ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) ให้การต้อนรับ Head of Chair and Institute Executive Director RCR. จาก RWTH Aachen University ประเทศเยอรมันนี

4 พฤศจิกายน 2562

Prof. Dr.-Ing. Christian Schindler (Head of Chair and Institute Executive Director RCR) จาก RWTH Aachen University ประเทศเยอรมันนี เข้าประชุมหารือเรื่องความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่าง วว. กับ RWTH Aachen University

ในโอกาสนี้ ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผอ.ศทร. ได้นำเสนอการดำเนินงานและศักยภาพด้านการทดสอบ ให้คำปรึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบรถไฟ ทั้งด้านงานทาง (Track work) และล้อเลื่อน (Rolling stock) รวมทั้งยานยนต์ขนส่ง (Automobile) และทางหลวง (Highway) ของ ห้องปฎิบัติการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางและยานยนต์ขนส่ง (RTDL, หป.พร) และนำเยี่ยมชมการดำเนินงานของ ศทร.

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

1 พฤศจิกายน 2562

ดร.พรชัย อินทร์ฉาย รองผู้อำนวยการ สสวท. พร้อมด้วยบัณฑิตโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.)

ในโอกาสนี้ ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผอ.ศทร. และคุณภณสินธ์ ไพธีกุล นักวิชาการ ศทร. ได้บรรยายสรุปการดำเนินและผลงานซึ่งมีผลกระทบที่สำคัญ (High impact) ของ ศทร. ต่อระบบรางของประเทศ เข่น

1- งานทดสอบชิ้นส่วนงานทาง (Track work) ชิ้นส่วนล้อเลื่อน (Rolling stick) ให้แก่โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟในประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซี่ยน โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา ศทร ได้ให้บริการทดสอบแก่โครงการก่อสร้างรถไฟขอวกระทรวงคมนาคม มากกว่า 14 โครงการ และโครงการในต่างประเทศมากกว่า 5 สัญญา

2- งานวิจัยเชิงอุตสาหกรรม และพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง ซึ่ง ศทร. มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังการใช้งานระบบรถไฟ ร่วมกับกลุ่มเอกชนที่เป็นเป้าหมายโดยตรง เช่นระบบโครงข่ายเฝ้าระวังนำ้หนักบรรทุกรถไฟ (RAWLOC) ระบบตรวจสอบความบกพร่องในราง (Rail Flaw Detection: RFD) และระบบ RSHM ซึ่งคิดค้นและพัฒนาโดยนักวิชาการ ศทร.

3- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการสำหรับเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง (HSR Lab.) และการจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมรถไฟควาทเร็วสูง เป็นต้น

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) ประชุมร่วมกับทีมวิศวกร บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

1 พฤศจิกายน 2562

ทีมวิศวกร บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ นำโดยนายมงคล หงส์ลอย เข้าประชุมหารือในโครงการทดสอบและประเมินสมรรถนะรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า (บทต) หรือ Bogie Container Flat Wagon (BCF) กับ ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผอ.ศทร. และทีมนักวิชาการ ศทร.

ทั้งนี้ ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผอ.ศทร. ได้นำเสนอรายการและวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะของ บทต. ที่ผลิตในประเทศโดยอ้างอิงสมรรถนะหลักที่สำคัญตามมาตรฐานสากล อาทิ เช่น AAR , UIC และ EN เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมประกอบรถไฟไทยตามนโยบายส่งเสริมการผลิตชิ้นส่วนรถไฟในประเทศ (Local Content) ทดแทนการนำเข้า อย่างมีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล