กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
ข้อตกลงเลขที่ 644/2565 ซื้อกระดาษ A4 80 แกรม จำนวน 5,000 รีม (1,000 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง