สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.)

“มุ่งมั่นบริการตรวจประเมินและให้การรับรองด้วยมาตรฐานสากล
เพื่อบรรลุความพึงพอใจของลูกค้า”

นางสาวสิริรัตน์ ถาวรรัตน์
Miss Sirirat Thavonrat
นางสาวกรกช มีชำนาญ
Miss Korrakoch Meechumnarn
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักรับรองระบบคุณภาพ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพ
ความเชี่ยวชาญ :
1. งานทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัด  เครื่องทดสอบและอุปกรณ์ในสาขาการวัดมาตรวิทยาเชิงกล เช่น ด้านมวล ความหนาแน่น และการไหล
ความเชี่ยวชาญ :
1. ผู้จัดการคุณภาพระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1 และ ISO/TS 22003
2. ผู้ทวนสอบ Carbon footprint ขององค์กร (CFO) และ Thailand-VETS ของ อบก.
นายเอก เอื้อตระการวิวัฒน์
Mr.Ake Euartakarnwiwat
นางสาวกอบกุล มโนตั้งวรพันธุ์
Miss Kobkun Manotangworapan
 
ตำแหน่ง : นักวิชาการ/รักษาการผู้อำนวยการกองประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการอาวุโส
ความเชี่ยวชาญ :
1. หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ISO 9001
2. ผู้ตรวจประเมินระบบ ISO 14001
3. วิทยากรด้านการควบคุมคุณภาพ
4. ด้านการมาตรฐานผลิตภัณฑ์
5. ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
  ความเชี่ยวชาญ :
1. หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐาน GMP (Codex), HACCP (Codex), GMP กฏหมาย และ ISO 22000
2. ผู้ตรวจประเมินระบบ ISO 9001
3. วิทยากรระบบ GMP, HACCP และ Food Safety
ดร.นรีเทพ เกษแดงสกลวุฒิ
Nareethep Keddangsagonwut Ph.D.
นางรัฐชนา ฐาปนพิพัฒน์
Mrs.Ranchana Tapanapopat
   
ความเชี่ยวชาญ :
1. หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐาน GMP (Codex), HACCP (Codex) และ GMP กฏหมาย
2. ผู้ตรวจประเมินระบบ ISO 9001
3. วิทยากรด้านการควบคุมคุณภาพอาหาร
4. หัวหน้าผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
  ความเชี่ยวชาญ :
1. หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ISO 9001
2. ผู้ตรวจประเมินระบบ ISO 14001 และ OHSAS 18001
3. ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
นายณัฐวรพล เลื่อนกุลพงษ์
Mr.Nutworapol Luenkulpong
นางพรพินิต กาลกลจักร
Mrs.Pornpinit Karnkoljak
 
ความเชี่ยวชาญ :
1. หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐาน ISO 9001
2. ผู้ตรวจประเมินระบบ 14001
3. วิทยากรด้านการควบคุมคุณภาพ
4. หัวหน้าผู้ตรวจประเมินมาตรฐานท่องเที่ยวไทย
  ความเชี่ยวชาญ :
1. หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐาน GMP (Codex), HACCP (Codex), GMP กฏหมาย, ISO 22000 และ ISO 9001
2. วิทยากรด้านการควบคุมคุณภาพอาหาร
3. หัวหน้าผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
นางมันตา โอพิทักษ์ชีวัน
Mrs.Manta  Ophitakcheewan

นางสาวศกลวรรณ จงสงวนดี
Miss Sagonwan Jongsanguandee
 
ความเชี่ยวชาญ :
1. หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐาน GMP (Codex), HACCP (Codex) และ GMP กฏหมาย
2. วิทยากรด้านการควบคุมคุณภาพอาหาร
  ความเชี่ยวชาญ :
1. หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐาน GMP (Codex), HACCP (Codex) และ GMP กฏหมาย
2. ผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐาน ISO 22000
3. วิทยากรด้านการควบคุมคุณภาพอาหาร
4. ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย