เชิญชวนเข้าร่วมอบรม”โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566″

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว จัดอบรม” โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566″ 13 มาตรฐาน ผ่านระบบ zoom meeting ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 

หากสนใจสามารถสแกน qr-code เพื่อสมัครเข้าร่วมอบรม หรือ https://forms.gle/hx3EtHeqWfNzBUrD8

งานแถลงข่าว ” วว. โดยสำนักรับรองระบบคุณภาพร่วมกับ สวทช. เข้าร่วมโครงการสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบบริหารการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (RDIMS) สำหรับผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”

กรุงเทพธุรกิจ ;https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/918438
https://today.line.me/th/v2/article/93KEzV

Innolife Thailand ;http://www.innolifethailand.com/?p=2526

ชีวิตกับวิทยาศาสตร์ ;https://lifeandsciencescom.wordpress.com/2021/01/20/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%8A-%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1/

Technology Chaoban ; https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_169783

วว. โดย สำนักรับรองระบบคุณภาพ ได้รับมอบ ใบรับรองระบบงาน ISO/IEC 17065

วว. โดย สำนักรับรองระบบคุณภาพ กลุ่มบริการอุตสาหกรรมได้รับมอบ ใบรับรองระบบงาน ISO/IEC 17065 ขอบข่ายมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ด้านพืชอาหาร และเกษตรอินทรีย์ ด้านพืชอินทรีย์ จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

งานแถลงข่าว “วว. จับมือหน่วยงานเครือข่าย ยกระดับมาตรฐานเกษตรปลอดภัยของไทย ก้าวสู่ระดับสากล”

 

 

งานแถลงข่าว “วว. จับมือหน่วยงานเครือข่าย ยกระดับมาตรฐานเกษตรปลอดภัยของไทย ก้าวสู่ระดับสากล”

โดยภายในงาน มีผู้บริหารหน่วยงานร่วมแถลงข่าวดังนี้

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ดร.จูอะดี พงค์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช)

นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรแห่งชาติ

ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ ผู้บริหาร บริษัท โนบิทเทอร์ จำกัด…ฟาร์มผักปลอดภัยใจกลางเมือง

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30-13.00 น. ณ ห้องแคนนอน โรงแรมรามาการ์เด้นส์

อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง เทคนิคการวิเคาระห์สาเหตุ การแก้ไข และป้องกันการเกิดซ้ำของมาตรฐานสากล (Technique of International System for root cause corrective and preventive action)

ด้วยสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุ การแก้ไข และป้องกันการเกิดซ้ำของมาตรฐานสากล (Technique of International System for root cause corrective and preventive action)” ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการด้านระบบมาตรฐานสากล และตอบแทนลูกค้า ของ สรร. ที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการด้วยดี เสมอมา

ประมวลภาพเพิ่มเติม