กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
สาระสัญญาจ้างเหมาให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการ สำนักงาน (วว.เทคโนธานี, วว.บางเขน, วว.บางปู และสถานีวิจัยลำตะคอง) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 30 กันยายน 2564