พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

12 มิถุนายน 2563

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะที่ วว. เป็นหน่วยงานสำคัญในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านการจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพารา เนื่องในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง “อุปกรณ์ทางด้านการจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพาราเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ” ระหว่างกระทรวงคมนาคม กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในโอกาสนี้ นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม และ ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผอ.ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร) ร่วมเป็นเกียรติด้วย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ….

ทั้งนี้ วว. และ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือและดำเนินโครงการในการพัฒนาและทดสอบอุปกรณ์ทางด้านการจราจรและความปลอดภัยทางถนนเพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง วว. มีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาและประเมินสมรรถนะด้านความปลอดภัยทางถนนของอุปกรณ์ทางด้านจราจรที่ผลิตจากยางพารา เช่น แผ่นยางพาราครอบกำแพงคอนกรีต หรือ Rubber Fender Barrier เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนนและส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศให้มากขึ้น ….

วว. และหน่วยงานพันธมิตร พร้อมร่วมมือสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการใช้ยางพาราเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ ทั้งด้าน ทางถนนและ ทางราง…