กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
งานจ้างตัดเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงานสำหรับพนักงานและลูกจ้าง วว.จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)