ประกาศประชาวิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตงานและข้อกำหนด
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

ประกาศประชาวิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตงานและข้อกำหนด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

(เฉพาะที่กำลังเปิดประชาวิจารณ์ดูประกาศ 50 รายการล่าสุด >>
เริ่มต้น สิ้นสุด เลขที่ เรื่อง

ดูประกาศ 50 รายการล่าสุด >>
สถานที่ติดต่อ :
กองพัสดุและคลังพัสดุ สำนักบริหารการคลัง วว.
โทรศัพท์ : 0 2577 9319-20 หรือทางเว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th
หมายเหตุ : สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น จะต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของตนด้วย

Copyright ©2022 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
(TISTR is a non-profit organization)
ipv6 ready