tistrname
สาระสำคัญในสัญญา
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

สาระสำคัญในสัญญา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
วันที่รายละเอียดkey no.
2 เม.ย. 2563ซ.49/2563 โปรแกรมออกแบบและวิเคราะห์การกระแทกและพลวัตรของโครงสร้าง
2 เม.ย. 2563ข้อตกลง 489/2563
31 มี.ค. 2563ซ.52/2562 ชุดเตรียมและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในระดับต้นแบบ
31 มี.ค. 2563ซ.43/2563 เครื่องทดสอบความสามารถการใช้งานของตัวอย่างยางพารา
31 มี.ค. 2563ซ.42/2563 ตู้เลี้ยงเชื้อระบบควบคุมสภาวะการเลี้ยงไร้ออกซิเจน
31 มี.ค. 2563จ.33/2563 จ้างค่าตรวจสอบความพร้อมสมรรถนะของเครื่องวัดมวลโมเลกุลและปริมาณสารอินทรีย์ด้วยระบบโครมาโตรกราฟชนิดเหลว
31 มี.ค. 2563ซ.32/2563 เครื่องวัดอัตราการหายใจของสิ่งมีชีวิตในดิน
31 มี.ค. 2563ซ.29/2563 ระบบถ่ายทอดเสียงตามสาย
30 มี.ค. 2563ซ.33/2563 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารศูนย์พัฒนาและวิเคระาห์สมบัติฯ
30 มี.ค. 2563ซ.9/2563 ชุดติดตามและทำให้บริสุทธิ์ของสารแซนโทฟิลล์
30 มี.ค. 2563ซ.22/2563 อุปกรณ์เตรียมตัวอย่างและรักษาสภาพตัวอย่างสำหรับงานวิคเราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย
30 มี.ค. 2563ซ.45/2563 ระบบจัดการและเก็บรักษาและเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์พืช
30 มี.ค. 2563ซ.37/2563 เครื่องทดสอบความหนืดของยาง
25 มี.ค. 2563ซ.15/2563 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุเป็นพิษแบบไม่ย่อยตัวอย่างทดสอบในผลิตภัณฑ์สี สารเคลือบชิ้นสวน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
24 มี.ค. 2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สัญญาเลขที่ จ.23/2563
19 มี.ค. 2563ข้อตกลงเลขที่ 411/2563 ซื้อปั๊มสุญญากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มี.ค. 2563จ.21/2563 จ้างก่อสร้ารงโรงเรือนเก็บสารเคมีและวัตถุดิบ ขนาด 300 ตารางเมตร
19 มี.ค. 2563ปั๊มอัดลม (Air Compressor) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มี.ค. 2563จ.22/2563 จ้างก่อสร้างงานระบบสุขาภิบาลท่อน้ำเสีย
18 มี.ค. 2563ซ.17/2563 ลิฟต์โดยสารแบบไม่มีห้องเครื่อง นำ้หนักบรรทุก 600 กิโลกรัม
18 มี.ค. 2563ซ.39/2563 เครื่องทดสอบสัญญาณคลื่นความถี่ไร้สาย
18 มี.ค. 2563ซ.20/2563 เครื่องกำเนิดรังสีเอกซเรย์ (Portable X-ray)
18 มี.ค. 2563ซ.36/2563 เครื่องทำแห้งสารสกัดจากผลไม้ สกัดด้วยตัวทำลายกรดและด่าง
18 มี.ค. 2563ซ.5/2563 เครื่องทดสอบการบ่มเร่งสภาวะของยางและพลาสติด
18 มี.ค. 2563ซ.23/2563 ชุดเครื่องมือผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูงสำหรับห้องปฏิบัติการ
18 มี.ค. 2563ซ.14/2563 ระบบสกัดสารชีวโมเลกุลจากสาหร่ายในสถานะของเหลวและแก๊สแบบยิ่งยวดในระดับอุตสาหกรรมสาธิต
18 มี.ค. 2563ซ.24/2563 ระบบปรับสภาวะห้องควบคุมสำหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ
18 มี.ค. 2563ซ.6/2563 อุปกรณ์ทดสอบลิ้นนิรภัยแบบออนไลน์
18 มี.ค. 2563ซ.8/2563 เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและสารประกอบในตัวอย่างสารเคมีและตัวอย่างอุตสาหกรรม
18 มี.ค. 2563ซ.16/2563 เครื่องฉีดสารอัตโนมัติแบบเฮดสเปซพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
18 มี.ค. 2563ซ.38/2563 เครื่องทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุทางการแพทย์
18 มี.ค. 2563ซ.12/2563 เครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิทางการแพทย์
18 มี.ค. 2563ซ.40/2563 ชุดทดสอบการสังเคราะห์ก๊าซไฮโดรเจน และเครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ
18 มี.ค. 2563จ.26/2563 จ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2563จ.28/2563 จ้างหมาบริการรับ-ส่งเอกสารด่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2563จ.5/2563 จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต PA-3020
17 มี.ค. 2563จ.24/2563 จ้างเหมาให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการสำนักงาน ณ สถานีวิจัยลำตะคอง
17 มี.ค. 2563จ.24/2563 จ้างเหมาให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการสำนักงาน ณ สถานีวิจัยลำตะคอง
17 มี.ค. 2563จ.31/2563 จ้างเหมาจัดงานลงนามบันทึกความร่วมมือ พันธมิตรระบบราง สร้างสรรค์อุตสาหกรรมระบบรางไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2563จ.12/2563 จ้างบริการ Co-Location ตั้งแต่ 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
17 มี.ค. 2563จ.12/2563 จ้างบริการ CO-Location ตั้งแต่ 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
17 มี.ค. 2563จ.2/2563 จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย (วว.เทคโนธานี วว.บางเขน ศทม.บางปู และสถานีวิจัยลำตะคอง
16 มี.ค. 2563จ.30/2563 จ้างการพัฒนาถังอบถ่านแนวตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2563จ.29/2563 จ้างการพัฒนาอุปกรณ์ประเมินความสุกแก่ของทุเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2563ซ.21/2563 เครื่องมือควบคุมและสอบเทียบมาตรความดันดิฟเฟอเรนเชียลที่ีแสดงผลเป็นตัวเลขพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
16 มี.ค. 2563ข้อตกลงเลขที่ 455/2563
6 ก.พ. 2563จ.4/2563 จ้างบริการบำรุงรักษาตู้สาขาระบบโทรศัพท์ (PABX)
6 ก.พ. 25636310001182 จ้างต่ออายุบริการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ
6 ก.พ. 2563ซ.26/2563 ซื้อโครงเหล็กจำลองการชนมอเตอร์ไซด์และรถยนต์
6 ก.พ. 2563ซ.10/2563 ซื้อชุดแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ XRF จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
ดูข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic