กองประเมินและรับรองระบบคุณภาพ

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบบริหารจัดการตามมารตรฐานสากล (GR.05.01) REV.09/05/66 >>> Download
2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร (GR.05.02) REV.07/06/64 >>> Download
3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเหณฑ์ของกฎหมายเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารกับ อย. (GR.05.03) REV.07/06/64 >>> Download
4. การตรวจประเมินเพื่อออกบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมายเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต (GR.05.04) REV.07/06/64 >>> Download
5. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (GR.05.05) REV.25/01/65 >>> Download
6. การรักษาความลับและการแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสีย (GR.09.01) REV.17/10/65 >>> Download
7. การอุทธรณ์และการร้องเรียน (GR.12.01) REV.19/01/64 >>> Download
8. บทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสำนักรับรองระบบคุณภาพ คณะกรรมการเพื่อความเป็นกลาง และคณะกรรมการทบทวนการรับรอง (GR.14.01) REV.17/10/65 >>> Download
9. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล (GR.14.02) REV.17/10/65 >>> Download
10. การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการ (GR.15.01) REV.17/10/65 >>> Download
11. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร (GR.15.03) REV.07/06/64 >>> Download
12. การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (GR.15.04) REV.24/05/64 >>> Download
13. การใช้เครื่องหมายการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (เครื่องหมาย Q) (GR.15.05) REV.02/09/63 >>> Download

กองประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์

1. GR.PCB.01 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองสินค้าเกษตรGAPและOrganic REV.03/07/63>>> Download
2. GR.PCB.02 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินGAPและOrganic REV.09/08/61>>> Download
3. GR.PCB.03 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้ตรวจประเมิน และผู้เชี่ยวชาญด้านGAPและORganic REV.03/07/63>>> Download
4. GR.PCB.04 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขหน้าที่และการดำเนินการของคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ และความเป็นกลาง REV.03/07/63>>> Download
5. GR.PCB.05 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขหน้าที่และการดำเนินการของคณะกรรมการทบทวนการรับรอง REV.03/07/63>>> Download
6. GR.PCB.06 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย REV.19/06/64>>> Download
7. GR.PCB.07 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย REV.19/04/64>>> Download
8. GR.PCB.08 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้ตรวจประเมิน และผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานท่องเที่ยวไทย REV.09/09/65>>> Download
9. GR.PCB.09 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ REV.09/08/61>>> Download
10. GR.PCB.10 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกิจกรรมสาขาที่ดำเนินการให้การรับรอง REV.09/08/61>>> Download
11. GR.PCB.11 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองพลาสติกสลายตัวทางชีวภาพ มอก.17088 หรือ ISO17088 REV.10/02/63>>> Download
12. GR.PCB.12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า REV.30/03/63>>> Download