กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
สัญญาเลขที่ ซ.41/2565 ซื้อชุดควบคุมระบบเฝ้าระวังและปฏิบัติการเชิงป้องกันทางระบบราง ตำบลคลองหา อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)