ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตรวจติดตามการดำเนินงาน วว. กรอบนโยบาย BCG การทดสอบระบบมาตรฐานทางราง การตอบโจทย์เสริมแกร่งเกษตรกร ผู้ประกอบการ

ในวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะ ตรวจติดตามการดำเนินงาน วว. และมอบนโยบายการดำเนินงานให้มุ่งเน้นการจัดทำโครงการเป็นแพคเกจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งการแก้ไขปัญหาความยากจน แก้ปัญหาความห่างไกลทุรกันดาร แก้ปัญหาการขาดโอกาสของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งให้มีการเชื่อมโยงการดำเนินงานกับกระทรวงอื่นๆให้มากขึ้น ก็จะมีการใช้ประโยชน์จากผลงานของ วว. หลากหลายขึ้นและเป็นที่ต้องการของกลุ่มต่างๆ

โอกาสนี้ ดร.พสุ โลหารชุน ประธานคณะกรรมการบริหาร วว. คณะกรรมการบริหาร ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับและรายงานความสำเร็จ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน พร้อมโชว์นิทรรศการความสำเร็จตามนโยบาย BCG การตอบโจทย์/ เสริมศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ ฐานข้อมูลจุลินทรีย์และการนำไปใช้ประโยชน์ โพรไบโอติก สารชีวภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ เห็ดเพื่อชุมชน ลำตะคองโมเดลเมืองน่าอยู่และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ Success case นวัตอัตลักษณ์ บรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายผลไม้สดออนไลน์ Success case การจัดการขยะชุมชนด้วย วทน. อบต.ตาลเดี่ยว จ.สระบุรี พลังงานชีวมวล การวิจัยพัฒนาเซรามิก ยางพารา และบล็อกประสาน คลัสเตอร์ไม้ดอก ไม้ประดับ รวมทั้งเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM) และศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของประเทศด้านการทดสอบรับรองคุณภาพระบบขนส่ง

 

คณะผู้บริหารจาก ZECK TSE International Ltd. หารือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมเทคโนโลยีและการสนับสนุนการผลิต local content ระบบราง

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2563 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผอ.ศทร. คุณประยงค์ อรัญญะ นักวิชาการ ห้องปฏิบัติการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางและยานยนต์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก ZECK TSE International Ltd. เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมเทคโนโลยีและการสนับสนุนการผลิต local content ระบบราง ในด้านชิ้นส่วนระบบจ่ายไฟฟ้ารถไฟและเครื่องจักรอุปกรณ์ประกอบติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้ารถไฟ ซึ่ง บริษัทฯ มีความพร้อมในการผลิตได้ในประเทศไทยทั้งหมด โดยใช้สายการผลิต วัตถุดิบ เครื่องจักรและคนงานในไทย โดยใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้จากประเทศเยอรมันนี รวมทั้งได้หารือ เรื่องการรับรองผลิตภัณฑ์ระบบรางของ วว. ในโอกาสนี้ คุณประยงค์ อนัญญะ ได้นำคณะฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานทดสอบและพัฒนาทางระบบราง ในส่วนงานทางและล้อเลื่อนของ ศทร.

คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบราง ในคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผู้สภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการทดสอบรับรองและการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสอบระบบรางของ ศทร.

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย นายภณสินธ์ ไพธีกุล ร.ผอ.หป.ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางและยานยนต์ขนส่ง ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบราง ในคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผู้สภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการทดสอบรับรองและการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสอบระบบรางของ ศทร. ในโอกาสนี้คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมชมการดำเนินงานของ ศทร. ด้วย