กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
สัญญาเลขที่ ซ.38/2566 ซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับโครงการวางระบบโครงสร้างฐานข้อมูลของเขตการจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราชและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)