วว. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จพระพันปีหลวง”

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง  ร่วมบันทึกเทปถวายพร…

อ่านต่อ วว. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จพระพันปีหลวง”

วว. /จังหวัดปทุมธานี/บ.อาปิโกไฮเทค เปิดตัว “จุลินทรีย์ BioD I วว. ช่วยย่อยสลายตอซังข้าว” ลดปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร

วันนี้ ( 17 ก.ค.  2567 ณ ลานวัดตระพัง และแปลงนาสาธิต หมู่ที่ 5 ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี)    ดร.ชุติมาเอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเ…

อ่านต่อ วว. /จังหวัดปทุมธานี/บ.อาปิโกไฮเทค เปิดตัว “จุลินทรีย์ BioD I วว. ช่วยย่อยสลายตอซังข้าว” ลดปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร

วว. เชิญชวนอบรมฟรี !  ISO 9001 /การขึ้นทะเบียน อย. / สร้างอาชีพ  ในงาน อว. แฟร์ 2024

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  จัดอบรมฟรี! ในงาน “อว.แฟร์ 2024” มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศร…

อ่านต่อ วว. เชิญชวนอบรมฟรี !  ISO 9001 /การขึ้นทะเบียน อย. / สร้างอาชีพ  ในงาน อว. แฟร์ 2024

วว. -สสน.-สทนช. จัด workshop พัฒนาผลผลิตการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าจากน้ำของชุมชน

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การพัฒนาผลผล…

อ่านต่อ วว. -สสน.-สทนช. จัด workshop พัฒนาผลผลิตการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าจากน้ำของชุมชน

วว. ร่วมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงภาครัฐ/เอกชน ด้านสุขภาพ นาโนเทคโนโลยีการแพทย์สากล @ Spain-Thailand Innovation Forum

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมงาน Spain-Thailand Innovation…

อ่านต่อ วว. ร่วมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงภาครัฐ/เอกชน ด้านสุขภาพ นาโนเทคโนโลยีการแพทย์สากล @ Spain-Thailand Innovation Forum

วว. โชว์นวัตกรรม งานวิจัย  บริการ “ด้านการแพทย์/สุขภาพ” @ CPHI South East Asia 2024

นางปริยะดา   วิสุทธิแพทย์   ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  พร้…

อ่านต่อ วว. โชว์นวัตกรรม งานวิจัย  บริการ “ด้านการแพทย์/สุขภาพ” @ CPHI South East Asia 2024

วว. พร้อมโชว์นิทรรศการ “TISTR  for  Well-being  and  Longevity” @ อว.แฟร์ 2024

นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งย…

อ่านต่อ วว. พร้อมโชว์นิทรรศการ “TISTR  for  Well-being  and  Longevity” @ อว.แฟร์ 2024

วว. จับมือ วช. มทร.ธัญบุรี ผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงด้าน วทน. ตอบโจทย์สังคมประเทศในอนาคต มุ่งยกระดับงานวิจัยสู่การผลิตจริง ขยายผลเชิงพาณิชย์ สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานการวิจั…

อ่านต่อ วว. จับมือ วช. มทร.ธัญบุรี ผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงด้าน วทน. ตอบโจทย์สังคมประเทศในอนาคต มุ่งยกระดับงานวิจัยสู่การผลิตจริง ขยายผลเชิงพาณิชย์ สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืน

วว. ร่วมเปิด  “ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์ อว.” นำองค์ความรู้ วทน. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัว “ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์ อว.” หรือ ศูนย์ปฏิบัติราชการร่วม อว. เพื่อ…

อ่านต่อ วว. ร่วมเปิด  “ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์ อว.” นำองค์ความรู้ วทน. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

วว. ถ่ายทอดความรู้ “มุ่งผลักดันสถานประกอบการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน”

ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการอบรมสั…

อ่านต่อ วว. ถ่ายทอดความรู้ “มุ่งผลักดันสถานประกอบการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน”