กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
สัญญาซื้อขายเลขที่ ซ.2/2567 ชุดประเมินความปลอดภัยของสารสกัดและผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรฐาน OECD GLP ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)