วว. ร่วมงาน Propak Philippines 2023 / ลงนาม Letter of Intent กับ DPI พร้อมหารือความร่วมมือพัฒนาผู้ประกอบการไทย – ฟิลิปปินส์

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) พร้อมด้วย  ดร.พัชทรา  มณีสินธุ์  รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน  ProPak  Philippines  2023   World Trade  Center  Metro Manila, Pasay City  งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ระดับนานาชาติสำหรับประเทศฟิลิปปินส์ เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเรียนรู้แนวโน้มตลาดการลงทุน การสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม ผ่านการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ การประชุม สัมมนา และการฝึกอบรมเชิงเทคนิค เชื่อมโยงผู้ขาย ผู้ซื้อระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยา  สนับสนุนการจัดงานโดย Department of Trade and Industry (DTI), Department of Science and Technology (DOST) และบริษัท Informa Markets  ในวันที่  1  กุมภาพันธ์  2566  ณ ประเทศฟิลิปปินส์

โอกาสนี้ ผู้ว่าการ วว. ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) กับ Honorable Blesila A. Lantayona, Undersecretary for Regional Operations Group, DTI เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวโน้มนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยั่งยืน ร่วมกันพัฒนาและดำเนินโครงการที่ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (Micro, Small, and Medium Enterprises : MSMEs)  

พร้อมนี้ DTI ได้นำเสนอโครงการ Share Service Facilities ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีและขีดความสามารถในการแข่งขันของ MSMEs ผ่านการแบ่งปันการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบ สิ่งอำนวยความสะดวก และโปรแกรมการฝึกอบรมเสริมทักษะต่างๆ ซึ่งช่วยให้ MSMEs ปรับปรุงผลผลิต ประสิทธิภาพ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดการสร้างงานและการเติบโตของธุรกิจ MSMEs

นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร วว. ได้เยี่ยมชมหน่วยงาน Philippine  Trade Training Center – Global  MSME Academy  (PTTC)  ภายใต้  DTI  หน่วยงาน PTTC ซึ่งเป็นพันธมิตรส่งเสริมการเติบโตและสนับสนุนการพัฒนา MSMEs ผ่านการฝึกอบรม สร้างทักษะ ปรับปรุงระบบและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผู้ประกอบการ ก่อให้เกิดความก้าวหน้า ความสามารถการแข่งขัน ความยืดหยุ่นและความยั่งยืน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….        

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360

 E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@tistr 

IG : tistr_ig  

 YouTube / TIKTOK : @tistr2506