เอกสารแนะนำแผนงานและคู่มือ

เอกสารแนะนำแผนงานและคู่มือ

คู่มือแผนงานยุวชนสร้างชาติ


ใบสมัครหน่วยขับเคลื่อนโครงการยุวชนอาสาและโครงการบัณฑิตอาสา

1. ใบสมัครหน่วยขับเคลื่อนโครงการยุวชนอาสา

กำหนดส่งใบสมัครหน่วยขับเคลื่อนโครงการยุวชนอาสา วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น youth_volunteer@mhesi.go.th

2. ใบสมัครหน่วยขับเคลื่อนโครงการบัณฑิตอาสา

กำหนดส่งใบสมัครหน่วยขับเคลื่อนโครงการบัณฑิตอาสา วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น mhesi_corps@mhesi.go.th