วว. จับมือ บพข. ร่วมขับเคลื่อนบรรจุภัณฑ์ฐานชีวภาพ สู่เส้นทางอุตสาหกรรม

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง “ขับเคลื่อนบรรจุภัณฑ์ฐานชีวภาพ สู่เส้นทางอุตสาหกรรม” ซึ่ง วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) ได้รับทุนสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดขึ้น ภายใต้การดำเนินดำเนิน โครงการพัฒนาวิธีการทดสอบและมาตรฐานบรรจุภัณฑ์จากวัสดุฐานชีวภาพ เพื่อจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากวัสดุฐานชีวภาพ ยกระดับคุณภาพบรรจุภัณฑ์จากวัสดุฐานชีวภาพให้สามารถใช้งานและแข่งขันในตลาดภายในประเทศและตลาดสากลอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการใช้งานบรรจุภัณฑ์จากวัสดุฐานชีวภาพ ทั้งด้านความปลอดภัยและคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการใช้งาน ได้แก่ การบรรจุและการป้องกันความเสียหายของสินค้า รวมทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบการมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจ เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน เนื่องจากสามารถเข้าถึงหรือได้รับความสะดวกในการรับบริการวิเคราะห์ทดสอบที่ได้มาตรฐานสากล โดยมีเนื้อหาการถ่ายทอดความรู้ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาวิธีการทดสอบและมาตรฐานบรรจุภัณฑ์จากวัสดุฐานชีวภาพ การพัฒนาวัสดุและบรรจุภัณฑ์จากวัสดุฐานชีวภาพ การสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ และการทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งได้รับความสนใจจาก ผู้ผลิต ผู้ใช้ นักวิชาการ ประชาชน เข้าร่วมการสัมมนากว่า 100 ท่าน

โอกาสนี้ นายวิรัช  จันทรา  ที่ปรึกษาด้านบริหารคุณภาพและบริการอุตสาหกรรม วว.  พร้อมคณะผู้บริหารร่วมถ่ายทอดความรู้และเข้าร่วมกิจกรรม  ในวันที่ 25 เมษายน 2566  ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น  และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom  นอกจากนี้ในช่วงบ่ายคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์  ศบท.  ณ เลขที่  196  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  ซึ่งได้รับมาตรฐาน  ISO 9001, ISO/IEC 17025  และ  ISTA 

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า วว. มีภารกิจหลักในการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ยกระดับขีดความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและกลาง (SMEs) ผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (Start-up) และภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการสร้างสังคมนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ตามนโยบาย BCG Economy Model ที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด กระจายโอกาส กระจายรายได้ นำความมั่งคั่งไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง นำพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง ทำให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

“…วว. มีความพร้อมในการให้บริการยกระดับขีดความสามารถแก่ผู้ประกอบการอย่างครบวงจร ภายใต้การให้บริการแบบ Total Solutions มุ่งวิจัย ตอบโจทย์ จบ ครบวงจร ที่สามารถช่วยท่านแก้ปัญหาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ไปถึงปลายทาง ซึ่งการสัมมนาเรื่องขับเคลื่อนบรรจุภัณฑ์ฐานชีวภาพ สู่เส้นทางอุตสาหกรรม ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้การให้บริการแบบ Total Solutions ที่ วว. มีความตั้งใจในการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ เช่น การพัฒนาวัสดุและบรรจุภัณฑ์จากวัสดุฐานชีวภาพ รวมถึงการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการยกระดับคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการด้านอาหาร เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้วยคุณภาพมาตรฐานและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการตลาด…” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

นอกจากการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว คณะผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. ณ เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO/IEC 17025 และ ISTA โดยให้บริการทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์ ครอบคลุมทั้งการทดสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีกและบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและวิธีการทดสอบตามมาตรฐานสากล เพื่อช่วยในการควบคุมคุณภาพ ลดความเสียหายและลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยงานกลางของประเทศที่ให้บริการทดสอบบรรจุภัณฑ์สินค้าอันตราย ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านมาตรฐานการทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการทั้ง SMEs และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

รับบริการและคำแนะนำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้ที่ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. โทร. 0 2579 1121 ต่อ 3205, 3209 และ 081 702 8377 โทรสาร 0 2579 7573 E-mail : TPC-tistr@tistr.or.th

…………………………………………………………………………………………………….

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360

E-mail : pr@tistr.or.th

Line@tistr

IG : tistr_ig

YouTube / TIKTOK : @tistr2506