วว. โดย สำนักรับรองระบบคุณภาพ ได้รับมอบ ใบรับรองระบบงาน ISO/IEC 17065

วว. โดย สำนักรับรองระบบคุณภาพ กลุ่มบริการอุตสาหกรรมได้รับมอบ ใบรับรองระบบงาน ISO/IEC 17065 ขอบข่ายมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ด้านพืชอาหาร และเกษตรอินทรีย์ ด้านพืชอินทรีย์ จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

งานแถลงข่าว “วว. จับมือหน่วยงานเครือข่าย ยกระดับมาตรฐานเกษตรปลอดภัยของไทย ก้าวสู่ระดับสากล”

 

 

งานแถลงข่าว “วว. จับมือหน่วยงานเครือข่าย ยกระดับมาตรฐานเกษตรปลอดภัยของไทย ก้าวสู่ระดับสากล”

โดยภายในงาน มีผู้บริหารหน่วยงานร่วมแถลงข่าวดังนี้

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ดร.จูอะดี พงค์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช)

นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรแห่งชาติ

ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ ผู้บริหาร บริษัท โนบิทเทอร์ จำกัด…ฟาร์มผักปลอดภัยใจกลางเมือง

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30-13.00 น. ณ ห้องแคนนอน โรงแรมรามาการ์เด้นส์

อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง เทคนิคการวิเคาระห์สาเหตุ การแก้ไข และป้องกันการเกิดซ้ำของมาตรฐานสากล (Technique of International System for root cause corrective and preventive action)

ด้วยสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุ การแก้ไข และป้องกันการเกิดซ้ำของมาตรฐานสากล (Technique of International System for root cause corrective and preventive action)” ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการด้านระบบมาตรฐานสากล และตอบแทนลูกค้า ของ สรร. ที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการด้วยดี เสมอมา

ประมวลภาพเพิ่มเติม

ประกาศ “บทเฉพาะกาล COVID-19”

บทเฉพาะกาล การตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพ ของ กองประเมินและรับรองระบบคุณภาพ (กปร.) ปี 2564 >>>  Download


บทเฉพาะกาล การตรวจประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ ของ กองประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์ (กปผ.) ปี 2564 >>> Download

Wellness and Uniqueness Tourism

กลุ่มบริการอุตสาหกรรม (บอ.) จัดการสัมมนา หัวข้อ “Wellness and Uniqueness Tourism” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย และทิศทางประเทศไทย 4.0 ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพด้านอาหารปลอดภัยและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ โดยได้เชิญวิทยากร วว. และวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก เพื่อบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ และการออกบูธแสดงผลงาน ในวันที่ 6 กันยายน 2552 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ไบเทค บางนา

ที่มาข่าว : กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

ประมวลภาพเพิ่มเติม