ศทร-วว เข้าพบและเยี่ยมชมบริษัท พนัส แอสแซมบลีย์ จำกัด

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ศทร-วว เข้าพบและเยี่ยมชมบริษัท พนัส แอสแซมบลีย์ จำกัด เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ รถ-ราง-การบิน นายวิรัช จันทรา ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผอ.ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง นายภณสินธ์ ไพทีกุล ผอ.หป. ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางและยานยนต์ขนส่ง และ ทีมงานนักวิชาการ ศทร. ได้เข้าพบ ดร.วิมล แสนอุ้ม ที่ปรึกษาด้านยุทธ์เชิงนวัตกรรม วิศวกรรมและเทคโนโลยี บริษัท พนัส แอสแซมบลีย์ จำกัด เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ รถ-ราง-การบิน ณ บริษัท พนัส แอสแซมบลีย์ จำกัด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ในโอกาสนี้ ทปษ. วว. และ คณะ ได้เยี่ยมชมสายการผลิตยานยนต์ขนส่งของ บริษัท พนัส แอสแซมบลีย์ จำกัด

วว. ลงนามความร่วมมือการสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขนส่ง กับ บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 วว. ลงนามความร่วมมือการสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขนส่ง กับ บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด พร้อมผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขนส่ง-โลจิสติกส์ รถ-ราง-เรือ ของประเทศ

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายนําชัย สกุลฎ์โชคนําชัย ประธานกลุ่ม บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด และ ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และรองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สายงานออกแบบและวิศวกรรม นายเอกนิติ รมยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือการสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขนส่งซึ่งจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมขนส่งที่มีศักยภาพสูง ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ไทย ให้สามารถพัฒนาชิ้นส่วน/ผลิตภัณฑ์ได้เองในประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงประกอบ บริษัท โชคนําชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จํากัด จ.สุพรรณบุรี ….ทั้งนี้ทั้ง 4 หน่วยงาน มีเป้าหมายในการดำเนินงานร่วมกัน คือ การร่วมมือในการผลักดันให้เกิดการผลิตรถไฟพร้อมตู้โดยสารที่เป็นแบรนด์ของคนไทยเป็นครั้งแรก โดยจะเป็นรถไฟสำหรับการเดินทางระหว่างเมืองของประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งขบวนรถไฟดังกล่าวต้องมีมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยเทียบเท่าระดับสากล ผ่านการทดสอบและการรับรองโดย วว. ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างรากฐานที่สำคัญให้แก่อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ไทยในการผลิตชิ้นส่วนทดแทนการนำเข้าแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีความยั่งยืนอีกด้วย…ในส่วนของ วว. ในการลงนามความร่วมมือการสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขนส่ง ขนส่ง-โลจิสติกส์ รถ-ราง-เรือ ในครั้งนี้ วว. มีเป้าหมายในการสนับสนุนอุตสาหกรรมโดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ วว. มีความพร้อม มาช่วยเสริมความแข็งแกร่ง ทั้งด้านการพัฒนามาตรฐาน การทดสอบและการรับรองวัสดุผลิตภัณฑ์ รวมถึงการต่อยอดการวิจัยพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์สมัยใหม่ทั้งทางบก ทางราง และทางน้ำ ในโอกาสนี้ ดร.พัชรา มณีสินธ์ รองผู้ว่าการ วว. บริการอุตสาหกรรม นายวิรัช จันทรา ที่ปรึกษา วว. ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผอ.ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง นายภณสินธ์ ไพทีกุล ผอ.หป. ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางและยานยนต์ขนส่ง และ ทีมงานนักวิชาการ ศทร. ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามและเยี่ยมชมสายการผลิตรถบัสไฟฟ้าและเรือไฟฟ้าตัวถังอลูมิเนียม ในโรงงานของบริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาระบบรางและอุตสาหการ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาระบบรางและอุตสาหการ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานด้านมาตรฐานและการทดสอบด้านระบบรางและยานยนต์ ในโอกาสนี้ ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผอ.ศทร. ได้กล่าวต้อนรับ และทีมงานนักวิชาการ ศทร. ได้บรรยายสรุปการดำเนินงานและนำนักศึกษา เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการทดสอบและวิจัยพัฒนาด้านระบบรางและยานยนต์ไฟฟ้าของ ศทร.

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หารือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อผลักดันงานวิจัย ไปสู่เชิงธุรกิจ และ Re skill Upskill บุคลากรร่วมกัน ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ วว. เทคโนธานี

ในโอกาสนี้คุณนลินธรณ์ สุวพรจารุวัชร์ นักวิชาการอาวุโส และทีมนักวิชาการ ศทร. ได้นำเยี่ยมชมและบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านการทดสอบและการวิจัยพัฒนาทางระบบรางและยานยนต์ไฟฟ้าของ ศทร-วว.

อนึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งภายใต้การลงนามความร่วมมือระหว่าง วว.และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในการพัฒนาทักษะบุคลากรและการพัฒนาบัณฑิต เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศไทย