')

ประกาศวิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตงานและข้อกำหนด

วันนี้วันที่ 2021-10-21
สถานที่ติดต่อ : กองพัสดุและคลังพัสดุ สำนักบริหารการคลัง วว. โทรศัพท์ : 0 2577 9319-20
หรือทางเว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th
หมายเหตุ : สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น จะต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของตนด้วย


(เรียงตามวันที่)
ยื่นซองเมื่อ รายละเอียด หมายเหตุ
ระหว่าง
20 ต.ค. 2564 ถึง
26 ต.ค. 2564
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.64 - 26 ต.ค.64
ระหว่าง
19 ต.ค. 2564 ถึง
20 ก.ย. 2564
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ถึง ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๑๑๒๑ ต่อ ๓๒๐๒ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ ratchaneewan@tistr.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๑๕ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.tistr.or.th และ www.gprocurement.go.th
ระหว่าง
27 ก.ย. 2564 ถึง
01 ต.ค. 2564
ประชาวิจารณ์ 27/09-1/10/2564
ระหว่าง
22 ก.ย. 2564 ถึง
29 ก.ย. 2564
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย.64 - 29 ก.ย.64
ระหว่าง
22 ก.ย. 2564 ถึง
29 ก.ย. 2564
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย.64 - 29 ก.ย.64
ระหว่าง
22 ก.ย. 2564 ถึง
30 ก.ย. 2564
รับฟังความคิดเห็นประชาวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 22-30/09/2564
ระหว่าง
17 ก.ย. 2564 ถึง
23 ก.ย. 2564
วิจารณ์ (ร่าง) สิ้นสุดวันที่ 23/09/2564
ระหว่าง
17 ก.ย. 2564 ถึง
23 ก.ย. 2564
วิจารณ์ (ร่าง) สิ้นสุดวันที่ 23/09/2564
ระหว่าง
17 ก.ย. 2564 ถึง
23 ก.ย. 2564
วิจารณ์ (ร่าง) สิ้นสุดวันที่ 23/09/2564
ระหว่าง
17 ก.ย. 2564 ถึง
23 ก.ย. 2564
ประชาวิจารณ์สิ้นสุดวันที่ 23 กันยายน 2564
ระหว่าง
17 ก.ย. 2564 ถึง
23 ก.ย. 2564
ประชาวิจารณ์สิ้นสุดวันที่ 23 กันยายน 2564
ระหว่าง
17 ก.ย. 2564 ถึง
23 ก.ย. 2564
ประชาวิจารณ์สิ้นสุดวันที่ 23 กันยายน 2564
ระหว่าง
16 ก.ย. 2564 ถึง
01 ต.ค. 2564
ระหว่าง
15 ก.ย. 2564 ถึง
20 ก.ย. 2564
ประกาศวิจารณ์ TOR ทางระบบ e-GP วันที่ 15-20 กย.2564
ระหว่าง
15 ก.ย. 2564 ถึง
20 ก.ย. 2564
ประกาศวิจารณ์TOR ทางระบบ e-GP วันที่ 15-20 กย.2564
ระหว่าง
15 ก.ย. 2564 ถึง
20 ก.ย. 2564
ประกาศวิจารณ์ TOR ทางระบบ e-GP วันที่ 15-20 กย.2564
ระหว่าง
09 ก.ย. 2564 ถึง
14 ก.ย. 2564
กำหนดรับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๙ ถึง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๐๙๑ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ thanchanok@tistr.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๙ ถึง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.tistr.or.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่
ระหว่าง
09 ก.ย. 2564 ถึง
16 ก.ย. 2564
กำหนดรับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๙ ถึง ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๒๗๔ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ sutep@tistr.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๙ ถึง ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.tistr.or.th และ www.gprocurement.go.th
ระหว่าง
09 ก.ย. 2564 ถึง
16 ก.ย. 2564
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๙ ถึง ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๒๖๗ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ pongthep@tistr.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๙ ถึง ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.tistr.or.th และ www.gprocurement.go.th
ระหว่าง
03 ก.ย. 2564 ถึง
08 ก.ย. 2564
ประกาศวิจารณ์ TOR วันที่ 3-8 ก.ย.2564
ระหว่าง
19 ส.ค. 2564 ถึง
24 ส.ค. 2564
กำหนดประชาวิจารณ์ (ร่าง) 19-24/08/2564
ระหว่าง
06 ส.ค. 2564 ถึง
11 ส.ค. 2564
ประกาศวิจารณ์ TOR วันที่ 6-11 สค.2564
ระหว่าง
23 ก.ค. 2564 ถึง
30 ก.ค. 2564
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๓๐ กรกฎาคม - ๒๕๖๔ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๐๒๑ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ tantima@tistr.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๓-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.tistr.or.th และ www.gprocurement.go.th
ระหว่าง
22 ก.ค. 2564 ถึง
29 ก.ค. 2564
22-29 กรกฎาคม 2564
ระหว่าง
22 ก.ค. 2564 ถึง
29 ก.ค. 2564
22-29 กรกฎาคม 2564
ระหว่าง
21 ก.ค. 2564 ถึง
27 ก.ค. 2564
ประกาศวิจารณ์ TOR วันที่ 21-27 กค.2564
ระหว่าง
14 ก.ค. 2564 ถึง
19 ก.ค. 2564
ประกาศวิจารณ์ TOR วันที่ 14-19 กค.2564
ระหว่าง
07 ก.ค. 2564 ถึง
12 ก.ค. 2564
วันที่ 7-12 กรกฎาคม 2564
ระหว่าง
06 ก.ค. 2564 ถึง
09 ก.ค. 2564
กำหนดรับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๖-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๖๘ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ boonnam@tistr.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางหรือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.tistr.or.th และ www.gprocurement.go.th
ระหว่าง
05 ก.ค. 2564 ถึง
08 ก.ค. 2564
กำหนดรับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๕-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๐๒๑ ในวันและเวลาราชการ
ระหว่าง
30 มิ.ย. 2564 ถึง
06 ก.ค. 2564
ตั้งแต่วันที่ 30/06 - 06/07/2564
ระหว่าง
18 มิ.ย. 2564 ถึง
23 มิ.ย. 2564
ระหว่าง
17 มิ.ย. 2564 ถึง
22 มิ.ย. 2564
กำหนดรับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๕๑๐ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ vishnu@tistr.or.th
ระหว่าง
25 พ.ค 2564 ถึง
31 พ.ค 2564
วันที่ 25-31/05/2564
ระหว่าง
19 พ.ค 2564 ถึง
19 พ.ค 2564
ระหว่าง
19 พ.ค 2564 ถึง
19 พ.ค 2564
ระหว่าง
25 มี.ค 2564 ถึง
30 มี.ค 2564
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.64 - 30 มี.ค.64
ระหว่าง
24 มี.ค 2564 ถึง
29 มี.ค 2564
กำหนดรับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๔-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๕๗ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ wisanu@tistr.or.th
ระหว่าง
18 มี.ค 2564 ถึง
23 มี.ค 2564
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ี 18-23 มีค.2564
ระหว่าง
24 ก.พ. 2564 ถึง
02 มี.ค 2564
ระหว่างวันที่ 24 กพ.2564 ถึง 2 มีค.2564
ระหว่าง
22 ก.พ. 2564 ถึง
25 ก.พ. 2564
ประชาวิจารณ์ (ร่าง) 22-25/02/2564
ระหว่าง
18 ก.พ. 2564 ถึง
23 ก.พ. 2564
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.64 - 23 ก.พ.64
ระหว่าง
19 ม.ค. 2564 ถึง
22 ม.ค. 2564
ประกาศวิจารณื TOR ตั้งแต่วันที่ 19-22 มค.2564
ระหว่าง
19 ม.ค. 2564 ถึง
22 ม.ค. 2564
ประกาศวิจารณ์TOR ตั้งแต่วันที่ 19-22 มค.2564
ระหว่าง
19 ม.ค. 2564 ถึง
22 ม.ค. 2564
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 19-22 มค.2564
ระหว่าง
05 ม.ค. 2564 ถึง
08 ม.ค. 2564
5-8/01/2564 รับฟังคำประชาวิจารณ์
ระหว่าง
30 ธ.ค. 2563 ถึง
06 ม.ค. 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค.63 - 6 ม.ค.64
ระหว่าง
28 ธ.ค. 2563 ถึง
04 ม.ค. 2563
ประชาวิจารณ์ (ร่าง) ระหว่างวันที่ 28/012/63- 04/01/2564
ระหว่าง
25 ธ.ค. 2563 ถึง
30 ธ.ค. 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.63 - 30 ธ.ค.63
ระหว่าง
17 ธ.ค. 2563 ถึง
22 ธ.ค. 2563
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 17-22 ธค.2563
ระหว่าง
16 ธ.ค. 2563 ถึง
21 ธ.ค. 2563
16-21/12/2563
ระหว่าง
07 ธ.ค. 2563 ถึง
14 ธ.ค. 2563
ประกาศวิจารย์ 07-14/12/2563
ระหว่าง
02 ธ.ค. 2563 ถึง
07 ธ.ค. 2563
ประกาศวิจารณํวันที่ 2-7 ธ.ค.2563
ระหว่าง
27 พ.ย. 2563 ถึง
02 ธ.ค. 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2563 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑ ๔๐๗๗๒๐๙ ในวันและเวลาราชการ
ระหว่าง
27 พ.ย. 2563 ถึง
02 ธ.ค. 2563
27/11/-2/12/2563
ระหว่าง
25 พ.ย. 2563 ถึง
30 พ.ย. 2563
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 25-30 พย.2563
ระหว่าง
25 พ.ย. 2563 ถึง
30 พ.ย. 2563
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 25-30 พย.2563
ระหว่าง
17 พ.ย. 2563 ถึง
24 พ.ย. 2563
17-24/11/2563
ระหว่าง
17 พ.ย. 2563 ถึง
24 พ.ย. 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย.63 - 24 พ.ย.63
ระหว่าง
17 พ.ย. 2563 ถึง
24 พ.ย. 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย.63 - 24 พ.ย.63
ระหว่าง
16 พ.ย. 2563 ถึง
23 พ.ย. 2563
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๑๑๒๑-๓๐ ต่อ ๑๒๒๑ ในวันและเวลาราชการ
ระหว่าง
04 พ.ย. 2563 ถึง
09 พ.ย. 2563
กำหนดรับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 4 - 9 พฤศจิกายน 2563 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๑๑๒๑-๓๐ ต่อ ๓๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ
ระหว่าง
04 พ.ย. 2563 ถึง
09 พ.ย. 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย.63 - 9 พ.ย.63
ระหว่าง
03 พ.ย. 2563 ถึง
06 พ.ย. 2563
ประกาศวิจารณ์วันที่ 3 ถึง 6 พ.ย.2563
ระหว่าง
02 พ.ย. 2563 ถึง
05 พ.ย. 2563
ระหว่าง
30 ต.ค. 2563 ถึง
04 พ.ย. 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑ ๔๐๗๗๒๐๙ ในวันและเวลาราชการ
ระหว่าง
30 ต.ค. 2563 ถึง
04 พ.ย. 2563
ประกาศวิจารณืTOR ตั้งแต่วันที่ 30 ตค.2563 ถึง 4 พย .2563
ระหว่าง
22 ต.ค. 2563 ถึง
28 ต.ค. 2563
ระหว่าง
20 ต.ค. 2563 ถึง
27 ต.ค. 2563
วันที่ี 20-27 /10/2563
ระหว่าง
16 ต.ค. 2563 ถึง
22 ต.ค. 2563
ในวันที่ 16-22/10/2563
ระหว่าง
14 ต.ค. 2563 ถึง
20 ต.ค. 2563
ประชาวิจารณ์ (ร่าง) วันที่ 14-20 ตุลาคม 2563
ระหว่าง
14 ต.ค. 2563 ถึง
20 ต.ค. 2563
วันที่ 14-20 ตุลาคม 2563
ระหว่าง
14 ต.ค. 2563 ถึง
19 ต.ค. 2563
ระหว่าง
14 ต.ค. 2563 ถึง
19 ต.ค. 2563
ประกาศวิจารณ์วันที่ 14/10/63 ถึง 19/10/63
ระหว่าง
12 ต.ค. 2563 ถึง
16 ต.ค. 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑ ๔๐๗๗๒๐๙ ในวันและเวลาราชการ
ระหว่าง
09 ต.ค. 2563 ถึง
15 ต.ค. 2563
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 9-15 ตุลาคม 2563
ระหว่าง
09 ต.ค. 2563 ถึง
15 ต.ค. 2563
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 9-15 ตค.2563
ระหว่าง
09 ต.ค. 2563 ถึง
15 ต.ค. 2563
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 9-15 ตค.2563
ระหว่าง
09 ต.ค. 2563 ถึง
15 ต.ค. 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค.63 - 15 ต.ค.63
ระหว่าง
09 ต.ค. 2563 ถึง
15 ต.ค. 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค.63 - 15 ต.ค.63
ระหว่าง
09 ต.ค. 2563 ถึง
15 ต.ค. 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค.63 - 15 ต.ค.63
ระหว่าง
09 ต.ค. 2563 ถึง
15 ต.ค. 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค.63 - 15 ต.ค.63
ระหว่าง
09 ต.ค. 2563 ถึง
15 ต.ค. 2563
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 9-15 ตุลาคม 2563
ระหว่าง
09 ต.ค. 2563 ถึง
15 ต.ค. 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค.63 - 15 ต.ค.63
ระหว่าง
08 ต.ค. 2563 ถึง
14 ต.ค. 2563
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 8-14 ตุลาคม 2563
ระหว่าง
08 ต.ค. 2563 ถึง
15 ต.ค. 2563
ประชาวิจารณ์ (ร่าง) วันที่ 08 - 15/10/2563
ระหว่าง
08 ต.ค. 2563 ถึง
14 ต.ค. 2563
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 8-14 ตค.2563
ระหว่าง
06 ต.ค. 2563 ถึง
09 ต.ค. 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค.63 - 9 ต.ค.63
ระหว่าง
06 ต.ค. 2563 ถึง
12 ต.ค. 2563
ประกาศร่างวิจารณ์ (ร่าง) ตั้งแต่วันที่ 06-12 ตุลาคม 2563
ระหว่าง
06 ต.ค. 2563 ถึง
09 ต.ค. 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค.63 - 9 ต.ค.63
ระหว่าง
06 ต.ค. 2563 ถึง
09 ต.ค. 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค.63 - 9 ต.ค.63
ระหว่าง
06 ต.ค. 2563 ถึง
09 ต.ค. 2563
กำหนดรับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๖-๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๖๘ ในวันและเวลาราชการ
ระหว่าง
06 ต.ค. 2563 ถึง
09 ต.ค. 2563
ประกาศวิจารณ์TOR ตั้งแต่วันที่ 6-9 ตุลาคม 2563
ระหว่าง
06 ต.ค. 2563 ถึง
09 ต.ค. 2563
ประกาศวิจารณ์ วันที่ 6 ต.ค.63 - 9 ต.ค.63
ระหว่าง
06 ต.ค. 2563 ถึง
09 ต.ค. 2563
ประกาศวิจารณ์TOR ตั้งแต่วันที่ 6-9 ตุลาคม2563
ระหว่าง
06 ต.ค. 2563 ถึง
09 ต.ค. 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค.63 - 9 ต.ค.63
ระหว่าง
06 ต.ค. 2563 ถึง
09 ต.ค. 2563
ประกาศวิจารณ์ วันที่ 6 ต.ค.63 ถึง 9 ต.ค.63
ระหว่าง
06 ต.ค. 2563 ถึง
09 ต.ค. 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค.63 - 9 ต.ค.63
ระหว่าง
06 ต.ค. 2563 ถึง
09 ต.ค. 2563
ระหว่างวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง
06 ต.ค. 2563 ถึง
09 ต.ค. 2563
กำหนดรับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑ ๔๐๗๗๒๐๙ ในวันและเวลาราชการ
ระหว่าง
06 ต.ค. 2563 ถึง
09 ต.ค. 2563
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 6-9 ตุลาคม 2563
ระหว่าง
06 ต.ค. 2563 ถึง
12 ต.ค. 2563
ประชาวิจารณ์ (ร่าง) ตั้งแต่วันที่ 06-12 ตุลาคม 2563
ระหว่าง
06 ต.ค. 2563 ถึง
12 ต.ค. 2563
ประชาวิจารณ์ (ร่าง) ตั้งแต่วันที่ 06-12 ตุลาคม 2563
ระหว่าง
06 ต.ค. 2563 ถึง
12 ต.ค. 2563
ประชาวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 06-12 ตุลาคม 2563
ระหว่าง
06 ต.ค. 2563 ถึง
14 ต.ค. 2563
ประชาวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ 06-14 ตุลาคม 2563
ระหว่าง
05 ต.ค. 2563 ถึง
08 ต.ค. 2563
กำหนดรับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๒๗๗ ในวันและเวลาราชการ
ระหว่าง
05 ต.ค. 2563 ถึง
08 ต.ค. 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค.63 - 8 ต.ค.63
ระหว่าง
05 ต.ค. 2563 ถึง
08 ต.ค. 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค.63 - 8 ต.ค.63
ระหว่าง
05 ต.ค. 2563 ถึง
09 ต.ค. 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค.63 - 8 ต.ค.63
ระหว่าง
05 ต.ค. 2563 ถึง
08 ต.ค. 2563
ประกาศวิจารณ์วันที่ 5 ต.ค.63 ถึง 8 ต.ค.2563
ระหว่าง
05 ต.ค. 2563 ถึง
08 ต.ค. 2563
ประกาศวิจารณ์วันที่ 5 ต.ค.63 ถึง 8 ต.ค.2563
ระหว่าง
05 ต.ค. 2563 ถึง
08 ต.ค. 2563
ประกาศวิจารณ์วันที่ 5 ต.ค.63 ถึง 8 ต.ค.63
ระหว่าง
02 ต.ค. 2563 ถึง
07 ต.ค. 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๒-๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๒๓ ๑๖๗๒-๘๐ ต่อ ๒๓๗ ในวันและเวลาราชการ
ระหว่าง
02 ต.ค. 2563 ถึง
07 ต.ค. 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๒-๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๑๑๒๑-๓๐ ต่อ ๑๒๒๑ ในวันและเวลาราชการ
ระหว่าง
02 ต.ค. 2563 ถึง
07 ต.ค. 2563
ประชาวิจารณ์ร่าง ตั้งแต่วันที่ 05-07/10/2563
ระหว่าง
30 ก.ย. 2563 ถึง
07 ต.ค. 2563
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗๙๓๖๓ ในวันและเวลาราชการ รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. - 7 ต.ค. 2563
ระหว่าง
29 ก.ย. 2563 ถึง
02 ต.ค. 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2563
ระหว่าง
29 ก.ย. 2563 ถึง
02 ต.ค. 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2563
ระหว่าง
29 ก.ย. 2563 ถึง
02 ต.ค. 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2563
ระหว่าง
29 ก.ย. 2563 ถึง
02 ต.ค. 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2563
ระหว่าง
25 ก.ย. 2563 ถึง
30 ก.ย. 2563
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 25-30 กันยายน 2563
ระหว่าง
17 ก.ย. 2563 ถึง
22 ก.ย. 2563
ประชาวิจารณ์ร่าง ตั้งแต่วันที่ 17-22/09/2563
ระหว่าง
17 ก.ย. 2563 ถึง
22 ก.ย. 2563
ประชาวิจารณ์ร่าง ตั้งแต่วันที่ 17-22/09/2563
ระหว่าง
14 ก.ย. 2563 ถึง
17 ก.ย. 2563
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 14-17 กย.2563
ระหว่าง
09 ก.ย. 2563 ถึง
14 ก.ย. 2563
ผ่านทางอีเมล์ sorabit@tistr.or.th
ระหว่าง
08 ก.ย. 2563 ถึง
11 ก.ย. 2563
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 8-11 กันยายน 2563
ระหว่าง
02 ก.ย. 2563 ถึง
09 ก.ย. 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 กันยายน 2563
ระหว่าง
02 ก.ย. 2563 ถึง
09 ก.ย. 2563
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 2-9 กย.2563
ระหว่าง
01 ก.ย. 2563 ถึง
08 ก.ย. 2563
ประกาศวิจาร์ณ TOR ตั้งแต่วันที่ 1-8 กันยายน 2563
ระหว่าง
27 ส.ค. 2563 ถึง
20 ส.ค. 2563
วิจารณ์ วันที่ 20-25/08/2563
ระหว่าง
26 ส.ค. 2563 ถึง
31 ส.ค. 2563
ประกาศวิจารณ์ TOR วันที่ 26-31 สค.2563
ระหว่าง
25 ส.ค. 2563 ถึง
31 ส.ค. 2563
ระหว่าง
25 ส.ค. 2563 ถึง
31 ส.ค. 2563
ระหว่าง
20 ส.ค. 2563 ถึง
25 ส.ค. 2563
ตั้งแต่วันที่ 20-25/08/2563
ระหว่าง
20 ส.ค. 2563 ถึง
25 ส.ค. 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 20 - 25 สิงหาคม 2563
ระหว่าง
25 มิ.ย. 2563 ถึง
30 มิ.ย. 2563
ประกาศวิจารณ์ วันที่ 25 มิ.ย.-30 มิ.ย.63
ระหว่าง
17 มิ.ย. 2563 ถึง
22 มิ.ย. 2563
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 17-22 มิย.2563
ระหว่าง
25 พ.ค 2563 ถึง
28 พ.ค 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2563
ระหว่าง
30 เม.ย 2563 ถึง
12 พ.ค 2563
รับฟังคำวิจารณ์ ร่างขอบเขตงาน
ระหว่าง
15 เม.ย 2563 ถึง
20 เม.ย 2563
ระหว่างวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ................... น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง
01 เม.ย 2563 ถึง
07 เม.ย 2563
ประกาศวิจารณ์วันที่ 1 เม.ย.63-7 เม.ย.63
ระหว่าง
01 เม.ย 2563 ถึง
07 เม.ย 2563
ประกาศวิจารณ์วันที่ 1 เม.ย.63-7 เม.ย.63
ระหว่าง
25 มี.ค 2563 ถึง
30 มี.ค 2563
ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ................... น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง
24 มี.ค 2563 ถึง
27 มี.ค 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๔ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
ระหว่าง
05 มี.ค 2563 ถึง
11 มี.ค 2563
5-11/03/2563
ระหว่าง
04 มี.ค 2563 ถึง
09 มี.ค 2563
ประกาศวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 4 มี.ค. ถึง 9 มี.ค.63
ระหว่าง
03 มี.ค 2563 ถึง
06 มี.ค 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.63 - 6 มี.ค.63
ระหว่าง
27 ก.พ. 2563 ถึง
03 มี.ค 2563
วันที 27/02 -03/03/2563
ระหว่าง
24 ก.พ. 2563 ถึง
26 ก.พ. 2563
ประกาศวิจารณ์ร่าง TOR วันที่ 24 ก.พ.63 ถึง 26 ก.พ. 2563
ระหว่าง
24 ก.พ. 2563 ถึง
26 ก.พ. 2563
ประกาศวิจารณ์ วันที่ 24 ก.พ.63-26 ก.พ.63
ระหว่าง
19 ก.พ. 2563 ถึง
24 ก.พ. 2563
กำหนดรับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งวันที่ 19-24 กุมภาพันธ์ 2563
ระหว่าง
19 ก.พ. 2563 ถึง
24 ก.พ. 2563
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 19-24 กพ.2563
ระหว่าง
18 ก.พ. 2563 ถึง
21 ก.พ. 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 18 -21 กุมภาพันธ์ 2563
ระหว่าง
11 ก.พ. 2563 ถึง
14 ก.พ. 2563
ระหว่างวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ................... น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง
11 ก.พ. 2563 ถึง
14 ก.พ. 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ.63 - 14 ก.พ.63
ระหว่าง
04 ก.พ. 2563 ถึง
07 ก.พ. 2563
ประกาศวิจารณ์ วันที่ 4 ก.พ. ถึง 7 ก.พ.63
ระหว่าง
03 ก.พ. 2563 ถึง
06 ก.พ. 2563
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 3-6 กพ.2563
ระหว่าง
30 ม.ค. 2563 ถึง
04 ก.พ. 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.63 - 4 ก.พ.63
ระหว่าง
21 ม.ค. 2563 ถึง
28 ม.ค. 2563
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๗๗๙๐๐๐ ต่อ ๙๔๒๘ ในวันและเวลาราชการ
ระหว่าง
21 ม.ค. 2563 ถึง
28 ม.ค. 2563
วันที่ 21-28 มกราคม 2563
ระหว่าง
14 ม.ค. 2563 ถึง
17 ม.ค. 2563
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 14-17 มกราคม 2563
ระหว่าง
10 ม.ค. 2563 ถึง
15 ม.ค. 2563
รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 -15 มกราคม 2563
ระหว่าง
10 ม.ค. 2563 ถึง
15 ม.ค. 2563
รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 -15 มกราคม 2563
ระหว่าง
10 ม.ค. 2563 ถึง
15 ม.ค. 2563
รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 -15 มกราคม 2563
ระหว่าง
10 ม.ค. 2563 ถึง
15 ม.ค. 2563
รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 - 15 มกราคม 2563
ระหว่าง
02 ม.ค. 2563 ถึง
07 ม.ค. 2563
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.2563 - 7 ม.ค.2563
ระหว่าง
19 ธ.ค. 2562 ถึง
26 ธ.ค. 2562
ประกาศวิจารณ์ วันที่ 19-26/12/2562
ระหว่าง
18 ธ.ค. 2562 ถึง
23 ธ.ค. 2562
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 18-23 ธันวาคม 2562
ระหว่าง
18 ธ.ค. 2562 ถึง
24 ธ.ค. 2562
ประชาวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 18-24/12/2562
ระหว่าง
18 ธ.ค. 2562 ถึง
23 ธ.ค. 2562
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 18-23 ธันวาคม 2562
ระหว่าง
02 ธ.ค. 2562 ถึง
06 ธ.ค. 2562
ระหว่างวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ................... น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง
25 พ.ย. 2562 ถึง
03 ธ.ค. 2562
ประกาศวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. 2562-3 ธ.ค.2562
ระหว่าง
21 พ.ย. 2562 ถึง
27 พ.ย. 2562
ประกาศวันที่ 22 พ.ย. 2562 ถึง 27 พ.ย.2562
ระหว่าง
20 พ.ย. 2562 ถึง
25 พ.ย. 2562
ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ................... น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง
19 พ.ย. 2562 ถึง
22 พ.ย. 2562
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย.62 - 22 พ.ย.62
ระหว่าง
19 พ.ย. 2562 ถึง
26 พ.ย. 2562
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ถึง 26 พฤศจิกายน 2562
ระหว่าง
18 พ.ย. 2562 ถึง
25 พ.ย. 2562
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ถึง 25 พฤศจิกายน 2562
ระหว่าง
18 พ.ย. 2562 ถึง
25 พ.ย. 2562
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ถึง 25 พฤศจิกายน 2562
ระหว่าง
18 พ.ย. 2562 ถึง
22 พ.ย. 2562
ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน
ระหว่าง
18 พ.ย. 2562 ถึง
18 พ.ย. 2562
ประกาศวิจารณ์วันที่ 20 พ.ย. ถึง 27 พ.ย. 62
ระหว่าง
18 พ.ย. 2562 ถึง
21 พ.ย. 2562
ประกาศวิจารณ์วันที่ 20 พ.ย.2562 ถึง 27 พ.ย.2562
ระหว่าง
15 พ.ย. 2562 ถึง
21 พ.ย. 2562
ตั้งแต่วันที่ 14-21/11/2562
ระหว่าง
15 พ.ย. 2562 ถึง
20 พ.ย. 2562
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 15-20 พย.2562
ระหว่าง
15 พ.ย. 2562 ถึง
21 พ.ย. 2562
ตั้งแต่วันที่ 15-21/11/2562
ระหว่าง
15 พ.ย. 2562 ถึง
20 พ.ย. 2562
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.62 - 20 พ.ย.62
ระหว่าง
15 พ.ย. 2562 ถึง
22 พ.ย. 2562
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.62 - 22 พ.ย.62
ระหว่าง
15 พ.ย. 2562 ถึง
21 พ.ย. 2562
ตั้งแต่ 15-21/11/2562
ระหว่าง
15 พ.ย. 2562 ถึง
20 พ.ย. 2562
ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ................... น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง
15 พ.ย. 2562 ถึง
20 พ.ย. 2562
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 15-20 พย.2562
ระหว่าง
15 พ.ย. 2562 ถึง
21 พ.ย. 2562
ตั้งแต่วันที่ 15-21/11/2562
ระหว่าง
15 พ.ย. 2562 ถึง
15 พ.ย. 2562
วิจารณ์วันที่ 15 พ.ย.2562 ถึง 19 พ.ย.2562
ระหว่าง
15 พ.ย. 2562 ถึง
19 พ.ย. 2562
ประกาศวิจารณ์วันที่ 15 พ.ย.2562 ถึง 19 พ.ย.2562
ระหว่าง
15 พ.ย. 2562 ถึง
26 พ.ย. 2562
ตั้งแต่วันที่ 15-26/11/2562
ระหว่าง
14 พ.ย. 2562 ถึง
19 พ.ย. 2562
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึง 19 พฤศจิกายน 2562
ระหว่าง
14 พ.ย. 2562 ถึง
21 พ.ย. 2562
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ระหว่าง
14 พ.ย. 2562 ถึง
19 พ.ย. 2562
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.62 - 19 พ.ย.62
ระหว่าง
14 พ.ย. 2562 ถึง
18 พ.ย. 2562
ระหว่าง
13 พ.ย. 2562 ถึง
18 พ.ย. 2562
ระหว่างวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ................... น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง
13 พ.ย. 2562 ถึง
20 พ.ย. 2562
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ถึง 20 พฤศจิกายน 2562
ระหว่าง
13 พ.ย. 2562 ถึง
18 พ.ย. 2562
ประกาศวิจารณ์TOR ตั้งแต่วันที่ 13-18 พย.2562
ระหว่าง
13 พ.ย. 2562 ถึง
18 พ.ย. 2562
รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย.62 - 18 พ.ย.62
ระหว่าง
12 พ.ย. 2562 ถึง
15 พ.ย. 2562
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 12-15 พย.2562
ระหว่าง
12 พ.ย. 2562 ถึง
19 พ.ย. 2562
ระหว่างวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ................... น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง
12 พ.ย. 2562 ถึง
14 พ.ย. 2562
ระหว่าง
12 พ.ย. 2562 ถึง
15 พ.ย. 2562
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 12-15 พย.2562
ระหว่าง
12 พ.ย. 2562 ถึง
15 พ.ย. 2562
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย.62 - 15 พ.ย.62
ระหว่าง
12 พ.ย. 2562 ถึง
15 พ.ย. 2562
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่ 12-15 พย.2562
ระหว่าง
12 พ.ย. 2562 ถึง
15 พ.ย. 2562
ระหว่างวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ................... น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง
12 พ.ย. 2562 ถึง
15 พ.ย. 2562
รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย.62 - 15 พ.ย.62
ระหว่าง
11 พ.ย. 2562 ถึง
14 พ.ย. 2562
ระหว่างวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ................... น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง
11 พ.ย. 2562 ถึง
14 พ.ย. 2562
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ถึง 14 พฤศจิกายน 2562
ระหว่าง
11 พ.ย. 2562 ถึง
14 พ.ย. 2562
ระหว่างวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ................... น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง
11 พ.ย. 2562 ถึง
14 พ.ย. 2562
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ถึง 14 พฤศจิกายน 2562
ระหว่าง
11 พ.ย. 2562 ถึง
14 พ.ย. 2562
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 11-14 พย.2562
ระหว่าง
11 พ.ย. 2562 ถึง
14 พ.ย. 2562
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ถึง 14 พฤศจิกายน 2562
ระหว่าง
06 พ.ย. 2562 ถึง
11 พ.ย. 2562
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 6-11 พย.2562
ระหว่าง
05 พ.ย. 2562 ถึง
08 พ.ย. 2562
ระหว่างวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ................... น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง
05 พ.ย. 2562 ถึง
08 พ.ย. 2562
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 5-8 พย. 2562
ระหว่าง
04 พ.ย. 2562 ถึง
11 พ.ย. 2562
ระหว่างวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ................... น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง
31 ต.ค. 2562 ถึง
05 พ.ย. 2562
กำหนดรับฟังคำร่างวิจารณ์ตังแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ระหว่าง
31 ต.ค. 2562 ถึง
11 พ.ย. 2562
ประชาวิจารณ์ วันที่ 31/10-11/11/2562
ระหว่าง
21 ต.ค. 2562 ถึง
25 ต.ค. 2562
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 21-25 ตุลาคม 2562
ระหว่าง
30 ก.ย. 2562 ถึง
03 ต.ค. 2562
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 30กย.2562ถึง 3 ตุลาคม 2562
ระหว่าง
27 ก.ย. 2562 ถึง
02 ต.ค. 2562
รับฟังตั้งแต่ 27/09-02/10/2562
ระหว่าง
26 ก.ย. 2562 ถึง
01 ต.ค. 2562
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 26 กย.2562 ถึง วันที่ี 1 ตุลาคม 2562
ระหว่าง
16 ก.ย. 2562 ถึง
19 ก.ย. 2562
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 16-19 กันยายน 2562
ระหว่าง
06 ก.ย. 2562 ถึง
11 ก.ย. 2562
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่ 6 - 11 กันยายน 2562
ระหว่าง
05 ก.ย. 2562 ถึง
10 ก.ย. 2562
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.- 10 ก.ย.2562
ระหว่าง
04 ก.ย. 2562 ถึง
09 ก.ย. 2562
วิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 4-9 กันยายน 2562
ระหว่าง
30 ส.ค. 2562 ถึง
04 ก.ย. 2562
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 30 สค.2562 ถึงวันที่ 4 กย.2562
ระหว่าง
28 ส.ค. 2562 ถึง
02 ก.ย. 2562
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.2562 - 2 ก.ย.2562
ระหว่าง
23 ส.ค. 2562 ถึง
28 ส.ค. 2562
วิจารณ์ 23-28/08/2562
ระหว่าง
22 ส.ค. 2562 ถึง
28 ส.ค. 2562
ตั้งแต่ วันที่ 22-28/08/2562
ระหว่าง
15 ส.ค. 2562 ถึง
21 ส.ค. 2562
ระหว่าง
15 ส.ค. 2562 ถึง
21 ส.ค. 2562
ประชาวิจารณ์ วันที่ 15-21 สิงหาคม 2562
ระหว่าง
08 ส.ค. 2562 ถึง
14 ส.ค. 2562
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 8-14 สค.2562
ระหว่าง
02 ส.ค. 2562 ถึง
07 ส.ค. 2562
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 2-7 สค.2562
ระหว่าง
01 ส.ค. 2562 ถึง
06 ส.ค. 2562
ประกาศวิจารณ์ TOR ระบบจอแสดงผล จำนวน 25 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 1-6 สค.2562
ระหว่าง
01 ส.ค. 2562 ถึง
07 ส.ค. 2562
รับฟังวิจารณ์(ร่าง) 1-7 สิงหาคม 2562
ระหว่าง
01 ส.ค. 2562 ถึง
07 ส.ค. 2562
รับฟังวิจารณ์(ร่าง) 1-7 สิงหาคม 2562
ระหว่าง
02 ก.ค. 2562 ถึง
05 ก.ค. 2562
ประกาศวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค.-5 ก.ค.2562
ระหว่าง
26 มิ.ย. 2562 ถึง
01 ก.ค. 2562
ประกาศวิจารณ์TOR ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ระหว่าง
19 มิ.ย. 2562 ถึง
24 มิ.ย. 2562
ระหว่าง
17 มิ.ย. 2562 ถึง
20 มิ.ย. 2562
ระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ................... น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง
12 มิ.ย. 2562 ถึง
17 มิ.ย. 2562
ระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ................... น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง
12 มิ.ย. 2562 ถึง
17 มิ.ย. 2562
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 12-17 มิถุนายน 2562
ระหว่าง
11 มิ.ย. 2562 ถึง
14 มิ.ย. 2562
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 11-14 มิยง2562
ระหว่าง
11 มิ.ย. 2562 ถึง
14 มิ.ย. 2562
ประกาศวิจารณื TOR ตั้งแต่วันที่ 11-14 มิถุนายน 2562
ระหว่าง
11 มิ.ย. 2562 ถึง
14 มิ.ย. 2562
ประชาวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ระหว่าง
11 มิ.ย. 2562 ถึง
14 มิ.ย. 2562
ประชาวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ระหว่าง
28 พ.ค 2562 ถึง
31 พ.ค 2562
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 28-31 พค.2562
ระหว่าง
28 พ.ค 2562 ถึง
31 พ.ค 2562
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค.- 31 พ.ค.2562
ระหว่าง
28 พ.ค 2562 ถึง
31 พ.ค 2562
ระหว่าง
24 พ.ค 2562 ถึง
30 พ.ค 2562
ตั้งแต่วันที่ 24-30 /05/ 2562
ระหว่าง
21 พ.ค 2562 ถึง
27 พ.ค 2562
รับเอกสาร ตั้งแต่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สามารถยื่นเอกสารวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง
15 พ.ค 2562 ถึง
21 พ.ค 2562
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 15-21 พค.2562
ระหว่าง
15 พ.ค 2562 ถึง
21 พ.ค 2562
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 15-21 พค.2562
ระหว่าง
14 พ.ค 2562 ถึง
17 พ.ค 2562
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถรางนำชมสถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ คัน บ.๔๖/๒๕๖๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
ระหว่าง
13 พ.ค 2562 ถึง
16 พ.ค 2562
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. - 16 พ.ค.2562
ระหว่าง
30 เม.ย 2562 ถึง
03 พ.ค 2562
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
ระหว่าง
25 เม.ย 2562 ถึง
30 เม.ย 2562
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. - 30 เม.ย.2562
ระหว่าง
25 เม.ย 2562 ถึง
01 พ.ค 2562
ร่างวิจารย์ 25/4-01/05/2562
ระหว่าง
25 เม.ย 2562 ถึง
01 พ.ค 2562
ระหว้่างวันที่ 25/4-1/5/2562
ระหว่าง
24 เม.ย 2562 ถึง
29 เม.ย 2562
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่24-29 เมย.2562
ระหว่าง
24 เม.ย 2562 ถึง
29 เม.ย 2562
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.- 29 เม.ย.2562
ระหว่าง
24 เม.ย 2562 ถึง
29 เม.ย 2562
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.- 29 เม.ย.2562
ระหว่าง
24 เม.ย 2562 ถึง
29 เม.ย 2562
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.- 29 เม.ย.2562
ระหว่าง
23 เม.ย 2562 ถึง
29 เม.ย 2562
วิจารณ์ (ร่าง) วันที่ 23-29 เมษายน 2562
ระหว่าง
18 เม.ย 2562 ถึง
24 เม.ย 2562
สิ้นสุดวิจารย์ภายในเวลา 16.30 น. วันที่ 24.04.2562
ระหว่าง
22 มี.ค 2562 ถึง
27 มี.ค 2562
ระหว่าง
22 มี.ค 2562 ถึง
27 มี.ค 2562
ประชาวิจารณ์ ร่าง ประกาศจัดซืิอจัดจ้าง วันที่ 22-27/03/2562
ระหว่าง
13 มี.ค 2562 ถึง
19 มี.ค 2562
ประชาวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13-19 มีนาคม 2562
ระหว่าง
04 มี.ค 2562 ถึง
08 มี.ค 2562
ระหว่างวันที่ 4-8/03/2562
ระหว่าง
27 ก.พ. 2562 ถึง
05 มี.ค 2562
วันที่ประกาศ 27/02/2562 - 05/03/2562
ระหว่าง
25 ม.ค. 2562 ถึง
30 ม.ค. 2562
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 25-30 มกราคม 2562
ระหว่าง
17 ม.ค. 2562 ถึง
22 ม.ค. 2562
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
ระหว่าง
15 ม.ค. 2562 ถึง
18 ม.ค. 2562
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 15-18 มกราคม 2562
ระหว่าง
07 ม.ค. 2562 ถึง
10 ม.ค. 2562
วิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 7-10 มกราคม 2562
ระหว่าง
04 ม.ค. 2562 ถึง
09 ม.ค. 2562
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.- 9 ม.ค.2562
ระหว่าง
02 ม.ค. 2562 ถึง
07 ม.ค. 2562
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.- 7 ม.ค.2562
ระหว่าง
27 ธ.ค. 2561 ถึง
03 ม.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๓ มกราคม ๒๕๖๒
ระหว่าง
18 ธ.ค. 2561 ถึง
21 ธ.ค. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 18-21 ธันวาคม 2561
ระหว่าง
11 ธ.ค. 2561 ถึง
14 ธ.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 ธ.ค.2561
ระหว่าง
11 ธ.ค. 2561 ถึง
14 ธ.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 ธ.ค.2561
ระหว่าง
07 ธ.ค. 2561 ถึง
13 ธ.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 7- 13 ธันวาคม 2561
ระหว่าง
07 ธ.ค. 2561 ถึง
13 ธ.ค. 2561
ระหว่าง
07 ธ.ค. 2561 ถึง
13 ธ.ค. 2561
ระหว่าง
07 ธ.ค. 2561 ถึง
13 ธ.ค. 2561
ระหว่าง
06 ธ.ค. 2561 ถึง
12 ธ.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6-12 ธันวาคม 2561
ระหว่าง
04 ธ.ค. 2561 ถึง
11 ธ.ค. 2561
วิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 4-11 ธค.2561
ระหว่าง
29 พ.ย. 2561 ถึง
04 ธ.ค. 2561
ประกาศร่าง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561
ระหว่าง
29 พ.ย. 2561 ถึง
04 ธ.ค. 2561
ประกาศ (ร่าง) ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561
ระหว่าง
27 พ.ย. 2561 ถึง
30 พ.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 27-30 พย.2561
ระหว่าง
26 พ.ย. 2561 ถึง
30 พ.ย. 2561
ประกาศร่างวิจารณ์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ระหว่าง
19 พ.ย. 2561 ถึง
22 พ.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 19-22 พย.2561
ระหว่าง
19 พ.ย. 2561 ถึง
23 พ.ย. 2561
วันที่ 19-23/11/2561
ระหว่าง
09 พ.ย. 2561 ถึง
14 พ.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย.- 14 พ.ย.2561
ระหว่าง
09 พ.ย. 2561 ถึง
15 พ.ย. 2561
รับฟังประชาวิจารณ์ 09-15/11/2561
ระหว่าง
09 พ.ย. 2561 ถึง
15 พ.ย. 2561
รับฟังประชาวิจารณ์ 09-15/11/2561
ระหว่าง
09 พ.ย. 2561 ถึง
14 พ.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย.- 14 พ.ย.2561
ระหว่าง
08 พ.ย. 2561 ถึง
13 พ.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย.- 13 พ.ย.2561
ระหว่าง
07 พ.ย. 2561 ถึง
12 พ.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย - 12 พ.ย.2561
ระหว่าง
06 พ.ย. 2561 ถึง
09 พ.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. - 9 พ.ย.2561
ระหว่าง
06 พ.ย. 2561 ถึง
09 พ.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย.- 9 พ.ย.2561
ระหว่าง
02 พ.ย. 2561 ถึง
07 พ.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 2-7 พฤศจิกายน 2561
ระหว่าง
02 พ.ย. 2561 ถึง
07 พ.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 02 พ.ย.- 07 ต.ค.2561
ระหว่าง
02 พ.ย. 2561 ถึง
07 พ.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 02 พ.ย.- 07 ต.ค.2561
ระหว่าง
01 พ.ย. 2561 ถึง
06 พ.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 1 - 6 พฤศจิกายน 2561
ระหว่าง
01 พ.ย. 2561 ถึง
06 พ.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 1-6 พย.2561
ระหว่าง
30 ต.ค. 2561 ถึง
02 พ.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค.- 2 พ.ย.2561
ระหว่าง
30 ต.ค. 2561 ถึง
02 พ.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค.- 2 พ.ย.2561
ระหว่าง
25 ต.ค. 2561 ถึง
30 ต.ค. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 25-30 ตุลาคม 2561
ระหว่าง
25 ต.ค. 2561 ถึง
30 ต.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.- 30 ต.ค.2561
ระหว่าง
24 ต.ค. 2561 ถึง
29 ต.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.- 29 ต.ค.2561
ระหว่าง
19 ต.ค. 2561 ถึง
25 ต.ค. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 19-25 ตุลาคม 2561
ระหว่าง
19 ต.ค. 2561 ถึง
25 ต.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.- 25 ต.ค.2561
ระหว่าง
16 ต.ค. 2561 ถึง
19 ต.ค. 2561
16-24/10/2561
ระหว่าง
12 ต.ค. 2561 ถึง
19 ต.ค. 2561
12-19/10/2561
ระหว่าง
11 ต.ค. 2561 ถึง
17 ต.ค. 2561
รับฟังวิจารณ์ 11-17/10/2561
ระหว่าง
11 ต.ค. 2561 ถึง
17 ต.ค. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 11-17 ตค.2561
ระหว่าง
11 ต.ค. 2561 ถึง
18 ต.ค. 2561
ตั้งแต่ 11-18/10/2561
ระหว่าง
11 ต.ค. 2561 ถึง
17 ต.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. - 17 ต.ค.2561
ระหว่าง
10 ต.ค. 2561 ถึง
17 ต.ค. 2561
ตั้งแต่งวันที 10-17/10/2561
ระหว่าง
10 ต.ค. 2561 ถึง
17 ต.ค. 2561
วิจารณ์ 10-17/10/2561
ระหว่าง
09 ต.ค. 2561 ถึง
12 ต.ค. 2561
ประกาศวิจารณ์ครั้งที่2 ตั้งแต่วันที่ 9-12 ตค.2561
ระหว่าง
08 ต.ค. 2561 ถึง
11 ต.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๘- ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ระหว่าง
05 ต.ค. 2561 ถึง
10 ต.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 5-10 ตุลาคม 2561
ระหว่าง
05 ต.ค. 2561 ถึง
11 ต.ค. 2561
ตั้งแต่ 05-11/10/2561
ระหว่าง
05 ต.ค. 2561 ถึง
10 ต.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 5- 10 ตุลาคม 2561
ระหว่าง
04 ต.ค. 2561 ถึง
09 ต.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 4-9 ตุลาคม 2561
ระหว่าง
03 ต.ค. 2561 ถึง
09 ต.ค. 2561
รับฟังคำวิจารย์ 03-09/10/2561
ระหว่าง
03 ต.ค. 2561 ถึง
08 ต.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 3-8 ตุลาคม 2561
ระหว่าง
02 ต.ค. 2561 ถึง
08 ต.ค. 2561
วันที่ 2-8 ตุลาคม 2561
ระหว่าง
01 ต.ค. 2561 ถึง
05 ต.ค. 2561
รับฟัง 1-5/10/2561
ระหว่าง
01 ต.ค. 2561 ถึง
04 ต.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 1-4 ตุลาคม 2561
ระหว่าง
28 ก.ย. 2561 ถึง
03 ต.ค. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 28กย.2561ถึง วันที่ 3 ตค.2561
ระหว่าง
28 ก.ย. 2561 ถึง
03 ต.ค. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 28 กย.2561 ถึง วันที่ 3 ตค.2561
ระหว่าง
25 ก.ย. 2561 ถึง
28 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 25 - 28 กันยายน 2561
ระหว่าง
24 ก.ย. 2561 ถึง
28 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ็ตั้งแต่วันที่ ๒๔ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
ระหว่าง
18 ก.ย. 2561 ถึง
21 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 18-21 กย.2561
ระหว่าง
14 ก.ย. 2561 ถึง
19 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 14-19 กย.2561
ระหว่าง
13 ก.ย. 2561 ถึง
18 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 13-18 กย.2561
ระหว่าง
12 ก.ย. 2561 ถึง
17 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 12-17 กันยายน 2561
ระหว่าง
12 ก.ย. 2561 ถึง
17 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 12-17 กย.2561
ระหว่าง
11 ก.ย. 2561 ถึง
14 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 กันยายน 2561
ระหว่าง
10 ก.ย. 2561 ถึง
13 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 10 - 13 กันยายน 2561
ระหว่าง
07 ก.ย. 2561 ถึง
12 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 7-12 กันยายน 2561
ระหว่าง
07 ก.ย. 2561 ถึง
12 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 7 -12 กันยายน 2561
ระหว่าง
07 ก.ย. 2561 ถึง
12 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 7 -12 กันยายน 2561
ระหว่าง
07 ก.ย. 2561 ถึง
12 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณฺตั้งแต่วันที่ 7 - 12 กันยายน 2561
ระหว่าง
07 ก.ย. 2561 ถึง
12 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 7-12 กย.2561
ระหว่าง
07 ก.ย. 2561 ถึง
12 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 7-12 กย.2561
ระหว่าง
06 ก.ย. 2561 ถึง
11 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 - 11 กันยายน 2561
ระหว่าง
06 ก.ย. 2561 ถึง
11 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 - 11 กันยายน 2561
ระหว่าง
06 ก.ย. 2561 ถึง
11 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 - 11 กันยายน 2561
ระหว่าง
06 ก.ย. 2561 ถึง
11 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่6-11 กย.2561
ระหว่าง
06 ก.ย. 2561 ถึง
11 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6- 11 กันยายน 2561
ระหว่าง
06 ก.ย. 2561 ถึง
13 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6-13 กันยายน 2561
ระหว่าง
06 ก.ย. 2561 ถึง
13 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6-13 กันยายน 2561
ระหว่าง
06 ก.ย. 2561 ถึง
11 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์TOR ตั้งแต่วันที่ 6-11 กย.2561
ระหว่าง
06 ก.ย. 2561 ถึง
11 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 6-11 กย.2561
ระหว่าง
05 ก.ย. 2561 ถึง
10 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 5-10 กย.2561
ระหว่าง
05 ก.ย. 2561 ถึง
10 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 5 - 10 กันยายน 2561
ระหว่าง
04 ก.ย. 2561 ถึง
07 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑
ระหว่าง
04 ก.ย. 2561 ถึง
07 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณืTOR ตั้งแต่วันที่ 4-7 กย.2561
ระหว่าง
04 ก.ย. 2561 ถึง
11 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 4- 11 กันยายน 2561
ระหว่าง
04 ก.ย. 2561 ถึง
07 ก.ย. 2561
วันที่ 04-07/092561
ระหว่าง
03 ก.ย. 2561 ถึง
06 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR วันที่ 3-6 กย.2561
ระหว่าง
03 ก.ย. 2561 ถึง
06 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 3-6 กย.2561
ระหว่าง
03 ก.ย. 2561 ถึง
06 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์TOR ตั้งแต่วันที่ 3-6 กย.2561
ระหว่าง
03 ก.ย. 2561 ถึง
07 ก.ย. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 3 -7 กันยายน 2561
ระหว่าง
03 ก.ย. 2561 ถึง
06 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 3-6 กย.2561
ระหว่าง
31 ส.ค. 2561 ถึง
05 ก.ย. 2561
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 31 สค.2561 ถึง วันที่ 5 กย.2561
ระหว่าง
31 ส.ค. 2561 ถึง
05 ก.ย. 2561
ระหว่างวันที่ 31/08-5/09/2561
ระหว่าง
31 ส.ค. 2561 ถึง
07 ก.ย. 2561
ระหว่างวันที่ 31/08 -7/09/2561
ระหว่าง
31 ส.ค. 2561 ถึง
10 ส.ค. 2561
ระหว่าง 31/08-10/09/2561
ระหว่าง
30 ส.ค. 2561 ถึง
04 ก.ย. 2561
วันที่ 30/08-4/09/2561
ระหว่าง
30 ส.ค. 2561 ถึง
04 ก.ย. 2561
วันที่ 30/08-4/09/2561
ระหว่าง
29 ส.ค. 2561 ถึง
03 ก.ย. 2561
ระหว่าง 29/08-3-09/2561
ระหว่าง
29 ส.ค. 2561 ถึง
03 ก.ย. 2561
ระหว่าง 29/08-3-09/2561
ระหว่าง
28 ส.ค. 2561 ถึง
31 ส.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
28 ส.ค. 2561 ถึง
31 ส.ค. 2561
ระหว่างวันที่ 28 -31 /08/2561
ระหว่าง
28 ส.ค. 2561 ถึง
31 ส.ค. 2561
ระหว่างวันที่ 28-31/08/2561
ระหว่าง
28 ส.ค. 2561 ถึง
31 ส.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 28 -31 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
27 ส.ค. 2561 ถึง
30 ส.ค. 2561
รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 27-30 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
27 ส.ค. 2561 ถึง
30 ส.ค. 2561
ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
27 ส.ค. 2561 ถึง
30 ส.ค. 2561
ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
27 ส.ค. 2561 ถึง
30 ส.ค. 2561
ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
27 ส.ค. 2561 ถึง
30 ส.ค. 2561
ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
24 ส.ค. 2561 ถึง
29 ส.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 24-29 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
24 ส.ค. 2561 ถึง
29 ส.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 24-29 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
23 ส.ค. 2561 ถึง
28 ส.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 23 - 28 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
23 ส.ค. 2561 ถึง
28 ส.ค. 2561
ประกาศวิจารณ์คุณลักษณะ(TOR) วันที่ 23-28 สค.2561
ระหว่าง
23 ส.ค. 2561 ถึง
28 ส.ค. 2561
ประกาศวิจารณ์คุณลักษณะ(TOR) วันที่23-28 สค.2561
ระหว่าง
23 ส.ค. 2561 ถึง
28 ส.ค. 2561
วิจารณ์ คุณลักษณะ (TOR) วันที่ 23-28 สค.2561
ระหว่าง
21 ส.ค. 2561 ถึง
24 ส.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 21 -24 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
21 ส.ค. 2561 ถึง
24 ส.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 21-24 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
16 ส.ค. 2561 ถึง
21 ส.ค. 2561
รับฟังคำวิจารย์ 16 -21/08/2561
ระหว่าง
15 ส.ค. 2561 ถึง
20 ส.ค. 2561
ประกาศวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 15-20 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
14 ส.ค. 2561 ถึง
17 ส.ค. 2561
ระหว่างวันทรา 14-17 สิงหาคม 2561
ระหว่าง
02 ก.ค. 2561 ถึง
06 ก.ค. 2561
ประชาวิจารณ์ ร่าง วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561
ระหว่าง
10 พ.ค 2561 ถึง
18 พ.ค 2561
วันที่ประกาศ 10/05/2561 วันที่สิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ 18/05/2561
ระหว่าง
27 มี.ค 2561 ถึง
03 เม.ย 2561
วิจารย์ตั้งแต่วันที่ 27/03/2561-03/04/2561
ระหว่าง
26 ก.พ. 2561 ถึง
06 ก.พ. 2561
รับฟังความคิดเห็น 26/02-06/03/2561
ระหว่าง
26 ก.พ. 2561 ถึง
06 มี.ค 2561
รับฟังความคิดเห็น 26/02-06/03/2561
ระหว่าง
21 ก.พ. 2561 ถึง
26 ก.พ. 2561
รับฟังคำวิจารณ์ TOR ระหว่างวันที่ 21-26 กพ.2561
ระหว่าง
16 ก.พ. 2561 ถึง
21 ก.พ. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 -21 กุมภาพันธ์ 2561
ระหว่าง
12 ก.พ. 2561 ถึง
15 ก.พ. 2561
รับฟังการวิจารณ์ TOR วันที่ 12-15 กพ.2561
ระหว่าง
08 ก.พ. 2561 ถึง
13 ก.พ. 2561
รับฟังการวิจารณื TOR วันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2561
ระหว่าง
06 ก.พ. 2561 ถึง
09 ก.พ. 2561
ประกาศวิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) วันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2561
ระหว่าง
31 ม.ค. 2561 ถึง
07 ก.พ. 2561
รับฟังคำวิจารย์ ตั้งแต่วันที่ 31.01.2561 - 07.02.2561
ระหว่าง
31 ม.ค. 2561 ถึง
07 ก.พ. 2561
รับฟังคำวิจารย์ ตั้งแต่วันที่ 31.01.2561 - 07.02.2561
ระหว่าง
22 ม.ค. 2561 ถึง
25 ม.ค. 2561
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๒-๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๗๗๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาราชการ
ระหว่าง
15 ม.ค. 2561 ถึง
18 ม.ค. 2561
รับฟังวิจารณ์ วันที่ 15-18 มกราคา 2561
ระหว่าง
09 ม.ค. 2561 ถึง
12 ม.ค. 2561
รับฟังการวิจาร์ณระหว่างวันที่ 9-12 มค.2561
ระหว่าง
21 ธ.ค. 2560 ถึง
26 ธ.ค. 2560
รับฟังการวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21-26 ธค.2560
ระหว่าง
08 ธ.ค. 2560 ถึง
14 ธ.ค. 2560
ระหว่าง
30 พ.ย. 2560 ถึง
07 ธ.ค. 2560
รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2560
ระหว่าง
29 พ.ย. 2560 ถึง
04 ธ.ค. 2560
รับฟัง 29/11 - 4/12/2560
ระหว่าง
29 พ.ย. 2560 ถึง
04 ธ.ค. 2560
รับฟังวิจารณ์ 29/11 - 4/12/2560
ระหว่าง
22 พ.ย. 2560 ถึง
27 พ.ย. 2560
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 22-27 พย.2560
ระหว่าง
21 พ.ย. 2560 ถึง
24 พ.ย. 2560
ประกาศให้วิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 21-24 พย.2560
ระหว่าง
21 พ.ย. 2560 ถึง
24 พ.ย. 2560
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 21-24 พย.2560
ระหว่าง
20 พ.ย. 2560 ถึง
23 พ.ย. 2560
ประกาศวิจารณ์ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ตั้งแต่วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง
16 พ.ย. 2560 ถึง
21 พ.ย. 2560
ประกาศวิจารณ์ TOR วันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง
13 พ.ย. 2560 ถึง
17 พ.ย. 2560
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๗๗๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาราชการ
ระหว่าง
10 พ.ย. 2560 ถึง
17 พ.ย. 2560
รับฟังค้ำวิจารณ์ 10-17/11/2561
ระหว่าง
10 พ.ย. 2560 ถึง
17 พ.ย. 2560
รับฟังค้ำวิจารณ์ 10-17/11/2561
ระหว่าง
09 พ.ย. 2560 ถึง
14 พ.ย. 2560
ประกาศวิจารณ์ขอบเขตงานTOR วันที่ 9-14 พย.2560
ระหว่าง
09 พ.ย. 2560 ถึง
17 พ.ย. 2560
รับฟังคำวิจารณ์ 9-17/11/2560
ระหว่าง
09 พ.ย. 2560 ถึง
17 พ.ย. 2560
รับฟังคำวิจารณ์ 9-17/11/2560
ระหว่าง
09 พ.ย. 2560 ถึง
17 พ.ย. 2560
รับฟังวิจารณ์ 9-17/11/2560
ระหว่าง
09 พ.ย. 2560 ถึง
17 พ.ย. 2560
รับฟังวิจารณ์ 9-17/11/2560
ระหว่าง
08 พ.ย. 2560 ถึง
13 พ.ย. 2560
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่ ๘ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ระหว่าง
07 พ.ย. 2560 ถึง
14 พ.ย. 2560
ระหว่างประชาพิจารณ์
ระหว่าง
01 พ.ย. 2560 ถึง
08 พ.ย. 2560
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ๘ พฤศ๗ิกายน ๒๕๖๐
ระหว่าง
30 ต.ค. 2560 ถึง
03 พ.ย. 2560
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 - 3 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง
24 ต.ค. 2560 ถึง
01 พ.ย. 2560
รับฟังคำวิจารย์ตั้งแต่ 24/10/2560 - 1/11/2560
ระหว่าง
24 ต.ค. 2560 ถึง
02 พ.ย. 2560
วันที่ 24/10-2-11/2560
ระหว่าง
24 ต.ค. 2560 ถึง
01 พ.ย. 2560
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560 - 1 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง
24 ต.ค. 2560 ถึง
01 พ.ย. 2560
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560-1 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง
19 ต.ค. 2560 ถึง
28 ธ.ค. 2560
รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ระหว่าง
17 ต.ค. 2560 ถึง
02 พ.ย. 2560
เผยแพร่ให้เสนอแนะ วิจารณ์ วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง
17 ต.ค. 2560 ถึง
02 พ.ย. 2560
ร่างประกวดราคาฯ เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ วันที่ 17 ตุลาคม2560 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง
16 ต.ค. 2560 ถึง
01 พ.ย. 2560
วิจารณ์ตั้งแต่ วันที่ 16ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง
16 ต.ค. 2560 ถึง
01 พ.ย. 2560
ประกาศวิจารณ์รา่ง TOR วันที่ื 16 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง
16 ต.ค. 2560 ถึง
31 ต.ค. 2560
รับฟังคำวิจารย์ ตั้งแต่ 16/10 -1/11/2560
ระหว่าง
12 ต.ค. 2560 ถึง
31 ต.ค. 2560
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560
ระหว่าง
10 ต.ค. 2560 ถึง
31 ต.ค. 2560
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560- 31 ตุลาคม 2560
ระหว่าง
10 ต.ค. 2560 ถึง
31 ต.ค. 2560
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560- 31 ตุลาคม 2560
ระหว่าง
18 พ.ค 2021 ถึง
24 พ.ค 2021
สิ้นสุดวิจารณ์วันที่ 24/05/2564
ระหว่าง
19 เม.ย 2021 ถึง
22 เม.ย 2021
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘-๙ ในวันและเวลาราชการ รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๙-๒๒ เมษายน ๒๕๖๔
ระหว่าง
24 ก.พ. 2021 ถึง
02 มี.ค 2021
กำหนดรับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๔๙๔ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ panida_s@tistr.or.th
ระหว่าง
00 - 543 ถึง
09 ต.ค. 543
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 6-9 ตุลาคม 2563
ระหว่าง
00 - 543 ถึง
00 - 543
ประกาศวิจารย์ 07-14/12/2563
ระหว่าง
00 - 543 ถึง
00 - 543
สิ้นสุดวิจารณ์วันที่ 24/05/2564
ระหว่าง
00 - 543 ถึง
00 - 543

Copyright ©2021 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
(TISTR is a non-profit organization)
ipv6 ready