กองประเมินและรับรองระบบคุณภาพ

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบบริหารจัดการตามมารตรฐานสากล (GR.05.01) REV.15/09/60 >>> Download
2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร (GR.05.02) REV.16/09/62 >>> Download
3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเหณฑ์ของกฎหมายเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารกับ อย. (GR.05.03) REV.16/09/62 >>> Download
4. การรักษาความลับและการแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสีย (GR.09.01) REV.19/10/52 >>> Download
5. การอุทธรณ์และการร้องเรียน (GR.12.01) REV.19/10/52 >>> Download
6. บทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสำนักรับรองระบบคุณภาพ คณะกรรมการเพื่อความเป็นกลาง และคณะกรรมการทบทวนการรับรอง (GR.14.01) REV.02/12/59 >>> Download
7. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล (GR.14.02) REV.15/09/60 >>> Download
8. การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการ (GR.15.01) REV.03/04/63 >>> Download
9. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร (GR.15.03) REV.16/09/62 >>> Download
10. การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (GR.15.04) REV.08/03/62 >>> Download
11. การใช้เครื่องหมายการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (เครื่องหมาย Q) (GR.15.05) REV.01/03/62 >>> Download

กองประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์

1. GR.PCB.01 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองสินค้าเกษตรGAPและOrganic REV.09/08/61>>> Download
2. GR.PCB.02 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินGAPและOrganic REV.09/08/61>>> Download
3. GR.PCB.03 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้ตรวจประเมิน และผู้เชี่ยวชาญการรับรองสินค้าเกษตร REV.10/02/63>>> Download
4. GR.PCB.04 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขบทบาทหน้าที่การดำเนินงานคณะกรรมการความเป็นกลาง REV.09/08/61>>> Download
5. GR.PCB.05 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขบทบาทหน้าที่การดำเนินงานคณะกรรมการทบทวนการรับรอง REV.09/08/61>>> Download
6. GR.PCB.06 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองการท่องเที่ยว REV.09/08/61>>> Download
7. GR.PCB.07 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจมาตรฐานท่องเที่ยว REV.09/08/61>>> Download
8. GR.PCB.08 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้ตรวจประเมิน และผู้เชี่ยวชาญการรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวไทย REV.09/08/61>>> Download
9. GR.PCB.09 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรอง REV.09/08/61>>> Download
10. GR.PCB.10 กิจกรรมที่เปิดให้ดำเนินการ REV.09/08/61>>> Download
11. GR.PCB.11 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสําหรับการรับรองพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ มอก.17088 REV.30/04/62>>> Download
12. GR.PCB.12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสําหรับการรับรองผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า REV.30/04/62>>> Download