ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ค่าทางโลหิตวิทยา เคมีคลินิก และจุลพยาธิวิทยาในสัตว์ทดลอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไซเอนซ์เวล จำกัดจำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศผลผู้ชนะงานซ่อมแซมระบบไฟฉุกเฉินและป้ายบอกทางหนีไฟ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการระบบแม่ข่ายแบบ Cloud Computing สำหรับเว็บไซต์ วว. จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง