Wellness and Uniqueness Tourism

กลุ่มบริการอุตสาหกรรม (บอ.) จัดการสัมมนา หัวข้อ “Wellness and Uniqueness Tourism” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย และทิศทางประเทศไทย 4.0 ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพด้านอาหารปลอดภัยและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ โดยได้เชิญวิทยากร วว. และวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก เพื่อบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ และการออกบูธแสดงผลงาน ในวันที่ 6 กันยายน 2552 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ไบเทค บางนา

ที่มาข่าว : กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

ประมวลภาพเพิ่มเติม

สรร. จัดสัมมนา “ตามทันเทคนิคการขี้บ่งและระบบการทวนสอบตามมาตรฐานสากล”

23 พ.ค. 62 สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “ตามทันเทคนิคการขี้บ่งและระบบการทวนสอบตามมาตรฐานสากล” ณ ห้อง Dolphin 1 โรงแรมแคนทารี เบย์ จ.ระยอง โดยมี ผอ.สรร. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และคุณพรพินิต กาลกลจักร นักวิชาการ ประจำกองประเมินและรับรองระบบคุณภาพ (กปร.) เป็นวิทยากรบรรยายการอบรม