กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
ซ.10/2565 ลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด