ด้วยสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุ การแก้ไข และป้องกันการเกิดซ้ำของมาตรฐานสากล (Technique of International System for root cause corrective and preventive action)” ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการด้านระบบมาตรฐานสากล และตอบแทนลูกค้า ของ สรร. ที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการด้วยดี เสมอมา

ประมวลภาพเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *