กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้าง จัดประกวด/คัดเลือกแผนธุรกิจ (Pitching) ในรูปแบบ Online จำนวน 1 งาน จ.23/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนุก สโมสร เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๘,๐๐๐.๐