tistrname
สาระสำคัญในสัญญา
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

สาระสำคัญในสัญญา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
วันที่รายละเอียดkey no.
28 พ.ค. 2563ข้อตกลงเลขที่ 682/2563 เช่าซอฟแวร์ไลเซนส์
28 พ.ค. 2563จ.50/2563
28 พ.ค. 2563ซ.61/2563 อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
22 พ.ค. 2563ซ.53/2563 ชุดต้นแบบบำบัดน้ำชะขยะในบ่อขยะ
22 พ.ค. 2563ข้อตกลงเลขที่681/2563 จ้างทำเข็มกลัดทองคำฝังเพชรพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 20 (จำนวน 9 อัน )30 ปี (จำนวน 13 อัน )โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 2563จ.49/2563 อาคารทดสอบรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
20 พ.ค. 2563ซ.60/2563 เครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวี-วิสิเบิล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2563สาระสำคัญในสัญญาเลขที่ จ.44/2563 จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์เครือข่ายและข้อมูล (Data Center) ปี 2563
19 พ.ค. 2563จ.51/2563 จ้างก่อสร้างทางลาดและห้องน้ำคนพิการอาคาร MPAD
19 พ.ค. 2563ษ.4/2563 จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs
19 พ.ค. 2563จ.48/2563 ซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์หัวสาย RMU
18 พ.ค. 2563ซ.59/2563 ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม
18 พ.ค. 2563ซ.59/2563 ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม
15 พ.ค. 2563จ.46/2563 จ้างการสร้างกลยุทธิ์และวิสัยทัศน์เพื่อยกระดับแบรนด์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์
15 พ.ค. 2563จ.41/2563 จ้างต่ออายุ License SAP ECC 6.0 จำนวน 62 Licenses และ SAP BI จำนวน 10 Licenses
30 เม.ย. 2563จ.47/2563 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกี่ยรติ(เรือนกระจกหลังที่2) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
30 เม.ย. 2563ซ.57/2563 เครื่องขัดงานแบบภาคสนามแบบใช้แบตเตอรรี่สำหรับทดสอบด้วยเทคนิคเรพลิกา
29 เม.ย. 2563ข้อตกลงเลขที่ 638/2563 จ้างงานซ่อมบำรุงและปรับปรุง FIRE PUMP โดยเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2563จ.10/2563 จ้างบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ web Meeting จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เม.ย. 2563จ.42/2563 จ้างบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์ชนิดจุลินทรีย์ BRUKER Autoflex speed MALDI-TOF-MS
24 เม.ย. 2563จ.43/2563 จ้างบริการป้องกันและกำจัดสัตว์รบกวน
24 เม.ย. 2563ซ.56/2563 ชุดปรับปรุงคุณภาพเครื่องฉีดพร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิ
15 เม.ย. 2563จ.37/2563 จ้างการต่อยอดและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันผู้ประกอบการสู่ตลาดโลกในยุค 4.0 ด้วย Brand DNA
15 เม.ย. 2563ซ.58/2563 ซื้อครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาเครื่องทอดสุญญากาศ ขนาด 200 ลิตร
15 เม.ย. 2563จ้างก่อสร้างถนนเข้า-ออกอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านววัตกรรมวัสดุจากธรรมชาติฯ
10 เม.ย. 2563จ.27/2563 จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ
10 เม.ย. 2563จ.11/2563 จ้างบริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับศูนย์ทดสอบและมาตวิทยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เม.ย. 2563ษ.2/2563 จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลกระทบทางเศราฐกิจและสังคมจากการดำเนิน ดครงการ
9 เม.ย. 2563ซ.34/2563 ชุดปฏิกรณ์ต้นแบบกระบวนการทอร์ริแฟคชั่นเชื้อเพลิงแข็งจากเศษวัสดุเหลือทิ้งไม้ยางพารา
9 เม.ย. 2563ซ.13/2563 ซื้อเครื่องอบแห้งด้วยระบบเรดิโอฟรีเควนซี่
9 เม.ย. 2563ซ.25/2563 เครื่องเจียรราบโลหะหน้าเรียบแบบสองหน้า
9 เม.ย. 2563ซ.27/2563 ซื้อมาตรฐานสอบเทียบเครื่องตรวจวิเคราะห์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
9 เม.ย. 2563ข้อตกลง 494/2563
9 เม.ย. 2563ข้อตกลงเลขที่ 494/2563 จ้างต่ออายุสิทธิ์การใช้งานนโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์
9 เม.ย. 2563ซ.19/2563 ชุดต้นแบบระบบผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากทะลายปาล์มเปล่าด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล
9 เม.ย. 2563ซ.55/2563 อุปกรณ์เพื่อปรับปรุงกระบวนการสกัดสารสมุนไพร
9 เม.ย. 2563ซ.51/2563 อุปกรณ์งานวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
9 เม.ย. 2563จ.34/2563 ค่าปรับปรุงระบบปรับสภาวะอากาศตามมาตรฐานGMP
9 เม.ย. 2563ซ.48/2563 ชุดถ่ายภาพฟลูออเรสเซนต์พร้อมกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับแบบ Fully Automated (Cell Imaging System)
9 เม.ย. 2563ซ.50/2563 เครื่องทดสอบรับรองอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางรถไฟ
9 เม.ย. 2563ซ.47/2563 เครื่องทดสอบความต้านทานการสั่นสะเทือน
8 เม.ย. 2563ซ.28/2563 ปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Pump)
8 เม.ย. 2563ซ.41/2563 ชุดกรองอากาศและกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความชื้นพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
3 เม.ย. 2563ซ.11/2563 เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer)
3 เม.ย. 2563ข้อตกลง 472/2563 จ้างค่าสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน Force Tranduce ขนาด 1000 KN และ 5000 kn
2 เม.ย. 2563ซ.46/2563 ระบบตรวจวัดความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ความบะเอียดสูง
2 เม.ย. 2563ซ.31/2563 ตุ้ปลอดเชื้อ
2 เม.ย. 2563ซ.7/2563 เครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสำหรบผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค
2 เม.ย. 2563ซ.44/2563 เครื่องทดสอบรับรองหมอนคอนกรีต หมอนประแจ
2 เม.ย. 2563ซ.54/2563 ตู้ดูดไอสารเคมีที่เป็นพิษสำหรับเตรียมย่อยตัวอย่างแบบเปียกและแบบเผาพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
ดูข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic