สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมแสดงความยินดีกับ บ.สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 60 ปี ในงาน The Next Evolution of World-Class Logistics Solution ณ อิมแพคเอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี

25 ตุลาคม 2562

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) ร่วมแสดงความยินดีกับ บ.สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 60 ปี ในงาน The Next Evolution  of World-Class Logistics Solution ณ อิมแพคเอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี

     ทั้งนี้ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) โดยห้องปฎิบัติการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางและยานยนต์ขนส่ง (หป.พร) ให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม งานบริการทดสอบวิจัยและพัฒนาด้านยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการ และสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบไทยการด้านยานยนต์ไฟฟ้า ให้ผลิตชิ้นส่วนด้านยานยนต์ไฟฟ้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ยกระดับการผลิตชิ้นส่วนด้านยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศให้มีความยั่งยืน.

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.-วว.) ให้การต้อนรับ คุณณรงค์ วงษ์เกษม Solution Development Manager จากบริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างจำกัด ในเครือ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัดมหาชน

22 ตุลาคม 2562

คุณณรงค์ วงษ์เกษม Solution Development Manager จากบริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างจำกัด ในเครือ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัดมหาชน เข้าพบ ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง และทีมงาน เพื่อหารือ เรื่องการทดสอบ เรื่องการประเมินความปลอดภัยระบบรางรถไฟ

         ในโอกาสนี้ ผอ.ศทร. ได้นำเสนอการดำเนินงานและศักยภาพด้านการทดสอบ ให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม และการวิจัยและพัฒนาและพัฒนา ด้าน ระบบรางและยานยนต์ขนส่ง ของ ห้องปฎิบัติการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางและยานยนต์ขนส่ง (หป.พร) และนำเยี่ยมชมการดำเนินงานของ ศทร.-วว.

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.-วว.) ให้การต้อนรับ ดร.วีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท (ทช.)

18 ตุลาคม 2562

ดร.วีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ประชุมหารือ ร่วมกับ ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง และทีมงาน เรื่องการประเมินสมรรถนะความปลอดภัยของกำแพงคอนกรีต (concrete barrier)

ในโอกาสนี้ ผอ.ศทร. ได้นำเสนอการดำเนินงานและศักยภาพด้านการทดสอบ ให้คำปรึกษา วิจัยและพัฒนา ด้าน ระบบราง ยานยนต์ขนส่งและทางหลวง ของ ห้องปฎิบัติการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางและยานยนต์ขนส่ง (หป.พร) และนำเยี่ยมชมการดำเนินงานของ ศทร.

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.-วว.) ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

วันที่ 4 ตุลาคม 2562

ดร.กิตติชัย โศจิพันธุ์ ประธานคลัสเตอร์ระบบราง มจพ. เข้าพบ ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ผอ.ศทร) เพื่อประชุมหารือกิจกรรมความร่วมมือในโครงการย่อยภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่าง วว. และ มจพ. ในด้านระบบรางและยานยนต์สมัยใหม่ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร ศทร.

ศทร.-วว. มีความพร้อมในการขยายผลไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านงานทาง ทั้งด้านองค์ความรู้ และการสนับสนุนอุตสาหหกรรมผลิตชิ้นส่วนทดแทนการนำเข้า (Local content) โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายที่มีบันทึกความร่วมมือ เช่น การจัดการศึกษาดูงาน การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ ป.ตรี และ ป.โท การจัดหลักสูตรอบรมระดับวิชาชีพ เป็นต้น

ปัจจุบัน ศทร.กำลังพัฒนาโครงสร้างห้องปฎิบัติการสำหรับการทดสอบรับรอง และการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนล้อเลื่อนรถไฟ (Rolling stock) เช่น รถโบกี้บรรทุกสินค้า ชิ้นส่วนห้ามล้อ ฯลฯ รวมทั้งเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง           ทั้งนี้ วว. และ มจพ. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ในการร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยใน 6 ด้านได้แก่

1- ระบบรางและยานยนต์สมัยใหม่

2- หุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

3- การทดสอบ มาตรวิทยา และการรับรองคุณภาพ

4- วัสดุการผลิตและวิศวกรรมพื้นผิว

5- พลังงานและสิ่งแวดล้อม

6- สุขภาพ การแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุ

ในด้านระบบราง ศทร. มีโครงสร้างพื้นฐานทางห้องปฎิบัติการทดสอบชิ้นส่วนงานทาง (Track work) พร้อมสำหรับทั้งการทดสอบรับรองตามข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ให้แก่ทุกโครงการก่อสร้างทางรถไฟของกระทรวงคมนาคม อีกทั้ง ศทร. ขยายการให้บริการทดสอบให้แก่หลายโครงการในต่างประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซี่ยน โดย ศทร. ได้รับการรับรองความสามารถทางห้องปฎิบัติการ ISO/IEC 17025 และได้รับเครื่องหมาย ILAC (International Laboratory Accreditation) ซึ่งเป็นการรับรองห้องปฎิบัติการในระดับสากล

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร) ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจากคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างแห่งประเทศมาเลเซีย Construction Industry Development Board (CIDB) และ ผู้บริหารสถาบันวิจัยการก่อสร้างแห่งประเทศมาเลเซีย Construction Research Institute of Malaysia (CREAM)

26 กันยายน 2562

Dato Ir. Elias Ismail ผู้บริหารจากคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างแห่งประเทศมาเลเซีย Construction Industry Development Board (CIDB) และ Dato Ir. Rohaizi bin Mohd Jusoh ผู้บริหารสถาบันวิจัยการก่อสร้างแห่งประเทศมาเลเซีย Construction Research Institute of Malaysia (CREAM) เข้าพบดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง เพื่อประชุมหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพทางห้องปฎิบัติการทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย ทางระบบรางของ CREAM และแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศมาเลเซีย

ในโอกาศนี้ ผอ.ศทร ได้นำเสนอศักยภาพด้านการทดสอบรับรอง วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางระบบราง ของ ศทร-วว และแนวคิดในการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการด้านระบบราง NQIS-Railway system ของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซี่ยน เพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรมและการบริการทางด้านระบบรางให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ให้การต้อนรับคณะวิศวกรจากกรมทางหลวง (ทล.) และบริษัท ซิดาเดล จำกัด

 

25 กันยายน 2562

คณะวิศวกรจากกรมทางหลวง (ทล.) และบริษัท ซิดาเดล จำกัด เข้าพบ ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง เพื่อหารือเรื่อง การทดสอบและประเมินสมรรถนะและความต้านทานการล้าของสลักเกลียว High strength friction grip ที่ใช้ในโครงการบูรณะสะพานนวลฉวี ตามข้อกำหนดของกรมทางหลวง

ในโอกาศนี้ ผอ.ศทร ได้นำเสนอศักยภาพด้านการทดสอบรับรอง วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางระบบราง ของ ศทร-วว

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

22 สิงหาคม 2562

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกความเข้าใจสร้างความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร การวิจัย การพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม หวังนำผลการวิจัยและพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย โอกาสนี้ นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. อาจารย์ ดร.กิตติชัย โศจิพันธุ์ ประธานคลัสเตอร์ระบบราง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรังศี เดชเจริญ ประธานคลัสเตอร์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มจพ. คณะผู้บริหาร วว. และคณาจารย์ มจพ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ

ในโอกาสนี้ ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง และทีมงานนักวิชาการ ให้การต้อนรับต้อนคณะผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการทดสอบและพัฒนาระบบรางของ ศทร – วว.