เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2564 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นําโดย คุณภณสินธุ์ ไพทีกุล ผู้อํานวยการห้องปฏิบัติการทดสอบและพัฒนา เทคโนโลยีขนส่งทางรางและยานยนต์ขนส่ง คุณนลินธรณ์ สุวพรจารุวัชร์ นักวิชาการอาวุโส ดร.วิศิษฐ์ จันทร์ชื่น นักวิชาการ ดร.วิชพงศ์ โสชู และ ดร.ฮัฟนี ลาเต๊ะ ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับ CRRC QINGDAO SIFANG CO., LTD. และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยในการประชุมดังกล่าว ศทร.-วว. ได้หารือกับ CRRC เรื่องแผนการดําเนินงานภายใต้ข้อตกลง Agreement for Jointly Building China-Thailand Rail Transport “Belt and Road” Joint Laboratory ระหว่าง วว และ CRRC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างห้องปฏิบัติการร่วม (Joint Laboratory) ในการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ด้านรถไฟความเร็วสูง (HSR) ในประเทศไทย ในส่วนของ วว. เองนั้นได้มีการดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถทางห้องปฏิบัติการทดสอบและวิจัยด้านระบบรางและรถไฟความเร็วสูงของ วว. อยู่ก่อนแล้วมาตั้งแต่ปี 2560 โดยร่วมมือกับนานาประเทศ เช่น เยอรมัน แคนาดา สเปน ออสเตรเลีย และอิตาลี และ วว. พร้อมร่วมมือในการถ่ายทอดและวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของจีนร่วมกับ CRRC ด้วย เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในด้านการใช้และการต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงในภูมิภาคอาเซียนต่อไป…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *