วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต้อนรับคณะผู้นำนักศึกษาจาก 89 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ จำนวนกว่า 200 คน ศึกษาดูงาน Shared Service ศูนย์ทดสอบมาตรฐานและขนส่งระบบทางราง ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอด เสริมสร้างศักยภาพของตนเอง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า ปทุมธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *