วว. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น & การดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา   นายกรัฐมนตรี   ประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี  2565  ภายใต้แนวคิด รัฐวิสาหกิจไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่  สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (Grow  Green  Balance)  ซึ่งจัดโดย  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (สคร.) มอบรางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น  ให้แก่ ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ซึ่ง วว. บูรณาการดำเนินงานร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.)  และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  (EXIM  Bank) ในโครงการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)  ภายใต้แนวคิด “BCG Model” เป็นการช่วยลูกค้าในการปรับรูปแบบการผลิตให้ปลอดสารเคมี (Bio Economy) ใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่เหลือทิ้งจากการผลิต (Circular Economy) และกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ที่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม (Green Economy) โดย วว. และพันธมิตรได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันมาร่วม  3  ปี (ปี 2563-2565)

ในโอกาสเดียวกันนี้ นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ  ปลัดกระทรวงการคลัง  ได้มอบรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น   (CSR  :  ประเภทชมเชย)  จากโครงการปรับวิถีการเกษตรสู่ Smart  Farming  ด้วยนวัตกรรม  ให้แก่ผู้ว่าการ วว.  ด้วย 

ในการนี้ นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง   ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล  ปลัดกระทรวง อว.  ดร.อาภากร  สุปัญญา  รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม  ดร.จิตรา  ชัยวิมล   รองผู้ว่าการบริหาร  นางสาวกาญจนา  ทุมมานนท์  ผอ.สำนักผู้ว่าการ  ร่วมแสดงความยินดี นับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงของ วว. ในการบูรณาการดำเนินงาน  เพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ   เกษตรกร  ให้มีความเข้มแข็ง  เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน  (ในวันที่  24  มีนาคม  2566  ณ  ตึกสันติไมตรี   ทำเนียบรัฐบาล)

นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล  ปลัดกระทรวง อว. ร่วมแสดงความยินดี

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า การบูรณาการความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ของ วว. ธ.ก.ส. และ  EXIM  Bank  ดำเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561-2565  เป็นการนำความสามารถที่เชี่ยวชาญมาร่วมกันเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ   เกษตรกร  ให้มีความเข้มแข็ง  เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการปฏิรูปภาคการเกษตร  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ของประเทศไทย  ทั้งนี้ วว. ดำเนินการยกระดับผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน สนับสนุนมาตรฐานที่ต้องการ เช่น GAP, GMP, GFP, HACCP และให้คำปรึกษาเรื่องมาตรฐานสินค้า พร้อมทั้งต่อยอดในระยะยาวเพื่อความยั่งยืนร่วมกับ  ธ.ก.ส. และ EXIM  สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง อาทิ สถานการณ์โควิด-19 โดยใช้แนวคิด BCG Model เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ไม่สามารถขายผลผลิตได้ การส่งออกสินค้าและการว่างงานของแรงงานคืนถิ่น โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ จนมีความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชนโดยรอบ จากการสร้างงาน และสร้างรายได้ จนเกิดเป็นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

สำหรับการดำเนิน โครงการปรับวิถีการเกษตรสู่ Smart  Farming ด้วยนวัตกรรม  ซึ่งได้รับรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น  (CSR)  ประเภทชมเชยนั้น ผู้ว่าการ วว. กล่าวเพิ่มเติมว่า   วว. ร่วมกับ หน่วยงาน Stakeholder ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม  ใน  3 กรอบแนวทาง คือ 1) ส่งเสริม Smart Farmer และสร้างอาชีพใหม่ โดยการสนับสนุนการปรับรูปแบบการเกษตร และการเพาะปลูกส่งเสริมการลดใช้สารเคมี 2) วิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการได้รับการรับรองมาตรฐาน  และ 3) เพิ่มศักยภาพเชิงพาณิชย์  โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร  การเป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจ การจับคู่ผู้ซื้อ ผู้ขาย และการขนส่ง  จากการดำเนินงานมีผลผลิตและผลลัพธ์  คือ ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  เกิดเกษตรกรไม้ดอกไม้ประดับต้นแบบ สร้างรายได้จากการขายไม้ดอกไม้ประดับและผลิตภัณฑ์แปรรูป

“… วว. มุ่งเน้นการสร้างสังคมนวัตกรรมร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ด้วยการพึ่งพาอาศัยกันอย่างเกื้อกูลรวมถึงเป็นฐานต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตได้ในระยะยาว เพื่อบรรลุเป้าหมายตามภารกิจงานหลักของ วว. ตามแนวปฏิบัติที่ดีและครบถ้วนตามมาตรฐาน IS0 26000 …” ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  กล่าว

วว. พร้อมให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผู้ประกอบการ เกษตรกร สร้างความแข็งแกร่งเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการบริการ Total Solution เบ็ดเสร็จครบวงจร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ โทร. 0 2577 9000 โทรสาร 0 2577 9009 เว็บไซต์ www.tistr.or.th อีเมล tistr@tistr.or.th

………………………………………………………………

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360 

E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@tistr 

IG : tistr_ig  

YouTube / TIKTOK : @tistr2506