สรร. จัดสัมมนา “ตามทันเทคนิคการขี้บ่งและระบบการทวนสอบตามมาตรฐานสากล”

23 พ.ค. 62 สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “ตามทันเทคนิคการขี้บ่งและระบบการทวนสอบตามมาตรฐานสากล” ณ ห้อง Dolphin 1 โรงแรมแคนทารี เบย์ จ.ระยอง โดยมี ผอ.สรร. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และคุณพรพินิต กาลกลจักร นักวิชาการ ประจำกองประเมินและรับรองระบบคุณภาพ (กปร.) เป็นวิทยากรบรรยายการอบรม