กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
สัญญาเลขที่ จ.3/2566 จ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารศูนย์บรรจุหีบห่อไทย (ศบท) บางเขน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)