นักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ รายงานตัวการฝึกงานที่ ศทร.-วว. แบบ New Normal เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมทีมนักวิชาการประจำศูนย์ฯ ประกอบด้วย ดร.วิศิษฐ์ จันทร์ชื่น ดร.วิชพงศ์ โสชู และ ดร.ฮัฟนี ลาเต๊ะ ประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ร่วมกับ ศ.ดร.ชาวสวน กาญจโนมัย และคณะนักศึกษาชั้นปีที่3 จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จำนวน 4 คน ได้แก่ นายศุภากร ตองอ่อน นางสาวอนัญญา ตรีโอฐ นางสาวชลธิชา ไทยประเสริฐ และนายปฐวี เหล่าสุทธิวัฒน์ ในการรายงานตัวการฝึกงานของนักศึกษาแบบ New Normalในการนี้ ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้นำเสนอศักยภาพดำเนินงานด้านการทดสอบและการวิจัยพัฒนาทางระบบรางและยานยนต์ของ ศทร. รวมทั้งข้อแนะนำและการลงมือปฎิบัติงาน นอกจากนี้ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งมอบหมายหัวข้อไปทำการศึกษาค้นคว้าและนำเสนอในโอกาสต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *