กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เลขที่ ซ.34/2566 ซื้อสิทธิ์การใช้งาน License SAP ECC 6.0 จำนวน 62 licenses และ SAP BI จำนวน 10 licenses โดยวิธีเฉพาะเจาะจง