กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
ซื้อวัสดุทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้กับเครื่อง LC-MS/MS จำนวน ๑ ชุด