กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
ข้อตกลงเลขที่ 1069/2566 ซื้อเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์บรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) จำนวน 5 เครื่อง รวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง