tistrname
สาระสำคัญในสัญญา
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

สาระสำคัญในสัญญา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
วันที่รายละเอียดkey no.
6 ก.พ. 2563จ.17/2563 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพร้อมติดตั้งตู้ดูดควัน
6 ก.พ. 25636310000713 เช่าบริการระบบ Cloud Computing เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.พ. 2563ซ.4/2563 ซื้อชุดอุปกรณ์วัดคุณสมบัติเตาชีวมวล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ธ.ค. 2562จ.7/2563 จ้างศึกษาและวิจัยการเผาไหม้โดยใช้ถ่านร่วมกับชีวมวล
17 ธ.ค. 2562จ.8/2563 จ้างเหมาให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ ทำการสำนักงาน
17 ธ.ค. 2562ซ.1/ 2563 ระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ UPS จำนวน 1 ระบบ
1 ก.ค. 2562ซ.103/2562 เครื่องัดความเป็นกรดด่าง และค่าการนำไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ค. 2562จ.70/2562 จ้างค่าออกแบบขอบเขตของงานจัดจ้างการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์โครงการศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ SMEs (จำนวน 40 ราย)
1 ก.ค. 2562ซ.101/2562 เครื่องทดสอบความต้านทารแรงขัดถูของวัสดุ
1 ก.ค. 2562จ.68/2562 จ้างออกแบบโรงเรือนเก็บสารเคมีและวัตถุดิบขนาดา 300 ตาราเมตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ค. 2562ซ.106/2562 ปั๊มสุญญากาศสำหรับใช้กับเครื่องตรวจวัดแบบแมสสเปคโตรมิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ค. 2562จ.63/2562 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว บ้านเมาะหลวง
1 ก.ค. 25626210004477 เช่าพื้นที่จัดนิทรรศการงาน SME Expo 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ค. 2562ซ.102/2562 เครื่อง Ethylene analyzer
1 ก.ค. 2562ซ.100/2562 เครื่องกำเนิดแรงดันไฟฟ้าแรงสูงแบบกระแสสลับและกระแสตรง และทดสอบค่าความเป็นฉนวน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
19 มิ.ย. 2562ษ.6/2562 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแนวทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
19 มิ.ย. 2562ซ.94/2562 กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายระบบดิจิตอล
19 มิ.ย. 2562จ.64/2562 จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นทีหน่วยทดลองผลิตไบโอเมทานอล
19 มิ.ย. 2562จ.61/2562 จ้างปรับปรุงแผงกันสาดอาคารปฏิบัติการทดสอบนิเวศพิษวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มิ.ย. 2562ซ.98/2562 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องบรรจุสับปะรดผลสด ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ขุด โดยเฉพาะเจาะจง
19 มิ.ย. 2562จ.62/2562 จ้างปรับปรุงโรงเรือน Glasshouse โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มิ.ย. 2562จ.67/2562 จ้างระบบการสรรหาคัดเลือกบุคลากร 1 งาน โดยวิธีเฉาะเจาะจง
19 มิ.ย. 2562จ.66/2562 จ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน OTOP Midyear 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มิ.ย. 2562จ.57/2562 จ้างป้องกันและกำจัดสัตว์รบกวน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2562จ.57/2562 จ้างป้องกันและกำจัดสัตว์รบกวน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2562จ.60/2562 จ้างติดต้ังเดินท่อน้ำประปา HDPD เชื่อต่อจากอาคารโรงงานนำทางไปยังอาคารแคนทีน
11 มิ.ย. 25626210003669 จ้างจัดนิทรรศการ งานสถาปนา 56 ปี วว.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2562ษ.5/2562 จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยกระบวนการผลิตไบโอเอทานอลจากก๊าซชีวภาพระดับอุตสาหกรรม ขนาดกำลังการผลิต ไม่น้อยกว่า่5000 ลิตรต่อวัน
11 มิ.ย. 2562จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารวิจัยและพัฒนา2กับอาคารระดมสมอง และบริเวณถนนด้านหลังอาคารบริการกลาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ค. 2562จ้างเข็มกลัดทองคำฝังเพชร 20 ปี จำนวน 10 อัน และเข็มกลัดทองคำฝังเพชร 30 ปี
13 พ.ค. 2562ซ.95/2562 ต่ออายุ License SAP ECC 6.0 จำนวน 62 Licenses และ SAP BI จำนวน 10 Licenses
9 เม.ย. 2562จ้างจัดนิทรรศการงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี 2562 (Thailand Research Expo 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เม.ย. 2562ซ.2/2562 เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ พร้อมคนขับ
4 เม.ย. 2562ซ.88/2562 หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 2,000 KVA
4 เม.ย. 2562ซ.85/2562 ปั๊มขนถ่ายวัตถุดิบสแตนเลสชนิด Lope pump
4 เม.ย. 2562ษ.4/2562 จ้างที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ
4 เม.ย. 2562จ.41/2562 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารแคนทีน
21 มี.ค. 2562จ.42/2562 จ้างระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ ขนาด 100 KVA/22KV
21 มี.ค. 2562ซ.80/2562 ระบบปรับสภาวะห้องปฏิบัติการอาคารวิจัยและพัฒนา 1 พร้อมติดตั้ง
21 มี.ค. 25626210002638 วัสดุสำนักงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ฉลากเขียว) อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
21 มี.ค. 2562ซ.86/2562 ระบบฆ่าเชื้อแบบความร้อนแห้งและความร้อนชื้น
21 มี.ค. 25626210002685 เครื่องล้างจานนอัตโนมัติ ระบบสายพานขนาดใหญ่
21 มี.ค. 2562ซ.84/2562 กล้องสเตอริโอ3 กระบอกตา พร้อมระบบถ่ายภาพดิจิตอล
21 มี.ค. 2562จ.5/2562 จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย
21 มี.ค. 2562ษ.2/2562 จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ และภักดีของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์
21 มี.ค. 2562ษ.2/2562 จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความภักดีของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี
21 มี.ค. 2562ซ.84/2562 กล้องสเตอริโอ3 กระบอกตา พร้อมระบบถ่ายภาพดิจิตอล
6 มี.ค. 25626210002488 จ้างขยายแนวเขตไฟฟ้าแรงสูง 1 ระบบ
6 มี.ค. 2562ซ.83/2562 ซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ
6 มี.ค. 2562จ.49/2562 ค่าสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน Class Ring
เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
ดูข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic