แผนงานยุวชนสร้างชาติ

โครงการ บัณฑิตอาสา
โครงการยุวชนอาสา
โครงการกองทุนยุววิสาหกิจเริ่มต้น

ประวัติความเป็นมา

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะจัดทำแผนงาน ยุวชนสร้างชาติ เพื่อลดหรือชะลออัตราการว่างงานของบัณฑิตใหม่ในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่รับผลกระทบจากสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศและการมีงานทำของประชาชน

แผนงาน ยุวชนสร้างชาติ มีเป้าหมายคือเยาวชนวัยหนุ่มสาวในรั้วมหาวิทยาลัยและบัณฑิตจบใหม่ โดยวิธีการแก้ปัญหาจะผ่าน 3 โครงการย่อย คือ

  • 1.โครงการ บัณฑิตอาสา รับจำนวนกว่า 50,000 คน เพื่อให้ลงไปพัฒนาพื้นที่ในชุมชนร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ โดยจะรับบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี ระยะเวลา 12 เดือน โดยจะได้เงินเดือน 15,000 บาท สามารถสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทั้งนี้ โครงการ บัณฑิตอาสา จะมีหลักการคล้ายๆ กับโครงการบัณฑิตอาสาของอาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ส่งนักศึกษาที่จบมหาวิทยาลัยไปทำงานพัฒนาชนบท
  • 2. โครงการยุวชนอาสา กลุ่มเป้าหมายจะเป็นนักศึกษา ปี 3 – 4 จำนวน 10,000 คน ใช้ระยะเวลาทำงาน 4 – 5 เดือนหรือ 1 ภาคเรียน ให้ไปโครงงานร่วมกับชาวบ้านและสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ทั้งหมด
  • 3. โครงการกองทุนยุววิสาหกิจเริ่มต้น กลุ่มเป้าหมายจะเป็นนิสิตนักศึกษาร่วมกับบุคลากรมหาวิทยาลัย ใช้ระยะเวลา 3 – 5 ปี เพื่อให้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทดลองจัดตั้งสตาร์ทอัพ พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดเป็นนวัตกรรมทางธุรกิจ นวัตกรรมสังคมและนวัตกรรมสร้างสรรค์

คณะกรรมการบริหาร

ที่ปรึกษา

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ อว.

ผศ.วลัยพร รัตนเศรษฐ

นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์

นางอรสา ภาววิมล

นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ


คณะกรรมการ

ศ.ศุภชัย ปทุมนากูล

ประธานกรรมการ

รศ.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา

รองประธานกรรมการ

ผศ.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

กรรมการ

นางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล

กรรมการ

นางกุลประภา นาวานุเคราะห์

กรรมการ

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม

กรรมการ

นายดำรงฤทธิ์ เนียมหมวด

กรรมการ

นายสุทัศน์ วีสกุล

กรรมการ

นายวิรัตน์ ปิ่นแก้ว

กรรมการ

นายวิชัย อัศรัสกร

กรรมการ

นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล

กรรมการ

นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์

กรรมการ

นายวิเชียร สุขสร้อย

กรรมการ

นางสาวอาภากร สุขปัญญา

กรรมการ

นางวนิดา บุญนาคค้า

กรรมการและเลขานุการ

นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวทิพวัลย์ เวชชกัณย์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ