กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
ซ่อมแซมระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 22 KV