ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการถ่ายทอด ผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอด นักวิจัย งานวิจัยและเทคโนโลยี วว. ศูนย์วิจัย เกร็ดความรู้

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี


เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด


งานวิจัยและเทคโนโลยี วว.


นักวิจัย


ศูนย์วิจัยและบริการ วว.


โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์จุลินทรีย์ วว.

รายละเอียดเพิ่มเติม...

สำนักรับรองระบบคุณภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม...

เกร็ดความรู้คู่ วว.


ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคเบาหวาน

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะโรคสมองและระบบประสาท

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคกระดูกพรุน

อ่านต่อ...