วว. ร่วมมือกับ Monash University ผ่านการดำเนินงานของ Institute of Railway Technology (IRT)

วว. ร่วมมือกับ Monash University ผ่านการดำเนินงานของ Institute of Railway Technology (IRT)จัดสัมมนา

เรื่อง “Thailand – Australia Collaboration for Rail Modernisation and Future Development”

ในโอกาสนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. MR.Ravi Ravitharsn , Director,Institute of Railway Technology (IRT) , Monash University ออสเตรเลีย ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยและพัฒนาระบบราง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือการทำงานร่วมกันด้านการวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ทางด้านระบบราง เทคโนโลยีรถไฟ และการตรวจสอบสภาพรถ โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Stuart M Rees, Australian Trade Commissioner, Bangkok and ASEAN Pacific Lead – Infrastructure and Urban Development. Helping exporters, innovators and investors connect ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ อดีตผู้ว่าการ วว. นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการกลุ่มบริหาร วว. ร่วมเป็นสักขีพยาน 

ศทร.- วว. นำคณะอาจารย์จาก 5 มหาวิทยาลัยไทยเข้าประชุมความร่วมมือกับ CRRC Qingdao Sifang Co., Ltd.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว) โดย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร) นำคณะอาจารย์จาก 5 มหาวิทยาลัยไทย ประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนารี (มทส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น (มทร.อีสาน) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) เข้าประชุมความร่วมมือกับ CRRC Qingdao Sifang Co., Ltd. ผู้ผลิตรถไฟความเร็วสูงจีน ในโครงการ Teaching Program (TP) for High Speed Rail Engineering ครั้งที่ 1 ณ เมืองชิงเต่า ประเทศจีน วันที่ 19-20 พย 2561 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วม ไทย-จีน ด้านระบบราง ภายใต้ วว. (China-TISTR Joint Research Center, CTJRC พร้อมทั้งเข้าร่วมงาน The 3rd International Railway Vehicle Industrial Design Workshop (RVID 2018) ซึ่งจัดโดย CRRC Qingdao Sifang Co., Ltd. ผู้ผลิตรถไฟความเร็วสูงจีน ภายใต้แนวคิด “Green and High-efficiency Next Generation Train” ณ เมืองชิงเต่า ประเทศจีน ในระหว่างวันที่ 21-23 พย 2561