คณะอาจารย์ นักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานด้านการทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง ศทร.

1 ส.ค 62

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) นำโดยนายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม  ดร. อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) และทีมงาน ศทร. ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.จิรายุทธ สืบสุข ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ทีมอาจารย์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างเทคนิคระบบราง วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ทั้งนี้ทางคณะอาจาร์ยได้หารือแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการสอนและโครงสร้างพื้นฐานทางห้องปฎิบัติการของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบขนส่งทางรางในภูมิภาค และความต้องการด้านบุคคลากรและอุตสาหกรรมระบบรางของไทย

  ในโอกาสนี้ ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผอ.ศทร. ได้บรรยายสรุปเรื่องโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพด้านระบบราง และบรรยายให้ความรู้ด้านการทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางรางและการดำเนินงานด้านระบบรางของ ศทร.-วว. ให้แก่คณะผู้ศึกษาดูงาน พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการทดสอบและพัฒนาระบบรางของ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร- วว.) เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทดสอบงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ให้การต้อนรับคณะของการรถไฟเมียนมาร์ (Myanmar Railways)

31 กรกฏาคม 62

Myanmar Railways

Myanmar Railways

คณะของการรถไฟเมียนมาร์ (Myanmar Railways) ซึ่งนำโดย Mr. Maung Maung Thwin รองผู้ว่าการรถไฟเมียนมาร์ เข้าพบแลกเปลี่ยนและหารือความร่วมมือในการพัฒนาระบบรางรถไฟและพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนระบบรางของเมียนมาร์ พร้อมทั้งหารือเรื่องการทดสอบตัวรถไฟและชิ้นส่วนประกอบตัวรถไฟในโครงการก่อสร้างรถไฟของของเมียนมาร์

Myanmar Railways

 ทั้งนี้นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม และ ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผอ.ศทร. ได้นำคณะเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางและยานยนต์ขนส่งและอาคารห้องปฎิบัติการทดสอบหลังใหม่ของ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) นอกจากนี้การรถไฟเมียนมาร์ยังสนใจขอให้ ศทร-วว. จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของการรถไฟเมียนมาร์อีกด้วย

ปัจจุบัน วว. ได้ให้บริการสนับสนุนด้านงานทดสอบวัสดุและชิ้นส่วนงานทาง เช่น หมอนคอนกรีต เครื่องยึดเหนี่ยวราง ฯลฯ ให้แก่โครงการก่อสร้างทางรถไฟของเมียนมาร์ และในระยะต่อไปจะมีการหารือเพื่อขยายขอบข่ายการให้บริการไปยังการทดสอบตัวรถไฟและชิ้นส่วนประกอบตัวรถไฟของเมียนมาร์ และรวมถึงการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของการรถไฟเมียนมาร์

อธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชม ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ณ เทคโนธานี คลอง 5

          

วันที่ 4 กรกฏาคม 2562 

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นประธานต้อนรับ นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมขนส่งทางราง พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง (กมป.) และเจ้าหน้าที่ กมป. กรมการขนส่งทางราง (ขร.) เพื่อหารือความร่วมมือระหว่าง วว.และกรมการขนส่งทางราง ทั้งนี้นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม และดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผอ.ศทร. ได้นำคณะเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางและยานยนต์ขนส่งและอาคารห้องปฎิบัติการทดสอบหลังใหม่ของ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร) ณ วว.เทคโนธานี

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.-วว.)

                

 13 มิถุนายน 2562 

ทีมอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือกับศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.-วว.) โดยทางดร. อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการ ห้องปฏิบัติการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางและยานยนต์ขนส่ง ให้การต้อนรับ ในการเข้าเยี่ยมชมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร รองรับอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางของประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานวิจัย ทั้งนี้ ศทร.-วว. เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่มีความพร้อมให้บริการทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านระบบรางของประเทศ.