย. 2561ซ.12/2561 ชุดศึกษาสัณฐานวิทยาของเห็นและพืชพร้อมอุปกรณ์ประมวลผล
25 เม.ย. 2561ซ.25/2561 ชุดอุปกรณ์สำหรับตรวจและบันทึกข้อมูลสิ่งแวดล้อมแบบต่อเนื่องอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ควบคุมระดับความเย็น
25 เม.ย. 2561ซ.39/2561 ชุดตรวจวิเคราะห์อินทรีย์เคมีสถานะก๊าซพร้อมอุปกรณ์เสริมสมรรถนะและประมวลผลวิเคราะห์
25 เม.ย. 2561ซ.37/2561 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร
25 เม.ย. 2561ซ.36/2561 ตู้เก็บรักษาเชื้อและสารพันธุกรรมจุลินทรีย์อุณหภูมิแช่แข็งยิ่งยวด
25 เม.ย. 2561ซ.35/2561 เครื่องวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของเบต้ากลูแคน
25 เม.ย. 2561ซ.30/2561 เครื่องตรวจสอบคุณภาพงานวางรถไฟขนส่งและรถไฟฟ้า
6 มี.ค. 2561ซ.57/2561 เครื่องอัดรีดอาหารชนิดสกรูคู่
6 มี.ค. 2561ซ.53/2561 อุปกรณ์สอบเทียบเครื่องอัดแรง 3,000 KN
6 มี.ค. 2561ซ.52/2561 เครืองมือเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ
6 มี.ค. 2561ซ.51/2561 เครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบอุณหภูมิทางด้านอาหาร
6 มี.ค. 2561ซ.50/2561 ชุดสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์เครือ่งกระตุกหัวใจ
6 มี.ค. 2561ซ.49/2561 เครื่องทดสอบการต้านทานต่อโอโซน
6 มี.ค. 2561ซ.48/2561 เครื่องทำแห้งตัวอย่างแบบเยือกแข็งสำหรับการทดสอบอาหารปลอมปน
6 มี.ค. 2561ซ.46/2561 เครื่องกลั่นน้ำอัตโนมัติ
6 มี.ค. 2561ซ.45/2561 เครื่องวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์
6 มี.ค. 2561ซ.42/2561 ตู้ควบคุมสภาวะแวดล้อมพืช
6 มี.ค. 2561ซ.41/2561 เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิเพื่อใช้ในการทดสอบ
6 มี.ค. 2561ซ.40/2561 เครื่องจำลองสภาวะการเก็บรักษาและการขนส่ง
6 มี.ค. 2561ซ.39/2561 ชุดตรวจวิเคราะห์อินทรีย์เคมีสถานะก๊าซพร้อมอุปกรณ์เสริมสมรรถนะและประมวลผลวิเคระาห์
เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
ดูข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic