เอกสารข้อกำหนดทั่วไป (GR)

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล (GR.05.01) Rev.20/07/64

2.การออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร (GR.05.02) Rev.07/06/64

3. การออกบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (GR.05.03) Rev.07/06/64

4.  การตรวจประเมินเพื่อออกบันทึกการตรวจ และรายงานผลการตรวจประเมิน (Audit Report) สถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย (แบบ ตร.3) เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต (GR.05.04) Rev.07/06/64

5. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการตรวจสอบความใช้ได้/การทวนสอบก๊าซเรือนกระจก (GR.05.05) Rev.25/01/65

6. การรักษาความลับและการแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสีย (GR.09.01) Rev.17/10/65

7. การอุทธรณ์และการร้องเรียน (GR.12.01) Rev. 19/01/64

8. บทบาท หน้าที่และการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการรับรองระบบคุณภาพ และความเป็นกลาง และคณะทบทวนการรับรอง (GR.14.01) Rev. 17/01/65

9. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล (GR.14.02) Rev. 17/10/65

10. การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ (GR.15.01) Rev. 17/10/65

11. การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร (GR.15.03) Rev. 07/06/64

12. การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (GR.15.04) Rev. 24/05/64

13. การแสดงหรือการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตร (เครื่องหมาย Q) (GR.15.05) Rev. 02/09/63

Download ข้อมูลได้ที่นี่ (คลิกขวาที่ลิงค์ > เลือก save Target AS…)

1. แผนผังกระบวนการแสดงขั้นตอนในการให้การรับรองของ สรร.

2. ข้อมูลทั่วไปสำหรับทำใบเสนอราคา

3. คำขอรับการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล

ตัวอย่าง …..Certification of Approval

1.  วว.-TISTR

2.  NAC

3.  ACFS

4.  เครื่องหมาย Q

 

E-mail : http://tocb@tistr.or.th,www.tistr.or.th