')

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ลงประกาศที่ หัวข้อประกาศ
  20 ต.ค. 2564ประกาษผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณอากาศที่ไหลผ่านรูพรุน จำนวน ๑ ชุด
  19 ต.ค. 2564ประกาศผู้ชนะชุดวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
  19 ต.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสสารแบบมีห้องเครื่อง ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 2000 กิโลกรัม
  11 ต.ค. 2564ชุดสกัดสารแบบใช้คลื่นไมโครเวฟระดับกึ่งอุตสาหกรรม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด
  11 ต.ค. 2564ชุดสกัดสารแบบใช้คลื่นไมโครเวฟระดับกึ่งอุตสาหกรรม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด
  11 ต.ค. 2564จ้างขนย้ายครุภัณฑ์ เครื่องมือ วะสดุ อุปกรณ์ อาคารโรงงานนำทาง จำนวน 1 งาน
  08 ต.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านเคมี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  05 ต.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในภาชนะบรรจุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 ก.ย. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชั้นดาดฟ้า อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลจากขยะและ Plasma Technology สถานีวิจัยลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 ก.ย. 2564จ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ งาน
  28 ก.ย. 2564จ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ งาน
  27 ก.ย. 2564ประกาศผููชนะชุดคัดแยกและเพิ่มความเข้มข้นของโปรตีนตามขนาดจำนวน 1 ชุด
  27 ก.ย. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกลิฟต์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 ก.ย. 2564จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน
  21 ก.ย. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสายเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายใน (LAN) ชั้น ๘ อาคาร RD ๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 ก.ย. 2564สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมผนังอาคาร Admin จำนวน 1 งาน จ.141/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ นายพูนศักดิ์ ประทุมพันธ์
  15 ก.ย. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศคุณภาพสูง HEPA Filter) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 ก.ย. 2564สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานปรับปรุงห้องวิจัย Amer test จำนวน 1 งาน จ.140/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ขุนเขา ดีไซน์ แอนด์ บิลด์ จำกัด
  14 ก.ย. 2564สารเคมีที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ function ของ probiotics ในระดับ cell จำนวน 1 ชุด
  10 ก.ย. 2564ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาให้บริการรถโดยสารปรับอากาศรส่งพนักงานและลูกจ้างฯศทม
  10 ก.ย. 2564ประกาศผู้ชนะงานป้องกันและกำจัดสัตว์รบกวนจำนวน 1 งาน
  10 ก.ย. 2564จ้างงานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้เมนสวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 22 KV
  09 ก.ย. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการรวบรวม/คัดเลือกผลิตภัณฑ์และประเมินความพร้อมของเทคโนโลยีอาหารที่มีศักยภาพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09 ก.ย. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมส สเปกโตรมิเตอร์ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ งาน
  09 ก.ย. 2564ชุดห้องเผาไหม้ชีวมวล แบบประหยัดพลังงานพร้อมระบบกำเนิดไอน้ำแรงดันต่ำ จำนวน ๑ งาน
  08 ก.ย. 2564จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยี วว. ที่่สอดคล้องกับการคาดการณือนาคตเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน ๑ โครงการ
  08 ก.ย. 2564จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยี วว. ที่่สอดคล้องกับการคาดการณือนาคตเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน ๑ โครงการ
  06 ก.ย. 2564ประกาศผู้ชนะงานป้องกันและกำจัดสัตว์รบกวน จำนวน 1 งาน
  03 ก.ย. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริโภค จำนวน ๑๐,๘๐๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  03 ก.ย. 2564ประกาศจ้างปรับปรุงห้องเย็นเปิดดอกเห็ดเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด
  01 ก.ย. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เสริมโพรไบโอติกในช่องปากของอาสาสมัคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง
  31 ส.ค. 2564จ้างซ่อมบำรุงรักษาตู้ปลอดเชื้อ และตู้บ่มเพาะเชื้อชนิดควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 ส.ค. 2564ประกาศผู้ชนะเช่ารถตู้ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน
  31 ส.ค. 2564ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการ สำนักงาน (วว.เทคโนธานี,วว.บางเขน , วว.บางปู และสถานีวิจัยลำตะคอง)
  30 ส.ค. 2564จ้างกั้นห้องและติดตั้งระบบท่อส่งไอน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 ส.ค. 2564ประดาศผู้ชนะปรับปรุงอาคาร CANTEEN ชั้น 3 จำนวน 1 งาน
  27 ส.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกลั่นแบบ ๕๐ ลิตรต่อ ๒๔ ชั่วโมง การกลั่นแบบต่อเนื่องโดยใช้ไอน้ำ เพื่อผลิตสุรากลั่น จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 ส.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบระบายน้ำไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 ส.ค. 2564จ้างปรับปรุงและแก้ไขระบบการควบคุมการเข้า ออก และกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน
  24 ส.ค. 2564ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจสอบบำรุงรักษาลิฟต์ประจำปี2564
  23 ส.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา นิคมอุตสาหกรรม บางปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 ส.ค. 2564จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ อาคารโรงงานนำทาง จำนวน ๑ งาาน
  20 ส.ค. 2564จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ อาคารโรงงานนำทาง จำนวน ๑ งาาน
  20 ส.ค. 2564ทดสอบประสิทธิภาพของโพรไบโอติกที่มีต่อสุขภาพในสัตว์ทดลอง จำนวน
  19 ส.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาลิฟต์ ฮิตาชิ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 ส.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมี อาคารสำหรับผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ สารพา และบรรจุภัณฑ์ จำนวน ๑ Lot ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  19 ส.ค. 2564ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมตู้ดูดควัน (Laboratory Fume Hood)
  18 ส.ค. 2564สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา ค่าจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง เครื่องผลิตไนโตรเจน ทะเบียนเครื่อง 5811002019001/13 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 งาน จ.80/2
  18 ส.ค. 2564จ้างซ่อมบำรุงรักษาตู้ปลอดเชื้อ และตู้บ่มเพาะเชื้อชนิดควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 ส.ค. 2564ซ่อมแซมและบำรุงรักษาฯ
  17 ส.ค. 2564เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ
  17 ส.ค. 2564ซื้ออ่างน้ำชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด
  17 ส.ค. 2564จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับสภาวะอากาศ
  16 ส.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 ส.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดกากสารเคมีใน วว. เทคโนธานี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 ส.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 ส.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาตู้สาขาระบบโทรศัพท์ (PABX) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 ส.ค. 2564จ้างปรับปรุงระบบน้ำทิ้งอาคารโรงงานนำทาง จำนวน ๑ งาน
  11 ส.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ RNA sequencing จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09 ส.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  09 ส.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือวัดอัตราการไหล และแรงดันบรรยากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05 ส.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง เพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบ TFERP (Helpdesk) ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05 ส.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าตรวจจุลชีพ (microbiome) ในตัวอย่างมูลและลำไส้ของสัตว์ทดลองที่เป็นภาวะโรคอ้วนและไขมันในเลือดสูง และได้รับโพรไบโอติก จำนวน ๑๒๐ ตัวอย่าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05 ส.ค. 2564ประกาศผู้ชนะ งานจ้างตรวจจุลชีพ (microbiome)ในตัวอย่างมูลและลำไส้ของสัตว์ทดลองที่เป็นโรคเบาหวาน จำนวน 120 ตัวอย่าง จำนวน 1 งาน
  04 ส.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบความเป็นพิษระดับ DNA (Comet assay) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  04 ส.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ Whole Genome Sequencing จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  04 ส.ค. 2564ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย(วว.เทคโนธานี วว.บางเขน ศทม.บางปู และสถานีวิจัยลำตะคอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตค.2564 - 30 กันยายน 2565
  03 ส.ค. 2564จ้างบริการ Co-location จำนวน
  03 ส.ค. 2564จ้างบริการ Co-location จำนวน
  03 ส.ค. 2564จ้างกั้นห้องและติดตั้งระบบท่อส่งไอน้ำ จำนวน ๑ งาน
  03 ส.ค. 2564จ้างกั้นห้องและติดตั้งระบบท่อส่งไอน้ำ จำนวน ๑ งาน
  03 ส.ค. 2564จ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารด่วน จำนวน ๑๒ เดือน
  03 ส.ค. 2564จ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารด่วน จำนวน ๑๒ เดือน
  03 ส.ค. 2564ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างการรับประกันระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือนฯ จำนวน1 งาน
  29 ก.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดเครื่องมือวัดกระแสการไหล จำนวน 1 ชุด
  29 ก.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานความชื้นสัมพัทธ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ก.ค. 2564จ้างเดินสายและซ่อมแซมสารใยแก้วนำแสง จำนวน 1 งาน
  29 ก.ค. 2564วัสดุประกอบการเพาะเลี้ยงเชื้อแบบปลอดเชื้อ ตรวจวิเคราะห์การละลายตัวของ ออกซิเจนและนำส่งสารในระดับห้องปฎิบัติการ จำนวน 9 รายการ
  29 ก.ค. 2564จ้างปรับปรุงพื้นอาคารโรงงานน้ำทาง จำนวน 1 งาน
  27 ก.ค. 2564ตู้แบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับชุดสกัดสารสำคัญจากของเหลือทิ้ง ระดับ pilot scale จำนวน 1 ชุด
  23 ก.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดระดับน้ำแบบอัตโนมัติ แบบส่งข้อมูลระยะไกล จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 ก.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายไฟ ๓ เฟส จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 ก.ค. 2564จ้างเดินสายและซ่อมแซมสายใยแก้วนำแสง จำนวน 1 งาน
  21 ก.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์เก็บข้อมูลกิจกรรมการใช้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 ก.ค. 2564ปรับปรุงพื้นอาคารโรงงานนำทาง จำนวน 1 งาน
  15 ก.ค. 2564ซื้อพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Vortial machine)
  15 ก.ค. 2564ประกาศผู้ชนะงานจ้างโครงการสร้างการรับรู้ จำนวน 1 งาน
  14 ก.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน Artificial Ear Simulator Bruel Kjaer Model ๔๑๕๒ S/N ๓๐๐๓๕๒๗ และ Artificial Ear Simulator Bruel Kjaer Model ๔๑๕๓ S/N ๓๐๒๓๔๙๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 ก.ค. 2564สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา ชุดถังตกตะกอนสำหรับการเตรียมสารดูดซับ จำนวน 1 ชุด จ.84/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท.ขอนทอง2520 จำกัด
  13 ก.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ น้ำหนัก/ปริมาตร และอัตราการไหล จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09 ก.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ระบบกู้คืนเอทานอลต้นแบบสำหรับใช้งานร่วมกับโรงงานสาธิตผลิตเอทานอลขนาดกำลังการผลิต ๕,๐๐๐ ลิตรต่อวัน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)
  09 ก.ค. 2564xประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาสถานที่ผลิตเครื่องสำอางเพื่อขอรับรองมาตรฐานการผลิตตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียน (ASEAN Cosmetic GMP) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09 ก.ค. 2564ประกาศผู้ชนะเครื่องสับย่อยพลาสติก จำนวน 3 เครื่อง
  08 ก.ค. 2564ก่องบรรจุภัณฑ์ขนส่งสำหรับบรรจุมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการจำหน่ายในระบบ online
  08 ก.ค. 2564ซื้อแท่นเครื่องสำหรับการทดสอบภาระกรรมสถิตและพลวัตรของบรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้าทางราง จำนวน 1 ชุด
  02 ก.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุสิทธิโปรแกรม Adobe creative cloud จำนวน 5 บัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 มิ.ย. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างอุปกรณ์จำลองฐานราก Tension Bar โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 มิ.ย. 2564จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต PA3020 จำนวน 1 งาน
  28 มิ.ย. 2564แท่นเครื่องสำหรับการทดสอบภาระกรรมสถิตและพลวัตรของบรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้าทางราง จำนวน 1 ชุด
  23 มิ.ย. 2564วัสดุประกอบการเพาะเลี้ยงเชื้อแบบปลอดเชื้อ ตรวจวิเคราะห์การละลายตัวของออกซิเจน และการนำส่งสารในระดับห้องปฎิบัติการ จำนวน 9 รายการ
  22 มิ.ย. 2564ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำหรับเพาะเลี้ยงตรวจวิเคราะห์ฯ
  17 มิ.ย. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบบริหารสัญญา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 มิ.ย. 2564สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา เครื่องควบคุมอุณหภูมิการสกัดตัวอย่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด จ.66/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอสพีซี อาร
  11 มิ.ย. 2564ประกาศผู้ชนะจ้างจัดนิทรรศการบ้านและสวนแฟร์ จำนวน 1งาน
  02 มิ.ย. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรับปรุงระบบป้อนเชื้อเพลิงให้สามารถรองรับขยะปลอดเชื้อได้ โดยวิธีคัดเลือก
  02 มิ.ย. 2564ประกาศผู้ชนะระบบเตรียมความพร้อมขยะปลอดเชื้อเพื่อผลิตพลังงานฯ
  02 มิ.ย. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความหนาของวัสดุแบบดิจิตัล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 พ.ค 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสับย่อยชีวมวล จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 พ.ค 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดฉีดสารตัวอย่าง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 พ.ค 2564ประกาศผู้ชนะจ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีฯ
  21 พ.ค 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดสกัดสารสำคัญจากของเหลือทิ้งระดับ pilot scale จำนวน ๑ ชุด
  19 พ.ค 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแยกตะกอนพร้อมปั๊ม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 พ.ค 2564เครื่องฟิลเตอร์เพรส ขนาด 32.50 ซม. จำนวน 12 แผ่น
  06 พ.ค 2564เครื่องนำส่งตัวอย่างแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง
  06 พ.ค 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องไตเตรทแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05 พ.ค 2564เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดสกัดสาระสำคัญจากของเหลือทิ้งระดับ pilot scale จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  05 พ.ค 2564ประกาศผู้ชนะจ้างพัฒนาถังหมักอย่างง่ายระดับชุมชน (จำนวน 8 ถัง) จำนวน 1 งาน
  05 พ.ค 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำเข็มกลัดทองคำฝังเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  19 เม.ย 2564ประกาศผู้ชนะงานเขียนแบบชุดสกัดสารสำคัญจากของเหลือทิ้งระดับ pilot scale
  09 เม.ย 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ระบบเครือข่าย และศูนย์ข้อมูล Datacenter) ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสิ์ (e-bidding)
  02 เม.ย 2564สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา เครื่องทดสอบประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรีย จำนวน ๑ ชุด บ.๖๑/๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล ซิสเ
  02 เม.ย 2564ประกาศยกเลิกการจัดจ้างการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Mixed Probiotics จำนวน ๑ งาน
  01 เม.ย 2564ประกาศผู็ชนะจ้างพัฒนาชุดอุปกรณ์ล้างและตัดหน่อไม้ฝรั่ง จำนวน 1 ชุด
  25 มี.ค 2564สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา กล่องกิ๊ฟหูหิ้ว 3 ชั้น รูปแบบ Die cut จำนวน 13,000 ใบ จ.51/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ถุงสด จำกัด
  25 มี.ค 2564อุปกรณืสำหรับซ่อมลิฟต์ (พร้อมติดตั้งและทดสอบ) อาคาร RD๑ (แผงควบคุมและเก็บค่าพารามิเตอร์, ๒ ชุดขับเคลื่อนมิเตอร์ขับลิฟต์ , ๓ แผงควบคุมปุ่มกดบนหลังคาลิฟต์) จำนวน ๓ รายการ
  22 มี.ค 2564สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา เครื่องทดสอบประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรีย จำนวน ๑ ชุด บ.๖๑/๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล ซิสเ
  19 มี.ค 2564ประกาศผู้ชนะทดสอบความเป็นพิษกึ่งเรื้อรังทางปาก Sub-chronic oral toxicity (OECD 408) ของสารสกัดเม็ดบัว จำนวน ๑ งาน
  19 มี.ค 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์ชนิดจุลินทรีย์ BRUKER Autoflex speed MALDI-TOF-MS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18 มี.ค 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ เครื่องป้อนไอน้ำความร้อนสูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  17 มี.ค 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บสารเคมี จำนวน ๓ ตู้
  17 มี.ค 2564ประกาศผู้ชนะซื้อระบบปรับสภาพน้ำเสียแบบ Membrane Filter Press จำนวน ๑ ชุด
  17 มี.ค 2564ประกาศผู้ชนะจัดจ้างเพื่อต่ออายุ License SAP ECC 6.0 จำนวน 62 licenses และ SAP BI จำนวน 10 licenses จำนวน 1 งาน
  16 มี.ค 2564ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดสกัดสารสำคัญจากของเหลือทิ้งระดับ pilot scale จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  16 มี.ค 2564ประกาศผู้ชนะงานปรับพื้นที่และเทพื้นคอนกรีตสำหรับวางเครื่องมือ จำนวน 1 งาน
  16 มี.ค 2564ประกาศผู้ชนะงานซ่อมแซมบ้านพักชมวนาสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชพื้นที่ใช้สอย 80 ตารางเมตรฯ จำนวน 1 หลัง
  12 มี.ค 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 มี.ค 2564สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา ถังหมักขยะอินทรีย์ จำนวน 3 ชุด จ.45/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ พีทีเอ็ม ถังหมักเอนกประสงค์
  10 มี.ค 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอัดไฮดรอลิกอเนกประสงค์ จำนวน ๒ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09 มี.ค 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอัดแนวตั้งพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08 มี.ค 2564ประกาศผู้ชนะจ้างทดสอลความเป็นพิษกึ่งเรื้อรังทางปากฯ จำนวน1 งาน
  25 ก.พ. 2564ประกาศผู้ชนะงานซ่อมแซมอาคารสัมมนาหลวงราช สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช พื้นที่ใช้สอย 504 ตารางเมตรฯ
  25 ก.พ. 2564ประกาศผู้ชนะงานซ่อมแซมบ้านพักยุพินไฝฝันสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชพื้นที่ใช้สอย 122 ตารางเมตรฯ
  15 ก.พ. 2564ประกาศผู้ชนะซื้อระบบกระบวนการผลิตชีวภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรม จำนวน 1 ระบบ
  08 ก.พ. 2564ประกาศผลผู้ชนะงานซ่อมแซมบ้านพักชมวนาฯ
  05 ก.พ. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ในอาคารโรงไฟฟ้าจากขยะ/ชีวมวล และดำเนินการขนย้ายพร้อมติดตั้งชุดปฏิกรณืพลาสม่า จำนวน ๔ ชุด
  05 ก.พ. 2564ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลกระทบเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรณฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
  03 ก.พ. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบรับรองประแจทางหลีก ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  02 ก.พ. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างตรวจวัดและบริการวิเคราะห์ฝุ่นขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ในช่วงฝุ่นละอองสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  01 ก.พ. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน Force Transducer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  01 ก.พ. 2564สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานซื้อสิทธิ์ในการใช้ระบบการสรรหาคัดเลือกบุคลากร จำนวน 1 งาน จ.33/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ชูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด
  28 ม.ค. 2564ประกาศผู้ชนะจ้างทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกต่อการศึกษาถึงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาแลความปลอดภัยของการบริโภคในอาสาสมัคร จำนวน 1 งาน
  27 ม.ค. 2564สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา ถังต้มพร้อมชุดกวนขนาดความจุ 200 ลิตร ผนัง 3 ชั้น ระบบฮีตเตอร์ จำนวน 1 ชุด จ.26/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ขอนทาอง 2520 จำกัด
  25 ม.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทดสอบความแข็งยูนิเวอร์แซลอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด
  25 ม.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทดสอบความเป็นพิษในระดับที่ไ้ม่ได้ทำในมนุษย์ของผลิตภัณฑ์ไพรไบโอติก จำนวน ๖ ตัวอย่าง
  21 ม.ค. 2564ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า
  20 ม.ค. 2564สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องมือแหล่งกำเนิดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ จำนวน 1 งาน จ.26/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็น.เอ็ม. เทคนิคอล เซ็นเตอ
  19 ม.ค. 2564ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงสมรรถนะสูง จำนวน ๑ เครื่อง
  18 ม.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบกระบวนการทำแห้งหัวเชื้อจุลินทรีย์พร้อมชุดบรรจุผงหัวเชื้อจุลินทรีย์แบบปลอดเชื้อ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  18 ม.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโพรไบโอติกสำหรับมนุษย์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14 ม.ค. 2564ประกาศผู้ชนะงานจ้างโครงการทดสอบตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนกับผลิตภัณฑ์มะพร้าวแปรรูปต้นแบบ ณ นครกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน(Market Survey)
  07 ม.ค. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบกระบวนการทำแห้งห้วเชื้อจุลินทรีย์พร้อมชุดบรรจุผงหัวเชื้อจุลินทรีย์แบบปลอดเชื้อ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  06 ม.ค. 2564ประกาศยกเลิกซื้อระบบกระบวนการผลิตชีวภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรม จำนวน 1( ระบบครั้งที่2)
  29 ธ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บริการระบบ Cloud Computing จำนวน ๑ ระบบ
  28 ธ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะ ชุดเครื่องมือสำหรับสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์สัญญาณทางไฟฟ้าฯ จำนวน 1 ชุด
  28 ธ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะ เครื่องวัดแสงเชิงสเปกตรัม สำหรับงานความปลอดภัยทางแสงวิทยา จำนวน 1 ชุด
  24 ธ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้อบเพาะเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  24 ธ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะเครื่องทดสอบบรรจุภัณฑ์ฉลาด จำนวน 1 ชุด
  24 ธ.ค. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา ค่าจ้างทำ แม่พิมพ์อัดยางแบบริเออร์ ส่วนหัว จำนวน 1 ชุด จ.25/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ นายปนุพงษ์ สระแก้ว
  23 ธ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุและปิดฝาผลิตภัณฑ์อาหารในถุงรีทอร์ทเพาซ์ระดับอุตสาหกรรม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  22 ธ.ค. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคา ค่าจ้างซ่อมแซมการชำรุดของกันสาดของอาคารโรงงานนวัตกรรมอาหาร จำนวน 1 งาน จ.19/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้แก่บริษัท เจริญสยามไทย จำกัด
  21 ธ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะงานซื้อชุดตรวจสอบความเป็นพิษของจุลินทีรย์ต่อการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม จำนวน 1 ชุด
  21 ธ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบการวิเคราะห์ปริมาณสารที่ละลายออกมา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  18 ธ.ค. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา ราคาซื้อ ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดค่า Anaerobic Bio-gasification Potential ของถังปฏิกรณ์ชีวภาพ เยื่อกรองแบบไม่ใช้อากาศแบบต่อเนื่อง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุ
  16 ธ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการ OTOP CITY 2020 โดยวิธีคัดเลือก
  09 ธ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างอุปกรณ์เครื่องแก้วด้วยระบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  09 ธ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะปรับปรุงประสิทธภาพของเครื่องวัดมิติแบบ 2 แกน จำนวน 1 ชุด
  08 ธ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานทำป้ายหน่วยงานสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08 ธ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะงานจ้างโครงการจัดทำแผนการสื่อสารการตลาด จำนวน 1 งาน
  04 ธ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดอุปกรณ์พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และแยกองค์ประกอบของไขมัน
  04 ธ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะจ้างสำรวจและลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 งาน
  03 ธ.ค. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา เครื่องวัดอัตราการหายใจของสิ่งมีชีวิตในดิน จำนวน 1 งาน บ.6/2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด
  02 ธ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบปรับสภาวะห้องปฏิบัติการ อาคารศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์คุณสมบัติวัสดุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีคัดเลือก
  02 ธ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดย่อยตัวอย่างด้วยไมโครเวฟ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  01 ธ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์แบบถังปฏิกิริยาชีวภาพเยื่อกรองแบบไม่ใช้อากาศฯ
  01 ธ.ค. 2563ประกาศผู้ขนะงานเช่ารถตู้พร้อมคนขับ จำนวน 2 คัน
  30 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะ เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับการเตรียมสารเคมีชีวภาพ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  30 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะ เครื่องวิเคราะห์ออกซิเจนทั้งหมดที่จุลินทรีย์ใช้เพื่อการออกซิเดชั่นสารอินทรีย์ในน้ำ (Chemical Oxygen Demand) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
  30 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะ เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี (Gas chromatograpyh:GC )
  30 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องวัดประสิทธิภาพการใช้แสงของใบพืช
  30 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ MATRIX e-Library จำนวน ๑ งาน
  26 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่อง NIR Spectroscopy จำนวน ๑ ชุด
  26 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะ ชุดอุปกรณ์ปฎิกรณ์การสกัด พร้อมชุดควบคุมอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด
  25 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A๔ ๘๐ แกรม (ฉลากเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 พ.ย. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา เครื่องสกัดและประเมินปริมาณสารสำคัญในพืชและไม้ผล ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด บ.๕/๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  25 พ.ย. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือตรวจวัดความแน่นเนื้อ ปริมาณกรดและของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ในผักและผลไม้รุ่นดิจิตอลแบบเคลื่อนย้ายได้จำนวน 1 ชุด จ.2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้
  24 พ.ย. 2563อุปกรณ์สำหรับซ่อมลิฟต์ พร้อมติดตั้งและทดสอบ อาคาร Admin จำนวน ๓ ชุด
  23 พ.ย. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ จำนวน 1 งาน จ.14/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ พลัส ดาต้า จำกัด
  17 พ.ย. 2563เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์รวมในสารละลายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง
  17 พ.ย. 2563ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อตู้อบเพาะเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  17 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายอินทรียสาร (Biochemical Oxygen Demand) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  17 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาให้บริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน (วว.เทคโนธานี วว.บางเขน,วว.บางปูและสถานีวิจัยลำตะคอง)ฯ
  17 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประจำปี2564 (ปฏิทิน)
  16 พ.ย. 2563ประกาศยกเลิกเครื่องทดสอบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด
  16 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นอาคาร๑ ของศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  16 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เพาะเลี้ยงเชื้อควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  16 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  16 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ -๘๐ องศาเซลเซียส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  12 พ.ย. 2563เครื่องตรวจสอบติดตามการใช้งานรถไฟแบบอัจฉริยะฯ จำนวน 1 ชุด
  12 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะเครื่องมือทดสอบคุณภาพผิวสัมผัสในตัวอย่างฯจำนวน1 ชุด
  11 พ.ย. 2563ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโตกราฟีชนิดตัวทำละลายยิ่งยวด จำนวน ๑ ชุด
  11 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบสมบัติชิ้นงานทางกล ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะเครื่องวิเคราะห์ชนิดโพรไบโอติกด้วยการวิเคราะห์ชีวโมเลกุล ฯ จำนวน 1 ชุด
  10 พ.ย. 2563เครื่องมือทดสอบเชิงกลสำหรับนวัตกรรมวัสดุคอมโพสิทฯจำนวน 1 ชุด
  09 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา เช่าพื้นที่ และค่าบริการสำนักงานอคารอมตะ
  04 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะจ้างจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน
  04 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องอ่านปฏิกิริยาการเรืองแสงของยืนรายงานผล จำนวน 1 ชุด
  03 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเตรียมชิ้นงานทดสอบวัสดุคอมโพสิท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  02 พ.ย. 2563เครื่องบรรจุสารตัวอย่าง วัสดุอ้างอิง ตัวอย่างงานทดสอบความชำนาญแบบผง และของเหลว โดยการวัดน้ำหนักแบบอัตโนมัติ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1ชุด
  02 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะ ซื้อระบบ Aspen Plus Softwarr ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  02 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะ เครื่องวิเคราะห์ความบริสุทธิ์เมทานอลด้วยเทคนิค High performance Liquid Chromatography
  02 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์เก็บข้อมูลเครือข่ายกิจกรรมการใช้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ จำนวน ๑ ครั้ง
  02 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์เก็บข้อมูลเครือข่ายกิจกรรมการใช้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ จำนวน ๑ ครั้ง
  30 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะเครื่องวัดคุณสมบัติเส้นใย(Automatic Dilution Module) จำนวน 1 ชุด
  30 ต.ค. 2563ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุและปิดฝาผลิตภัณฑ์อาหารในถุงรีทอร์ทเพาซ์ระดับอุตสาหกรรม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  30 ต.ค. 2563ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุและปิดฝาผลิตภัณฑ์อาหารในถุงรีทอร์ทเพาซ์ระดับอุตสาหกรรม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  30 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องย่อยผนังเซลล์เพื่อสกัดสารพันธุกรรมด้วยแรงเหวี่ยงความเร็วสูงแบบสามมิติพร้อมเครื่องเตรียมวัสดุเพาะเลี้ยงตัวอย่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  29 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  29 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความต้านการสั่นสะเทือน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  29 ต.ค. 2563ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณสารในเนื้อพลาสติก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27 ต.ค. 2563จ้างทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำ ชั้นดาดฟ้า อาคาร RD1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 ต.ค. 2563จ้างทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำ ชั้นดาดฟ้า อาคาร RD1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26 ต.ค. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ (compressor) จำนวน 2 เครื่อง จ.11/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิสดอม อินเวนเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคา เป็นเ
  20 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน ProPak Asia ๒๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 ต.ค. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานซื้ออุปกรณ์วัดและควบคุมการไหลของของเหลว (HPLC Pump) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.๓/๒๕๖๔ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จำกัด
  19 ต.ค. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานซื้อตู้ปลอดเชื้อ laminar Flow Cabinet จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จ.4/2563) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีทีไนนทิไนน (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา
  19 ต.ค. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องควบคุมอัตราการไหลของก๊าซ (Digital Mass Flow Controller) จำนวน ๕ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เทคโทรนิค จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๖๙๐.๐๐ บาท (ส
  16 ต.ค. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องสกัดสารมูลค่าสูงออกจากเซลล์สาหร่ายด้วยเม็ดบีท (beadbeater) จำนวน ๑ ชุด ได้แก่ บริษัท ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรชั่น จำกัด
  16 ต.ค. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ตู้บ่มแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.๗/๒๕๖๔ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไซเอนซ์ เวล จำกัด
  16 ต.ค. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ชุดกรองเซลล์แบบสุญญากาศพร้อมปั๊ม จำนวน ๑ ชุด จ.๕/๒๕๖๔ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรชั่น จำกัด
  09 ต.ค. 2563จ้างทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำ ชั้่นดาดฟ้า อาคาร RD๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  06 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจวัดมลพิษอากาศในบรรยากาศทั่วไป จำนวน 1 งาน
  02 ต.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 63 ถึง กันยายน 63)
  30 ก.ย. 2563ประกาศผลผู้ชนะงานจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
  30 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาให้บริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริโภค จำนวน ๑๐,๘๐๐ ถัง
  30 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาให้บริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน(วว.เทคโนธานี,วว.บางเขน.วว.บางปู)ระหว่างวันที่ 1-31 ตค.2563
  30 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสลิงลิฟต์ สลิงระบบความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดผ้าปูที่นอน สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  29 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงอาหารศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน(สับปะรด) จำนวน ๑ หลัง
  29 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียืดอายุลำไยเพื่อการส่งออก
  29 ก.ย. 2563จ้างให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการ สำนักงาน ณ สถานีวิจัยลำตะคอง (ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ต.ค. 63) จำนวน ๑ เดือน
  25 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชั้นเหล็กรูปพรรณ จำนวน ๑ ชุด
  24 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศรับ-ส่งพนักงานฯ
  23 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน DC and AC Current Source Keithley จำนวน 1 งาน
  23 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน ๑ ระบบ
  23 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือเผยแพร่ข้อมูล วว. เกี่ยวกับ โลจิสติกส์ พันธมิตรระบบราง ฯ
  21 ก.ย. 2563ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย(วว.เทคโนธานี วว.บางเขน ศทม.บางปู และสถานีวิจัยลำตะคอง)ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
  21 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์บริการวิจัยและถ่ายทอดเทคโน
  21 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  18 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารผลิตเครื่องสำอาง จำนวน 1 งาน
  18 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะชุดตัดเนื้อเยื่อที่อุณห๓ูมิเยือกแข็ง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด
  16 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงห้องผู้เชี่ยวชาญเป็นห้องประชุม ๒
  16 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา นิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเตรียมวัตถุดิบสำหรับหมักสุรา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตู้อบลมร้อนชนิดสุญญากาศ (Vacuum Hot Air Oven) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 ก.ย. 2563จ้างค่าจัดงานประชุมสัมมนาแบบออนไลน์ จำนวน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานกันซึมอาคารวิจัยและพัฒนา ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบ TFERP (Helpdesk) ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 ก.ย. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างสแกนเอกสารที่อยู่ในรูปแบบของ Hard copy ให้เป็นไฟล์ PDF จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.๑๑๗/๒๕๖๓ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บริษัท ดีเอ็มเอส ๗๘๙ จำกัด
  09 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะ จ้างการบำรุงรักษาและพัฒนาระบบการทำงานของเครื่องทดสอบฯ
  09 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะจ้างค่าก่อสร้างป้อมรักษาความปลอดภัยฯ
  08 ก.ย. 2563ประกาศผลผู้ชนะ งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08 ก.ย. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกรองขนาด ๒๕ แผ่น จำนวน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.๑๑๕/๒๕๖๓ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาร์.อาร์.เอ็น ๕๔ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายเออร์ จำกัด
  08 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดบรรจุผลิตภัณฑ์สุราขาว /แอลกอฮอล์ พร้อมระบบกรอง จำนวน ๑ ชุด
  08 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกวนผสมแบบ ๒ ชั้น ขนาด ๑๖๐ ลิตร พร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแบบแก๊ส จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.๑๑๔/๒๕๖๓ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาร์.อาร์.เอ็น ๕๔ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายเออร์ จำกัด
  03 ก.ย. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดเครื่องกลั่นพร้อมหม้อผลิตไอนํ้า จำนวน ๑ ชุด จ.109/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาร์.อาร์.เอ็น 54 เอนจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายเออร์ จำกัด
  02 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระยะเวลาตั้ง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 ส.ค. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมรางนํ้ารอบบ่อ biogas (ศูนย์สาธิตฯ สถานีวิจัยลำตะคอง) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.๑๐๔/๒๕๖๓ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มายน์ฮาร์ท เอทีซี (ประเทศไทย) จำกั
  31 ส.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะ งานจัดซื้อเครื่องเก็บตัวอย่าง จากอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะจัดจ้างทำชุดเครื่องมือบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบเครือข่าย
  26 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
  25 ส.ค. 2563ครุภัณฑ์จอภาพ LED พร้อมติดตั้งห้องประชุด กวท. ชั้น ๘ จำนวน ๑ ระบบ
  24 ส.ค. 2563ติดตั้งระบบออโต้สไลด์ประตูบานเลื่อนและบานสวิง สำหรับอาคาร RD๑ อาคารRD๒ อาคาร ADmin อาคาร ibot อาคาร MPAD ฯลฯ
  24 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดกากสารเคมี วว.เทคโนธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างบริการเชื่อมต่อเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสาขา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 ส.ค. 2563ระบบตรวจสอบและรักษาความปลอดภัย เข้า - ออก จำนวน ๑ ระบบ
  20 ส.ค. 2563ซื้ออุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้าย ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  19 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ Master Plan Digital Platform โดยวิธีคัดเลือก
  17 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจประเมินวิเคราะห์สารเคมีตกค้างและตรวจติดตามผลหลังการรับรองตามมาตรฐาน มกษ.9001-2556 และ มกษ.9000 เล่ม 1-2552
  14 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะ จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับสภาวะอากาศ จำนวน 1 งาน
  14 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้(Fire Alarm)
  13 ส.ค. 2563จ้างปรับปรุงผนังด้านหลังห้องประชุมผู้บริหารชั้น ๘ อาคาร RD๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะงานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า,ตู้เมนสวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 22 kV
  10 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะสำรวจและจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศของ วว. (คลองห้า)
  04 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงสถานที่ผลิตเครื่องสำอางที่ได้รับรองมาตรฐานฯ
  04 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตัวตรวจวัดก๊าซไฮโดรเจน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  04 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะ เครื่องปรับอากาศระบบ Inverter สำหรับห้องประชุม ท2 ชั้น 3 อาคาร ศบท.
  31 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานคัดแยกขยะและเดินระบบเครื่องจักรภายอาคารคัดแยกขยะตำบลตาลเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ยกเคลื่อนย้าย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด
  24 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคำนวณผลประโยชน์พนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด ๕๐๐ kVA. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 ก.ค. 2563จ้างการผลิตและเผยแพร่สกุ๊ปข่าว นวัตกรรมทำเงินกับ วว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่ช่องทางออนไลน์
  16 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะจ้างการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Bio Extract Organ จำนวน 1งาน
  14 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาตู้สาขาระบบโทรศัพท์ (PABX) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อNI CRIO-๙๐๔๐ W/๒ x NI๙๒๓๒+NI ๙๔๒๑ W/Mounting and Protection Accessories ชุดคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมสำหรับงานบันทึกสัญญาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบระบายอากาศอาคารเก็บสารเคมี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารปฏิบัติการ 2 ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยาบางปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10 ก.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะ งานจัดซื้อเครื่องวัดการต้านทานการหายใจเข้าออก ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10 ก.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะ งานจัดซื้อเครื่องวัดความแตกต่างความดัน ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10 ก.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะ งานจัดซื้อเครื่องวัดการรั่วของลิ้นระบายอากาศออก ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10 ก.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะ งานจัดซื้อเครื่องวัดความต้านทานของเหลวซึมผ่าน ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะ จ้างจัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
  08 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะ จ้างตรวจวัดมลพิษอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
  03 ก.ค. 2563ประกาศผลผู้ขนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องวัดความเข้มแสงฝุ่นละอองลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  03 ก.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องตรวจนับอนุภาคในอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  03 ก.ค. 2563จ้างปรับปรุงหลังคา SKy LIGHT อาคาร ๑ ศทม. จำนวน ๑ งาน
  03 ก.ค. 2563จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาลิฟต์ ฮิตาชิ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  03 ก.ค. 2563จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาลิฟต์ โคเน่ จำนวน ๖ เครื่อง
  02 ก.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฟรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 63 ถึง มิ.ย.63
  02 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนก (ตาข่าย) อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย (ALEC) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  01 ก.ค. 2563จ้างการทดสอบแบบไม่ทำลายภาคสนาม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  01 ก.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อเครื่องทำปฎิกิริยา ละอองลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 ชุด
  01 ก.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อเครื่องกำเนิดละอองอนุภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง อาคารศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศทบ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะ จ้างการเพิ่มศักยภาพในการจำหน่ายและลดความสูญเสียมะม่วงล้นตลาดด้วยบรรจุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างซ่อมท่อน้ำและตะแกรงดักกลิ่นอาคาร Admin และอาคาร RD๒ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ ขนาด ๑๐๐ ลิตร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะ งานจ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะและแร่ธาตุ (Inductively Couple Plasma-Optical Emission Spectrometer หรือ ICP-OES )ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
  08 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสำหรับเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑ งาน
  05 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง รองผู้ว่าการพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๔ คัน
  05 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าความละเอียด ๔ ตำแหน่ง พร้อมเครื่องพิมพ์ผล ๑ ชุด ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะ ปรับปรุงห้องศนส (1432)เป็นห้อง ARCHIVE
  25 พ.ค 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและดูแลระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้ออาคารเภสัชและพิษวิทยา (อาคารสัตว์ทดลอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 พ.ค 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าซอฟแวร์ไลเซนส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 พ.ค 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงไฟฉุกเฉินและป้ายบอกทางหนีไฟ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 พ.ค 2563ประกาศผู้ชนะ จ้างทำเข็มกลัดทองคำฝังเพชรพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 20 (จำนวน9อัน)30 ปี (จำนวน 13 อัน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 พ.ค 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทดสอบการเผาไหม้ถ่านหินร่วมกับชีวมวล จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 พ.ค 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้ม, คลอรีนน้ำ ๑๐%, ไส้กรอง PP ๒๐ นิ้ว และ Calcium hydroxide COM grade จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08 พ.ค 2563ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบค่าออกแบบอาคารทดสอบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยและการบำรุงรักษาชิ้นส่วนรถไฟความเร็วสูง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธษนี
  30 เม.ย 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ ป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.๖๖/๒๕๖๓ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่
  27 เม.ย 2563ประกาศผู้ชนะ ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบประปากำลังการผลิต 50 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
  24 เม.ย 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวี-วิสิเบิล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 เม.ย 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วย Brand DNA (จำนวน 40 ราย)
  23 เม.ย 2563ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างทางลาดและห้องน้ำคนพิการอาคาร MPAD จำนวน 1 งาน
  23 เม.ย 2563ประกาศผู้ชนะ งานซ่อมบำรุงและปรับปรุง FIRE PUMP จำนวน 1 งาน
  22 เม.ย 2563ประกาศผู้ชนะจ้างควบคุมงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs
  22 เม.ย 2563จ้างซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์หัวสาย RMU จำนวน 1 งาน
  15 เม.ย 2563เช่ารถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๓)
  15 เม.ย 2563ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
  14 เม.ย 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการสร้าง กลยุทธ์และวิสัยทัศน์เพื่อยกระดับแบรนด์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (จำนวน ๑๐ ราย) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.๖๓/๒๕๖๓ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บร
  09 เม.ย 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฎิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทราปราการ จำนวน ๑ ชุด
  31 มี.ค 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องขัดงานแบบภาคนามแบบใช้แบตเตอรี่ สำหรับทดสอบด้วยเทคนิคเรพลิกา ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  31 มี.ค 2563ประกาศผู้ชนะ ชุดปรับปรุงคุณภาพเครื่องฉีดพร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิ
  31 มี.ค 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาเครื่องทอดสุญญากาศ ขนาด ๒๐๐ ลิตร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27 มี.ค 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เพือปรับปรุงกระบวนการสกัดสารสมุนไทร จำนวน ๑ ชุด
  27 มี.ค 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์เครือข่ายและข้อมูล (data center)
  26 มี.ค 2563ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาเชิงลึกฯในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียง จำนวน 1 งาน
  26 มี.ค 2563ประกาศยกเลิกการจ้างตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองฯ
  25 มี.ค 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการป้องกันและกำจัดสัตว์รบกวน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 มี.ค 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้ดูดไอสารเคมีที่เป็นพิษสำหรับเตรียมย่อยตัวอย่างแบบเปียกและแบบเผาพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  24 มี.ค 2563ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาเชิงลึกฯในพื้นที่จังหวัดชัยนาทและใกล้เคียงจำนวน 1 งาน
  23 มี.ค 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุ License SAP ECC ๖.๐ จำนวน ๖๒ Licenses และ SAP BI จำนวน ๑๐ Licenses โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 มี.ค 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรม IBM SPSS จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 มี.ค 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ฯลฯ
  20 มี.ค 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงานสำหรับพนักงานและลูกจ้าง วว. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  19 มี.ค 2563ประกาศผู้ชนะ จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินโครงการของสถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จำนวน 1 งาน
  19 มี.ค 2563ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาเครื่องทอดสุญญากาศ ขนาด ๒๐๐ ลิตร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  18 มี.ค 2563ประกาศผลผู้ชนะจ้างเเหมาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาเชิงลึกฯในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและใกล้เคียง
  18 มี.ค 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์ชนิดจุลินทรีย์ BRUKER Autoflex speed MALDI-TOF-MS จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18 มี.ค 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 มี.ค 2563ประกาศผู้ชนะ การต่อยอดและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันผู้ประกอบการสู่ตลาดโลกในยุค 4.0 ด้วย Brand DNA จำนวน
  06 มี.ค 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์งานวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงกระบวนการ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.๒๗/๒๕๖๓ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิสดอม อินเวนเตอร์ จำกัด
  05 มี.ค 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.๒๘/๒๕๖๓ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี แอนด์ เอส อราว ซิสเต็มส์
  04 มี.ค 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงระบบปรับสภาวะอากาศตามมาตรฐาน GMP ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  02 มี.ค 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปากำลังการผลิต ๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
  26 ก.พ. 2563ประกาศผู้ชนะชุดกรองอากาศและกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความชื้นพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด
  26 ก.พ. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบตรวจ วัดความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ความละเอียดสูง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖๓๐๒๗๑๔๒๐๕๘ (บ.๑๑/๒๕๖๓) ครั้
  25 ก.พ. 2563ประกาศผู้ชนะระบบจัดการและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์พืช ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ระบบ
  21 ก.พ. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าตรวจสอบความพร้อมสมรรถนะของเครื่องวัดมวลโมเลกุลและปริมาณสารอินทรีย์ด้วยระบบโครมาโตรกราฟชนิดเหลว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 ก.พ. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง ชุดทดสอบการสังเคราะห์ก๊าซไฮโดรเจน และเครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.๒๕/๒๕๖๓ ผู้ได้รับการคัด
  20 ก.พ. 2563ประกาศผู้ชนะซื้อชุดถ่ายภาพฟลูออเรสเซนต์พร้อมกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ แบบ Fully Automated (Cell Imaging Systerm)
  19 ก.พ. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความหนืดของยาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  18 ก.พ. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานลงนามบันทึกความร่วมมือ พันธมิตรระบบราง สร้างสรรค์อุตสาหกรรมระบบรางไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18 ก.พ. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวัดและบริการวิเคราะห์ฝุ่น PM๒.๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 ก.พ. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดผิวหนังจำลอง 3 มิติเพื่อการทดสอบความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.๒๑/๒๕๖๓ ผู้ได้รับการค
  12 ก.พ. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการพัฒนาถังอบถ่านแนวตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12 ก.พ. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการพัฒนาอุปกรณ์ประเมินความสุกแก่ของทุเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 ก.พ. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งสารสกัดจากผลไม้ สกัดด้วยตัวทำละลายกรดและด่าง จำนวน 1 ชุด ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11 ก.พ. 2563ประกาศการจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู)
  05 ก.พ. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำยางพารา ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  05 ก.พ. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้าง โรงเรือนเก็บสารเคมีและวัตถุดิบ ขนาด 300 ตารางเมตร ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  03 ก.พ. 2563ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจสอบบำรุงรักษาลิฟต์โคเน่
  03 ก.พ. 2563ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจสอบบำรุงรักษาลิฟต์ ฮิตาชิ
  28 ม.ค. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง จ้างต่ออายุบริการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.๑๙/๒๕๖๓ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำกัด
  27 ม.ค. 2563ประกาศปผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปฎิกรณ์ต้นแบบกระบวนการทอร์ริแฟคชัยนเชื้อเพลิงแข็งจากเศษวัสดุเหลือทิ้งไม้ยางพารา จำนวน 1 ชุด
  24 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความสามารถการใช้งานของตัวอย่างยางพารา ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  21 ม.ค. 2563ประกาศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกาศเนื่องจาก ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ วว. พิมพ์ผิด ประกวดราคาซื้อระบบตรวจวัดความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ความละเอียดสูง ตำบลคลองห้า อำเภอคลอ
  21 ม.ค. 2563xระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุทางการแพทย์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  20 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการหายใจของสิ่งมีชีวิตในดิน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด
  20 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะจ้างสอบเทียบเครื่องทดสอบความเป็นพิษทางการสูดดมในสัตว์ทดลอง
  16 ม.ค. 2563ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาเครื่องทอดสุญญากาศ ขนาด 200 ลิตร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทดสอบสัญญาณคลื่นความถี่ไร้สาย ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มสุญญากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 ม.ค. 2563ประการยกเลิกซื้อระบบจัดการและเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุและส่วนขยายพันธุ์พืช ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
  14 ม.ค. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง สอบเทียบเครื่องมือ Ultra Precision Standard Loadcell จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.๑๖/๒๕๖๓ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
  14 ม.ค. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้ปลอดเชื้อ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๒ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.๑๐/๒๕๖๓ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด
  13 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบรับรองหมอนคอนกรีต หมอนประแจ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10 ม.ค. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน ๔ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.๓๓/๒๕๖๓ ผู้ได้รั
  10 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงเหล็กจำลองการชนมอเตอร์ไซด์และรถยนต์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10 ม.ค. 2563ประกาศปผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องทดสอบพลวัตรความถี่สูงสำหรับเครื่องยึดเหนี่ยวราง จำนวน ๑ ชุด
  09 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะตู้เลี้ยงเชื้อระบบควบคุมสภาวะการเลี้ยงไร้ออกซิเจน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  09 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เตรียมตัวอย่างและรักษาสภาพตัวอย่างสำหรับงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย จำนวน ๑ ชุด
  07 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนขนย้ายและติดตั้งระบบเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับระบบทดสอบความสามรถในการแตกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ในสภาวะหมักปุ๋ยตามมาตรฐาน ISO ๑๖๙๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  07 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงอาคาร ๒ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  07 ม.ค. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอบแห้งด้วยระบบเรดิโอฟรีเควนซี่ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.๑๕/๒๕๖๓ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท นิวเ
  07 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบถ่ายทอดเสียงตามสาย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  07 ม.ค. 2563ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความสามารถการใช้งานของตัวอย่างยางพารา ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  06 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อมาตรฐานสอบเทียบเครื่องตรวจวิเคราะห์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  06 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา เครื่องทำแห่้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer ) จำนวน 1 ชุด
  02 ม.ค. 2563สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารวิศวกรรม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง
  26 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs
  25 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ XRF จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 ธ.ค. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง โครงการเช่าบริการระบบ Cloud Computing เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.๑๒/๒๕๖๓ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ
  24 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดติดตามและทดให้บริสุทธิ์ของแซนโทฟิลล์ จำนวน ๑ ชุด
  24 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะ จ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ MATRIX e-Library
  23 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและสารเคมีและตัวอย่างอุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด
  20 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะระบบสกัดสารชีวโมเลกุลจากสาหร่ายในสถานะของเหลวและแก๊สแบบยิ่งยวดในระดับอุตสาหกรรมสาธิต ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ระบบ
  19 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนิ ซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุเป็นพิษแบบไม่ย่อยตัวอย่างทดสอบในผลิตภัณฑ์สี สารเคลือบชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  19 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนเข้า-ออกอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมวัสดุจากธรรมชาติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  19 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อด้วยความร้อย
  18 ธ.ค. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิฟต์โดยสารแบบไม่มีห้องเครื่อง น้ำหนักบรรทุก 600 กิโลกรัม ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.๑๒/๒๕๖๓ ผู้ได้รับการคัดเลือ
  17 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Pump) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  17 ธ.ค. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเตรียม และวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในระดับต้นแบบ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.๑๔/๒๕๖๓ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้
  16 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดต้นแบบระบบผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากทะลายปาล์มเปล่าด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะ จ้างสำรวจและวิเคราะห์ด้านการจราจรโดยใช้แบบจำลองด้านการจราจร จำนวน 1 งาน
  11 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดรังสีเอกซเรย์ (Portable X-ray) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพร้อมติดตั้งตู้ดูดควัน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  09 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ / ครุภัณฑ์สำนักงาน และเครื่องมือวิทยาศาสตร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09 ธ.ค. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ทดสอบลิ้นนิรภัยแบบออนไลน์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.๓/๒๕๖๓ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินเวย์เท
  09 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์วัดคุณสมบัติเตาชีวมวล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือควบคุมและสอบเทียบมาตรความดันดิฟเฟอเรนเชียลที่แสดงผลเป็นตัวเลขพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  09 ธ.ค. 2562ประกาศผลจ้าง งานระบบสุขาภิบาลท่อน้ำเสีย ตำบลหน่องสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 แห่ง
  06 ธ.ค. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉีดสารอัตโนมัติแบบเฮดสเปซพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ บ.๑๓/๒๕๖๓ ผู้ได
  04 ธ.ค. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทดสอบการบ่มเร่งสภาวะของยางและพลาสติก ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ บ.๒/๒๕๖๓ ผู้ได้รับการ
  04 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มอัดลม (Air Compressor) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  04 ธ.ค. 2562ประกาศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อมาตรฐานสอบเทียบเครื่องตรวจวิเคราะห์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประก
  04 ธ.ค. 2562ประกาศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความสามารถการใช้งานของตัวอย่างยางพารา ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  04 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผสมสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  03 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะซื้อระบบปรับสภาวะห้องควบคุมสำหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
  03 ธ.ค. 2562ประกาศผลผู้ชนะซื้อชุดเครื่องมือผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูงสำหรับห้องปฏิบัติการ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด
  03 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องเจียรราบโลหะหน้าเรียบแบบสองหน้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด
  03 ธ.ค. 2562ยกเลิกประกาศเชิญชวนซื้อตู้เลี้ยงเชื้อระบบควบคุมสภาวะการเลี้ยงไร้ออกซิเจน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด
  02 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดนิทรรศการภายในงาน OTOP City 2019 จำนวน ๑ งาน
  26 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะ เครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด
  20 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะระบบปรับอากาศควบคุมความชื้น
  13 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2563 (สมุดบันทึก)
  01 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการสำนักงาน (วว.เทคโนธานี วว.บางเขน และศทม.บางปู) จำนวน 1 งาน
  22 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน ๑ ระบบ
  17 ต.ค. 2562ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส ที่ี 4 เดือน ก.ค.62 ถึง เดือน ก.ย.2562
  16 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ web meeting จำนวน 12 เดือน
  03 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการสำนักงาน (เทคโนธานี บางเขน และบางปู )ตั้งแต่ 1-31 ตค.2562
  03 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  02 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการสำนักงาน ณ สถานีวิจัยลำตะคอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  01 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  30 ก.ย. 2562ตามที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างต่ออายุ การรับประกันอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต PA-๓๐๒๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง นั้น ต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายอิ
  30 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารด่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจาง
  27 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาและวิจัยการเผาไหม้โดยใช้ถ่านหินร่วมกับชีวมวล จำนวน ๑ งาน
  25 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs
  25 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะ การจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย (วว.เทคโนธานี วว.บางเขน ศทม.บางปู และสถานีวิจัยลำตะคอง )
  24 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะ จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับสภาวะอากาศ
  23 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาให้บริการรถโดยสารปรับอากาศรับ-ส่ง พนักงานและลูกจ้าง
  23 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะ จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำการวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
  20 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนตู้ดูดควันไอระเหย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18 ก.ย. 2562ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบประบอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  18 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบสาธิตการผลิตและใช้งานก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานเอทานอล
  17 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะ จ้างเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ชั้น1 อาคาร MTIC และ MPAD
  17 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะจ้างบริการเพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบ TFERP (Helpdesk)
  17 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเชื่อมต่อเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสาขา
  17 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการ Co-Location ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
  17 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกลยุทธ์และวิสัยทัศน์เพื่อยกระดับแบรนด์และพัฒนาบรรจุำัณฑ์ จำนวน ๑๐ ราย
  12 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  03 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะจ้างจัดนิทรรศการในงาน FI Asia 2019
  29 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)
  28 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานปรับปรุงชุดเทคโนโลยีทำความสะอาดและคัดบรรจุสับปะรดเพื่อขอรับรอง GMP
  26 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงครัว วว. เพื่อชุมชน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพุทธเกษตรอินทรีย์ จ. น่าน จำนวน ๑ หลัง
  20 ส.ค. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานเดินสายไฟ ๓ เฟสจากตู้เมนไฟมายังอุปกรณ์เฉพาะ งานเพิ่มช่องแสงและติดฟิล์มอาคาร จำนวน ๑ งาน จ.๑๑๖/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทิพย์สิริ วิ
  19 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคำนวณผลประโยชน์พนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งสำหรับห้องน้ำและถังบำบัดน้ำเสียอาคาร 2
  13 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราค เครื่องควบคุมอัตราการไหลของก๊าซ
  09 ส.ค. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องผลิตนํ้าบริสุทธิ์คุณภาพสูง จำนวน ๑ เครื่อง จ.๑๑๘/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จำกัด
  08 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดนิทรรศการาน ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมีปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  07 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดนิทรรศการ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2562
  05 ส.ค. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ เครื่อง จ.๙๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.
  02 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะ ไตรมาสที่ 3
  25 ก.ค. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการบำรุงรักษาตู้สาขาระบบโทรศัพท์ (PABX) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.๑๑๑/๒๕๖๒ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  23 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบน้ำ Cooling Down ถังหมักหลังการฆ่าเชื้อแบบประหยัดพลังงาน (Cooling Tower ๑๐๐RT) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดแถลงข่าวและจัดแสดงนิทรรศการ โครงการ Thai Cosmetopoeia จำนวน ๑ งาน
  22 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะค่าออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จำนวน ๗ ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์จำนวน ๑๒ ผลิตภัณฑ์ โครงการคูปองวิทย์โอทอป
  22 ก.ค. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดลูกกลิ้งแปรงขัดทำความสะอาดสับปะรดพันธุ์ MD๒ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ ชุด จ.๘๘/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้
  18 ก.ค. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง จ.๑๐๕/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไท เทค อินเตอร์เทรด จำกัด
  15 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบบริหารสัญญา โดยวิธีคัดเลือก
  12 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะจ้าง ปรับปรุงห้องทานอาหารชั้น 8 จำนวน 1 งาน
  12 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะจ้าง ปรับปรุงห้องผู้เชี่ยวชาญเป็นห้องประชุุม จำนวน 1 ห้อง
  12 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฉีดพ่นฆ่าเชื้อรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 ก.ค. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าพื้นที่จัดนิทรรศการงาน Thailand Industry Expo ๒๐๑๙ จำนวน ๑ รายการ จ.๑๐๙/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
  11 ก.ค. 2562ประกาศผลการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด
  11 ก.ค. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๒ เครื่อง จ.๑๐๖/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เมดิทอป จำกัด
  09 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ดูดไอสารเคมี จำนวน ๑ เครื่อง
  08 ก.ค. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตาเผา ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ เครื่อง จ.๑๐๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีทีไนนทิไนน
  05 ก.ค. 2562ประกาษผู้ชนะงานถนนและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบโรงคัดบรรจุ
  03 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 2562 จำนวน 1 ชุด
  03 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟนประชุม ห้องรับรองชั้น ๘ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  03 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่พักสูบบุหรี่ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  02 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโลโก้และป้ายบอกทางอาคาร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  02 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะเครื่องบันทึกสัญญาณความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด
  02 ก.ค. 2562ประกาศผลรายไตรมาส ม.ค.-มี.ค.2562
  02 ก.ค. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถรางนำชมสถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ บ. ๔๖/๒๕๖๒ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได
  01 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะเรื่องอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด
  01 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างค่าจ้างค่าบริการกำจัดสารเคมีใช้แล้วจากห้องปฎิบัติการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  01 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะ ค่าซ่อมและปรับปรุงห้องน้ำอาคารศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
  01 ก.ค. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดลูกกลิ้งแปรงขัดทำความสะอาดสับปะรดพันธุ์ MD๒ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ ชุด จ.๘๘/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้
  28 มิ.ย. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบควบคุมประตู (Access Control) ควบคุมการเข้า-ออกอาคาร จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ บ. ๕๕/๒๕๖๒ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซี.
  24 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างรั้วรอบโรงงาน ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 มิ.ย. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าพื้นที่จัดนิทรรศการงาน Smart SME Expo ๒๐๑๙ จำนวน ๑ รายการ จ.๙๖/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  20 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการงาน OTOP - i Style (OTOP Invovation Style) ๔ ภาค จำนวน ๑ โครงการ
  18 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะปรับปรุงห้องประชุม 11 ชั้น 3 อาคาร วพ.2
  17 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดจัดเก็บตัวอย่างแมลง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความต้านทานแรงดึงขาดและการยืดตัว (Tensile Tester) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  13 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์สำหรับเก็บรักษาเชื้อราอ้างอิง จำนวน ๑ เครื่อง ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  13 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำมัลติมิเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะ เครื่องแม่ข่ายสำหรับเว็บไซด์กลุ่มวิจัยและพัฒนา ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อม Microsoft Windows Server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน จำนวน ๑ เครือง
  12 มิ.ย. 2562รายงานผลการจำหน่ายพัสดุ
  10 มิ.ย. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต่ออายุสิทธิในการใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud for teams - All Apps All Multiple Platforms Multi Asian Languages Licensing แบบรายปี จำนวน ๕ บัญชีผู้ใช้ จำนวน ๑ งาน จ.๘๙
  05 มิ.ย. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความเป็นกรดด่าง และค่าการนำไฟฟ้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ เครื่อง จ.๘๗/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บร
  05 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะตู้ดูดควันไอสารระเหยสารเคมีชนิดไร้ท่อ จำนวน 1 เครื่อง
  05 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีจากเครื่องข่ายอินเทอร์เน็ต Palo Alto รุ่น PA-2050 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 พ.ค 2562ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน OTOP Midyear 2019
  31 พ.ค 2562ประกาศผู้ชนะค่าออกแบบขอบเขตของงานจัดจ้างการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ฯ
  31 พ.ค 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมแรงดันน้ำมันเครื่องทดสอบความล้าชิ้นส่วนระบบราง ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  30 พ.ค 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบอนุมัติออนไลน์ (โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำนักงานอัตโนมัติ e-Form จำนวน ๑ โครงการ
  28 พ.ค 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ่อบำบัดอาคารวิจัยและพัฒนา 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 พ.ค 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโรงเรือนเก็บสารเคมีและวัตถุดิบขนาด ๓๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 พ.ค 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั้มสุญญากาศสำหรับใช้กับเครื่องตรวจวัดแบบแมสสเปคโตรมิเตอร์ จำนวน ๑ ชุด ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 พ.ค 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง จ้างระบบ การสรรหาคัดเลือกบุคลากร ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.๘๒/๒๕๖๒ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด
  27 พ.ค 2562ประกาศผู้ชนะ ซื้ออุปกรณ์วัดแรงมาตรฐาน (Referece load cell) สำหนับ Box Compression ขนาด 100 KN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 พ.ค 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง Ethylene analyzer จำนวน ๑ ชุด
  22 พ.ค 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว บ้านเมาะหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 พ.ค 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้ควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาสภาพตัวอย่างสำหรับการทดสอบเชื้อก่อโรคในอาหาร
  17 พ.ค 2562ประกาศผู้ชนะจ้างจัดนิทรรศการงานสถาปนา 56 ปี วว.
  17 พ.ค 2562จ้างปรับปรุงแผงกันสาดอาคารปฎิบัติการทดสอบนิเวศพิษวิทยา ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
  17 พ.ค 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงเรือน Glasshouse โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 พ.ค 2562ประกาศผู้ชนะ เครื่องทดสอบความต้านทานแรงขัดถูของวัสดุ แบบ Taber Dual Platform Abraser จำนวน ๑ ชุด
  16 พ.ค 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลนส์กำลังขยายสูงสำหรับอุปกรณ์ตรวจวัดขนาดด้วยภาพฉายแบบ 2 มิติ ต.บางปู่ใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง
  16 พ.ค 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงพื้นที่หน่วยทดลาองผลิตไบโอเมทานอล จำนวน ๑ งาน
  03 พ.ค 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข็มกลัดทองคำฝังเพชร ๒๐ ปี จำนวน ๑๐ อัน และเข็มกลัดทองคำฝังเพชร ๓๐ ปี จำนวน ๖ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  02 พ.ค 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องบรรจุสับปะรดผลสด จำนวน ๑ ชุด
  29 เม.ย 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต่ออายุ License SAP ECC ๖.๐ จำนวน ๖๒ Licenses และ SAP BI จำนวน ๑๐ Licenses เลขที่ จ.๖๘/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด
  29 เม.ย 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั๊มดูดสารละลายแบบอัตโนมัติ (Peristaltic pump) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง จ.67/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 เม.ย 2562ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจวัดคุณภาพอากาศทิศทางและความเร็วลมและระดับเสียง
  25 เม.ย 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานเดินสายโทรศัพท์ภายนอกอาคารจากอาคาร ๑ ไปอาคารนิเวศพิษวิทยา ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ งาน จ.๕๖/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
  25 เม.ย 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยกระบวนการผลิตไบโอเมท
  25 เม.ย 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารวิจัยและพัฒนา ๒ กับอาคารระดมสมอง และบริเวณถนนด้านหลังอาคารบริการกลาง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.๖๒/๒๕๖
  24 เม.ย 2562ประกาศผู้ชนะเครื่องมือวัดทดสอบสำหรับแผนที่ทางอุณหภูมิ จำนวน 1 ชุด
  23 เม.ย 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้องกันและกำจัดสัตว์รบกวน จำนวน 1 งาน
  22 เม.ย 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ ๓ กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายระบบดิจิตอล ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.๕๖/๒๕๖๒ ผู้ได้รับการคัด
  18 เม.ย 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเว็บไซด์ของกลุ่มวิจัยและพัฒนา ด้านพัฒนาอย่างยังยืน พร้อม Microsoft Windows 2016 Server จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18 เม.ย 2562ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างติดตั้งเดินท่อน้ำประปา HDPE เชื่อมต่อจากอาคารโรงงานนำทางไปยังอาคารแคนทีน จำนวน 1 งาน
  11 เม.ย 2562ประกาศผู้ชนะ เครื่องนอนประกอบด้วย ปลอกนวม,ไส้ผ้านวม,ผ้าปูที่นอน.ปลอกหมอน,พรมเช็ดเท้า
  11 เม.ย 2562ประกาศผู้ชนะซื้อตู้ดูดควันไอระเหยสารเคมีชนิดไร้ท่อ จำนวน 1 เครื่อง
  11 เม.ย 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดความจุไม่น้อย ๑๑๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง
  10 เม.ย 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บำรุงรักษาลิฟต์ (ระบบชุดเบรก พร้อมติดตั้งและทดสอบ) จำนวน ๒ ชุด
  09 เม.ย 2562ประกาศผู้ชนะจ้างจัดกิจกรรมทางการตลาดกลุ่มบริการอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน
  09 เม.ย 2562ประกาศผู้ชนะจัดนิทรรศการงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562(Thailand research Expo 2019)
  02 เม.ย 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง ปรับปรุงราวกันตกอาคารศูนย์บริการวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์เคมีขั้นสูง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.๔๙/๒๕๖๒ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกั
  26 มี.ค 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือนวัตกรรมทำเงิน จำนวน ๒๐๐ เล่ม
  26 มี.ค 2562ประกาศผู้ชนะการเสอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฉุกเฉินและป้ายบอกทางหนีไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 มี.ค 2562ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ
  13 มี.ค 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องล้างจานอัตโนมัติ ระบบสายพานขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง
  12 มี.ค 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ฉลากเขียว) อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 มี.ค 2562ประกาศผู้ชนะ ต่ออายุสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ พร้อมปรับปรุงเวอร์ชั่น
  08 มี.ค 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 2,000 KVA
  07 มี.ค 2562รายงานผลการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด (ครั้งที่2)
  27 ก.พ. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)เครื่อง LCMS จำนวน 1 เครื่อง
  27 ก.พ. 2562ประกาศผู้ชนะ ขยายแนวเขตไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 1 ระบบ
  26 ก.พ. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม SPSS จำนวน ๒ Licenses แบบ จ.42/2562 Concurrent User โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 ก.พ. 2562ประกาศผู้ชนะต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและศูนย์ข้อมูล (Data Center)
  22 ก.พ. 2562ประกาศผู้ชนะรถชมไก่ฟ้าและธรรมชาติประจำสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ฯจำนวน 2 คัน
  21 ก.พ. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเสื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 ก.พ. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงถังหมักขนาด ๑,๐๐๐ - ๑,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ งาน จ.๓๘/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 ก.พ. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบฆ่าเชื้อแบบความร้อนแห้งและความร้อนชื้น จำนวน ๑ ระบบ
  12 ก.พ. 2562ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมหม้อแปลง 1000 KVA
  11 ก.พ. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน Standard Weight Set Class E๑ จำนวน ๑ งาน เลขที่ จ.๓๕/๒๕๖๒ วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก
  11 ก.พ. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ ขนาด 100 KVA/22KV
  11 ก.พ. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
  06 ก.พ. 2562ประกาศผู้ชนะเรื่องเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี (60 เดือน)
  04 ก.พ. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔ ๘๐ แกรม Gold Leaf ฉลากเขียวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) จำนวน ๓,๐๐๐ รีม โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
  04 ก.พ. 2562ประกาศผลเครื่องตรวจสอบความแข็งรอยเชื่อมรางแบบ Aluminothermic จำนวน ๑ เครื่อง
  04 ก.พ. 2562ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาโครงการ สำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความภักดีของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และการให้บริการ วว.จำนวน ๑ งาน
  01 ก.พ. 2562สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว ๑๕๐/๕๐ Mbps จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ จ.๓๔/๒๕๖๒
  01 ก.พ. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการ จำนวน ๑ ชุด
  31 ม.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบปรับสภาวะห้องปฎิบัติการอาคารวิจัยและพัฒนา ๑ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด
  30 ม.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บรักษาเชื้อสาหร่ายทดสอบชนิดควบคุมอุณหภูมิและแสงสำหรับงานทดสอบความทนทานต่อสาหร่ายในสีอุตสาหกรรม
  30 ม.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (MTIC)และอาคารศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (MPAD) จำนวน 1 งาน
  30 ม.ค. 2562 สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูหนีไฟ อาคารวิจัยและพัฒนา ๑ อาคารวิจัยและพัฒนา ๒ และอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ จ.๓๐/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ม.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมและจัดนิทรรศการงาน "นายกรัฐมนตรีพบวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 ม.ค. 2562 สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบถังบำบัดน้ำเสีย อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี และอาคารวิจัยและพัฒนา ๒ จำนวน ๑ ชุด เลขที่ จ.๒๙/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แซน เทค เซ็นเตอร์ จำกัด
  24 ม.ค. 2562สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดนํ้าเสีย จำนวน ๑ ระบบ จ.๒๖/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
  23 ม.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อสัญญาการบริการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ จ.๒๗/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำกัด
  22 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการออกแบบและผลิตรายงานประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓๐๐ เล่ม เลขที่ จ.๒๕/๒๕๖๒ วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จำกัด
  21 ม.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสภาพการใช้งานรถไฟด้วยเทคโนโลยีคลื่นเสียง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด
  21 ม.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารที่พักอาศัย ๒ ชั้น ชั้นละ ๑๐ ห้อง สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด
  18 ม.ค. 2562ซ.61/2562 เครื่องนำส่งตัวอย่างสำหรับเครื่อง Auto-titrate พร้อมระบบทำความสะอาดPorbe อัตโนมัติจำนวน 6 เครื่อง
  18 ม.ค. 2562ซ.63/2562 เครื่องเตรียมอนุภาคสำหรับกักเก็บสารสำคัญจากสมุนไพร
  18 ม.ค. 2562ซ.45/2562 ตู้ศึกษาการเจริญเติบโตของพืช
  18 ม.ค. 2562ซ.55/2562 เครื่องวัดการซึมผ่านของก๊าซแผ่นฟิล์มและบรรจุภัณฑ์ แบบ 3 ก๊าซ
  18 ม.ค. 2562ซ.37/2562 ระบบปรับสภาวะห้องปฏิบัติทางวิศวกรรมทางกล
  18 ม.ค. 2562ซ.43/2562 เครื่องทดสอบความต้านทานแสงอาทิตย์แบบซีนอนอาร์ค
  18 ม.ค. 2562ซ.46/2562 ครุภัณฑ์สำหรับสัมมนา
  18 ม.ค. 2562ซ.47/2562 เครื่องแยกสารและทำสารให้บริสุทธิ์
  18 ม.ค. 2562ซ.126/2561 ชุดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงานผลิตผลพลอยได้จากของเสียโรงงานเอทานอล
  18 ม.ค. 2562ซ.35/2562 เครื่องวัดและบันทึกมูลความเข็มแสง
  18 ม.ค. 2562จ.37/2562 ตรวจสอบระบบความปลอดลิฟต์ Hitachi
  18 ม.ค. 2562จ.27/2562 จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาระบบลิฟต์ โคเน่
  17 ม.ค. 2562ประกาศผู้ชนะ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด
  17 ม.ค. 2562ประกาศผู้ชนะ ปรับปรุงอาคารแคนทีน จำนวน 1 งาน
  14 ม.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างจัดงานเปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่ายและเสวนาวิชาการ โดยวิธีคัดเลือก
  11 ม.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดพลวัตรของล้อรถไฟ จำนวน ๑ ชุด
  10 ม.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวทดสอบสำหรับเทคนิคการหมุนคลื่นเสียง (IRIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็นดีที อินสตรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
  27 ธ.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องสกัดกลิ่นจากพืชหอมศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา(บางปู)ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด
  27 ธ.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องส่องทางไกลแบบสองตา จำนวน ๑๒๐ ตัว
  27 ธ.ค. 2561ประกาศผู้ชนะเครื่องฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้กระแสไฟฟ้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด
  26 ธ.ค. 2561ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา เครื่องสอบเทียบเครื่องสอบเทียบเครื่องมือวัดค่าความเป็นกรดด่างในอาหาร
  26 ธ.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์แนะนำองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 ธ.ค. 2561ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ
  20 ธ.ค. 2561เครื่องนำส่งตัวอย่างสำหรับเครื่อง Auto-titrate พร้อมระบบทำความสะอาด Probe อัตโนมัติ จำนวน 6 เครื่อง
  19 ธ.ค. 2561เครื่องทดสอบและพัฒนาระบบห้ามล้อรถไฟ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด
  19 ธ.ค. 2561ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมอนุภาคสำหรับกักเก็บสารสำคัญจากสมุนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  07 ธ.ค. 2561ประกาศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนำส่งตัวอย่างสำหรับเครื่อง Auto-titrate พร้อมระบบทำความสะอาด Probe อัตโนมัติ จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  07 ธ.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบระบบความปลอดภัยลิฟต์ Hitachi จำนวน ๓ เครื่อง
  06 ธ.ค. 2561ยกเลิก ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบปรับสภาวะห้องปฏิบัติการอาคารวิจัยและพัฒนา 1 พร้อมติดต้ัง (ตามรายละเอียดแนบ) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  30 พ.ย. 2561ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารสัญญา จำนวน 1 ระบบ
  30 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้แรงดันและความร้อนร่วมกัน ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๑ ชุด
  30 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ อุปกรณ์ต้นแบบถังปฏิกิริยาชีวภาพเยื่อกรองแบบไม่ใช้อากาศแบบเยื่อกรองภายในพร้อมอุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุมระบบ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด
  30 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ๑.ปฏิทินตั้งโต๊ะ ๗,๐๐๐ ชุด, ๒.บัตรอวยพร ๓,๘๐๐ แผ่น, ๓.สมุดบันทึก ๓,๘๐๐๐ เล่ม,๔.กระเป๋าผ้ากระสอบสำหรับบรรจุสมุดบันทึกพร้อมปฏิทิน ๒,๑๐๐ ใบ
  30 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่เยือกแข็งผลิตภัณฑ์อาหารแบบรวดเร็ว ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด
  30 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานเปิดตัวเครื่องหมายการรับรองโครงการการสร้างศักยภาพด้านการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์และบริการแบบครบวงจร จำนวน 1 งาน
  29 พ.ย. 2561ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือแหล่งกำเนิดอุณหภูมิขนาดเล็ก (Dry block calibrator) จำนวน 1 เครื่อง
  27 พ.ย. 2561ประกาศผลการพิจารณาจ้างต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร โครงการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ในการจัดทำปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาซื้อชุดตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพพื้นผิวของวัสดุพร้อมอุปกรณ์วิเคราะห์การเรียงตัวของผลิึกโดยใช้ลำอิเล็กตรอน
  23 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะโครงการงานจ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต PA-3020 จำนวน 1 งาน
  21 พ.ย. 2561เตรื่องมือเตรียมตัวอย่างและบรรจุสุญญากาศของตัวอย่างวัสดุอ้างอิงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา(บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด
  21 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 585 เครื่องจำนวน 1 งาน
  21 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะจ้างต่อยอดและสร้างนวัตกกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์กะปิผง จำนวน ๑ โครงกา
  21 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะจ้างการทดสอบแบบไม่ทำลายภาคสนาม ณ บริษัท โรงไฟฟ้าหงสา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิไตยประชาชนลาว
  16 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องแยกสารและทำสารให้บริสุทธิ์ จำนวน ๑ ชุด
  16 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำหรับห้องสัมมนา
  15 พ.ย. 2561เครื่องทดสอบความต้านทานแสงอาทิตย์แบบซีนอนอาร์ค
  12 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะซื้อระบบปรับสภาวะห้องปฏิบัติการวิศวกรรมทางกล ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา(บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด
  12 พ.ย. 2561ประกาศยกเลิกเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน
  12 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะ ซื้อเครื่องวัดการซึมผ่านของก๊าซผ่านแผ่นฟิล์มและบรรจุภัณฑ์ แบบ 3 ก๊าซ จำนวน ๑ ชุด
  08 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเทคโนโลยีระบบพลังงานสะอาดพลาสม่า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  08 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มประสิทธิภาพการวัดเครื่องมือแพทย์ด้วยวิชั่น ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  08 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะ ตู้ศึกษาการเจริญเติมโตของพืช จำนวน ๑ เครื่อง
  07 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถประจำตำแหน่ง รองผู้ว่าการบริหาร พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาเช่า ๕ ปี ( ๖๐ เดือน)
  07 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะเครื่องรีดยาง 2 ลุกกลิ้ง จำนวน ๑ เครื่อง
  07 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างวัสดุผสมระดับนาโนเมตร
  05 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอ่านปฎิกิริยาทางเคมีแบบมัลติโหมด
  31 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด
  31 ต.ค. 2561ประกาสผู้ชนะเครื่องเตรียมแกรนูลสารสกัดในระดับไมโครเมตร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด
  30 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณลักษณะของโปรตีนDNA ในการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด
  26 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา gas pack generator 300 pack โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ MIC Test Strips โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำแห้งเยือกแข็งสุญญากาศ จำนวน ๑ เครื่อง
  22 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องวัดค่าของสีในตัวอย่างสารเติมแต่งอาหารและตัวอย่างอุตสาหกรรม ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปุ) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑
  22 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงห้องพักและกักกันสัตว์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 หลัง
  22 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะเครื่องเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์สารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด
  19 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องผสมอินเตอร์เมช ตำบลคลองห้าอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  18 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะ รายการครุภัณฑ์ประกอบห้องสำนักงาน
  18 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะเรื่องเครื่องฉีดขึ้นรูป ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน1 ชุด
  17 ต.ค. 2561ประกาศยกเลิกซื้อระบบปรับสภาวะห้องปฏิบัติการวิศวกรรมทางกล ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด
  16 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ผิววัสดุระดับนาโนเมตร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด
  11 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องมือทดสอบความทนทานต่อละอองน้ำเกลือพ่นต่อเนื่อง พร้อมอุปกรณ์ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด
  09 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจประเมินและวิเคราะห์สารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่อง Kongberg XL22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08 ต.ค. 2561ประกาศ ผลการขายทอดตลาด
  05 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสอบการกัดกร่อนแบบสแกน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)
  05 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะรถขุดขนาดเล็ก 38 แรงม้า พร้อมห้องโดยสารปรับอากาศและอุปกรณ์เสริมสถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 คัน
  04 ต.ค. 2561ชุดทดสอบการลามไฟชิ้นส่วนอากาศยานชนิดแบบแนวตั้ง แบบแนวนอนและแบบเอนกประสงค์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด
  04 ต.ค. 2561ประกาศยกเลิกครั้งที่1 เรื่องระบบปรับสภาวะห้องปฏิบัติการวิศวกรรมทางกล ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด
  04 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ระดับความหืนของผลิตภัณฑ์อาหารและน้ำมัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)
  04 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารสกัดธรรมชาติในกลุ่มสารไฟโตนิวเทรียนท์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู)ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)
  04 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุสินค้าใส่กล่องแบบกึ่งอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)
  04 ต.ค. 2561ประกษศผู้ชนะจ้างเหมาให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการสำนักงาน
  03 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องเตียมตัวอย่างวิเคราะห์สารในกลุ่มโพลีพีนอล
  03 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดขึ้นรูปยางระบบสุญญากาศ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)
  03 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)
  03 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารทดสอบและพัฒนาระบบขนส่งทางราง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)
  03 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะเครื่องย่อยสลายตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์กรดอะมิโนและสารเปปไทด์ จำนวน ๑ ชุด
  03 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องกำเนิดไนโตรเจนสำหรับเครื่องตรวจวัดสารด้วยหลักการกระเจิงแสง
  03 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร
  02 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างระบบสูบน้ำจากเขื่อนลำเชียงสามายังสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)
  02 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการรถโดยสารปรับอากาศรับ-ส่ง พนักงานและลูกจ้าง วว. (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) –รถโดยสาร ขนาดที่นั่งไม่เกิน ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน,รถตู้โดยสาร ขนาดที่นั่งไม่เกิน ๑๓ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีป
  27 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนระดับสูง จำนวน 1 ระบบ
  27 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบรรจุสำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จำนวน ๒ ล็อต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27 ก.ย. 2561ประกาศผลผู้ชนะซื้อเครื่องทดสอบความต้านการเรียงซ้อนฯ จำนวน 1 ชุด (งบประมาณ 2562)
  27 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายรูปพืชแบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ สถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบพืช สถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ สถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จำนวน ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความต้านแรงกดของกระดาษ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบฆ่าเชื้อแบบความร้อนแห้งและความร้อนชื้น จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสรีระวิทยาของพืชพร้อมอุปกรณ์ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อวิจัยการใช้จุลินทรีย์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพของวัตถุดิบธรรมชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  25 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างทางลาดและปรับปรุงอาคารเก็บน้ำมันและถังก๊าซ
  25 ก.ย. 2561จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร ประกอบ ๑๐ โครงการ
  25 ก.ย. 2561ต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร จำนวน ๒ โครงการ
  25 ก.ย. 2561ต่ออยดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร
  25 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ
  25 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร
  25 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรม จำนวน ๗ โครงการ
  24 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมจากผลการดำเนินงานโครงการยกระดับ OTOP
  20 ก.ย. 2561ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาเครื่องวัดค่าของสีในตัวอย่างสารเติมแต่งอาหารและตัวอย่างอุตสาหกรรม (รอดำเนินการใหม่ครั้งที่2)
  20 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะเรื่องลิฟท์ขนของแบบมีห้องเครื่องขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๙๐๐ กิโลกรัมพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ตัว
  19 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ โครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร
  19 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรับ - ส่งเอกสารด่วน จำนวน ๑๒ เดือน
  19 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดนิทรรศการ มหกรรมวิทย์แก้จน ... ด้วย 108 นวัตกรรม โครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร จำนวน 1 ครั้ง
  19 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมฯ
  18 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะอะไหล่สำรอง Ion Pump
  18 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร ฯลฯ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
  18 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะซื้อชุดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงานผลิตผลพลอยได้จากของเสียโรงงานเอทานอล
  17 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะจ้างพัฒนาเว็ปไซต์โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอกบัณฑิต
  13 ก.ย. 2561จ้างเหมาพัฒนาผู้นำกลุ่ม OTOP ให้มีทักษะในด้านการตลาด การตลาดดิจิทัล และการบริหารจัดการกลุ่มภายใต้โครงการ ยกระดับ OTOP ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศ จำนวน ๑ กิจกรรม
  12 ก.ย. 2561จ้างต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร ประกอบด้วย โครงการการเผาถ่านจากผลไม้ให้ยังคงรูปทรง และ โครงการถังอบถ่านแนวตั้งประสิทธิภาพสูง จำนวน ๒ โครงการ
  11 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตสื่อภาพยนต์เพือการประชาสัมพันธ์ โครงการวิทยแก้จน จำนวน ๑ งาน
  10 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบ ฆ่าเชื้อแบบความร้อนแห้งและความร้อนชื้น
  10 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
  10 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะชุดบำบัดน้ำเสียเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ จำนวน ๑ ชุด
  07 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะเครื่องตรวจสอบความแข็งรอยเชื่อมรางฯ
  07 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิ
  07 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบประเมินอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ระบบรางโดยการเร่งสภาวะ
  07 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  07 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างระบบการเผยแพร่องค์ความรู้วิจัยและพัฒนาภายใน
  07 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
  07 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบพืช
  07 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายรูปพืชแบบพกพาพร้อมอุปกรณ์
  07 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบ SAP ECC 6.0
  07 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างตรวจสอบความพร้อมสมรรถนะของเครื่องวิเคราะห์โลหะแบบแมสสเปคโตรเมทรี (ICP-MS)
  07 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินระบบท่อแก๊สพร้อมอุปกรณ์สำหรับเครื่องวัดปริมาณสารอินทรีย์ในของแข็งและของเหลว
  05 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพความเสียหายของโครงสร้างอาคารปฏิบัติการ 2
  05 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางระบบ WIFI ของอาคาร FISP
  05 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหลอดประหยัดพลังงาน LED พร้อมติดตั้ง
  05 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมแรงดันน้ำมันเครื่องทดสอบความล้าชิ้นส่วนระบบราง
  05 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์โดยเทคนิคเฉพาะ
  05 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบ Web PO (การตรวจรับเบิกจ่าย Good Issue)
  05 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบรรจุ สำหรับเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์
  05 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บตัวอย่างทดสอบชนิดควบคุมอุณหภูมิ 2 ถึง 15 องศาเซลเซียล
  05 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะต่อสัญญการใช้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฯ
  05 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
  05 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะต่อสัญญาการใช้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสาขาของ วว.
  05 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันดินในแก๊สเชื้อเพลิง
  04 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร ฯ
  03 ก.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  31 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการจัดจ้างเหมาการแปลงและถ่ายโอนข้อมูลระบบห้องสมุด
  29 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี บางเขน บางปู สถานีวิจัยลำตะคอง ระหว่างวันที่ 1/10/61-30/09/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปั๊มสูญญากาศสำหรับเครื่องระเหยสูญญากาศขนาด 50 ลิตร รุ่น V-600 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  28 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแทนความยาวมาตรฐาน (Caliper Checker)ขนาด 0-600 มิลลิเมตร
  28 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถอน ย้าย ติดตั้งเครื่อง GC จำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วย 2 เครื่อง)
  22 ส.ค. 2561ประกาศผลผู้ชนะเรื่องจ้างเหมาจัดนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี2561 ภายใต้แนวคิดนวตกรรมขยะ...เปลี่ยนโลก
  22 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะเรื่องจ้างเดินระบบท่อแก๊สพร้อมอุปกรณ์ฯ
  20 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมบำรุงเครื่องวัดมวลโมเลกุลและปริมาณสารอินทรีย์ด้วยระบบโครมาโตกราฟชนิดเหลว
  20 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ให้กับผู้ประกอบการ จำนวน ๒๐๐ กลุ่ม ภายใต้โครงการ ยกระดับ OTOP ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดยากจนที่สุดในประเทศ จำนวน ๑ โครงการ
  17 ส.ค. 2561ประกาศผลผู้ชนะเรื่องจ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์เก็บข้อมูลกิจกรรมการใช้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ
  15 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะจ้างออกแบบก่อสร้างอาคาร ศบท.จำนวน 1 งาน
  14 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อสัญญาการใช้บริการ Co-Location โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน 8 ครั้ง โดยวิธีคัดเลือก
  08 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะประมูลงาน เรื่องเเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง
  03 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดนิทรรศการงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)
  03 ส.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่ง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและ นราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก
  26 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการโครงการ มหากรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาคในงาน ศิลปาชีพ ประทีบไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2561 ระหว่างวันที่ 11-19 ส.ค. 2561
  25 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณหลังคาโครงสร้างฯ
  25 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณหลังคาโครงสร้างฯ
  24 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม จากผลการดำเนินการของโครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร
  20 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปั๊มสูญญากาศสำหรับเครื่องระเหยสูญญากาศขนาด 50 ลิตร รุ่น V-600 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  20 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์สำหรับงานทดสอบความทนทานต่อเชื้อรา
  20 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทดสอบแบบไม่ทำลายจำนวน 1 งาน
  20 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาดาดฟ้า อาคาร ศพว.
  20 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์โครงการศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ SMEs
  20 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่ง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน น่าน และตาก โดยวิธีคัดเลือก
  20 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่ง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท โดยวิธีคัดเลือก
  16 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำหรับการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตเตาชีวมวล จ.อำนาจเจริญ ฯ
  12 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะ จ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่ง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยวิธีคัดเลือก
  12 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะจ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่ง ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังดวัดกาฦสินธุ์ โดยวิธีคัดเลือก
  12 ก.ค. 2561จ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่ง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีคัดเลือก
  12 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะ จ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่ง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก
  05 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะ รายการ แผ่นกรองอากา HAPA Filter จำนวน ๑๐ ชุด
  05 ก.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างของอาคารเทคโนโลยีการเกษตรเสมือนจริงฯ
  03 ก.ค. 2561งานบริการบำรุงรักษาและดูแลระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อ
  03 ก.ค. 2561ค่าเช่าพื้นที่/บริการงาน จำนวน 1 งาน
  28 มิ.ย. 2561เครื่องทดสอบความคงทนของวัสดุโดยแสงยูวีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน เครื่อง
  26 มิ.ย. 2561จัดนิทรรศการ STI for OTOP Upgrade ในงาน Thai Tech Expo ๒๐๑๘ จำนวน ๑ งาน
  25 มิ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการ มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภายใต้โครงการ ยกระดับ OTOP ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย
  18 มิ.ย. 2561จัดนิทรรศการ(เพิ่มเติม) จากเลขที่โครงการ61047196676
  12 มิ.ย. 2561จ้างจัดนิทรรศการ มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค วันที่ 15 -16 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีคัดเลือก
  07 มิ.ย. 2561เครื่อเตรียมและคัดแยก total DNA จากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 1 ชุด
  07 มิ.ย. 2561เครื่อเตรียมและคัดแยก total DNA จากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 1 ชุด
  30 พ.ค 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถประจำตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. -11 สค.2561
  28 พ.ค 2561เครื่องทำความเย็นสำหรับห้องเย็นเก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๔ ถึง ๘ องศาเซลเซียส จำนวน ๑ ชุด
  25 พ.ค 2561ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่แข็งความเย็นต่ำแบบยิ่งยวดแนวตั้ง - 80 องศา ความจุ 1000 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
  18 พ.ค 2561ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างออกแบบตกแต่ง จัดนิทรรศการแสดงพรรณไม้ มหัศจรรย์พรรณไม้ ครั้งที่ ๑
  17 พ.ค 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการพทนกำจดัเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ฯ
  10 พ.ค 2561ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
  09 พ.ค 2561ต่ออายุLicense SAP ECC 6.0 จำนวน 62 License และ SAP BI จำนวน 10 License
  25 เม.ย 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการสัมมนานาชาติ2561
  20 เม.ย 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อสัญญาบริการบำรุงรักษา Data Center
  10 เม.ย 2561กล้องจุลทรรศน์แบบสามมิติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  10 เม.ย 2561เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนแบบเอนกประสงค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (บ.19/2561)
  06 เม.ย 2561จ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาระบบการประเมินความพร้อมและศักยภาพของเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การใช้พาณิชย์และสังคม ระยะที่ ๒
  05 เม.ย 2561ปรับปรุงอาคารเก็บขยะ จำนวน 1 งาน
  30 มี.ค 2561จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของการวิจัยในสัตว์ทดลองของประเทศ
  23 มี.ค 2561ซื้อชุดผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากผลพลอยได้การคัดแยกขยะร่วมกับสารปรับปรุงดิน ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ชุด
  20 มี.ค 2561ประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ บ.80/2561 (ครั้งที่ ๔) รายการซ่อมแซมปรับปรุงระบบปรับอากาศ และควบคุมสภาวะอากาศปลอดเชื้อภายในอาคารสัตว์ทดลอง
  20 มี.ค 2561ประกาศผู้ชนะ ซื้อชุดคัดแยกชนิดและสีพลาสติก พร้อมระบบผลิตเกล็ดพลาสติก
  02 ก.พ. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง Macbook Pro โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  02 ก.พ. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย วว.ด้วยเทคโนโลยีโอโซน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  02 ก.พ. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์
  02 ก.พ. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสารด่วน (1 พ.ย.2560-30 ก.ย.2561) จำนวน 11 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  02 ก.พ. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ Cooling Tower จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  01 ก.พ. 2561ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการ windows 10 Pro จำนวน 10 ลิขสิทธิ์ และชุดโปรแกรมสำนักงาน MS office 2016 Home and Student จำนวน ๑๐ ลิขสิทธิ์
  30 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด inverter ขนาด 30,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหนังสือและ CD รายงานประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการกำจัดหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอบรมเชิบปฏิบัติการ Mobile Applicatiion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ม.ค. 2561ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการรับประกันการโจมตีจากอินเตอร์เน็ต (FortiGate 200B) โดยว๊ธีเฉพาะเจาะจง
  30 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์เก็บข้อมูลกิจกรรมการใช้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าก่อสร้างโรงงานผลิตบล็อกประสานชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าเช่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ พื้นที่ 3.5.5 ตารางเมตร ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องทดสอบการกระจายของสารเติมเต็มในนางคงรูปและยางคอมปาวด์
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องทดสอบการต้านทานต่อโอโซน
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โปรแกรมออกแบบและจัดแสดงภาพ 3 มิติบรรจุภัณฑ์ (บ.62/2560)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้ทดสอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้ำจากก๊อกน้ำและท่อพอลิเอทิลีนพร้อมอุปกรณืประกอบ (บ.51/2561 ครั้งที่2)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิทางการแพทย์
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะราคา ปั๊มน้ำอาคาร ขนาด 150 GPM พร้อมติดตั้ง
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับสภาวะห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ ([บ.9/2560 ครั้งที่2)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้ควบคุมสภาวะแวดล้อมพืช (บ.7/2561)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดทดลองแบบจำลองระบบบำบัดไร้อากาศแบบเอสแอลบีอาร์ เอบีอาร์ และเอสแอลบีอาร์ยูเอเอสบีพร้อมอุปกรณ์ควบคุมและระบบตรวจสอบ (บ.6/2561)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องทดสอบความแข็งอเนกประสงค์ (บ.4/2560)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดศึกษาสัณฐานวิทยาของเห็ดและพืชพร้อมอุปกรณ์ประมวลผล
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรับปรุงระบบสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงนวิจัย (คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค,เครื่องพิมพ์,สแกนเนอร์) บ1.2560
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย (บ.16/2561)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเตรียมนาโนแคปซูลแบบพ่นฝอย (บ.16/2561)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเตรียมตัวอย่างพลาสติกที่บรรจุอาหารเพื่อใช้ในการทดสอบภาชนะสัมผัสอาหาร (บ.30/2561)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของเบต้ากลูแคน (บ.29/2561)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวิเคราะห์ปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันที่ควบคุมสภาวะแบบอัตโนมัติ(บ.26/2561 ครั้งที่2)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวิเคระาห์หาปริมาณน้ำในตัวอย่างสารเคมีและวัสดุอ้างอิง (บ.25/2561)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องติดตามอัตราการเจริญและจลนพลศาสตร์ของการผลิตสารสำคัญจากโพรไบโอติกแบบต่อเนื่อง (บ.20/2561)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวิเคราะห์จีโนไทป์ของจุลินทรีย์โพรไบโอติกในระดับจีโนม (บ.41/2561)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องจำลองสภาวะการเก็บรักษาและการขนส่งของผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์ บ.40/2561
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดความต้านแรงกด บ.43/2561
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2561 ประกอบด้วย ปฏิทินตั้งโต๊ะ 5950 ชุด บัตรอวยพร 4200ใบ สมุดบันทึก3250 เล่ม กล่องใส่ชุดอวยพร 1750 กล่อง (บ.45/2561)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อบำบัดนำ้เสีย อาคาร CANTEEN (บ.87/2561)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนรอบอาคารพิษวิทยา กว้าง 6 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมที่จอดรถ (บ.83/2561)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะกการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบอุณหภูมิทางด้านอาหาร (บ.78/2561)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปรับปรุงเพ่ิ่มกำลังการผลิตไปโอเมทานอลจากแก๊สชีวภาพ (บ.14/2560)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่่องปฏิกรณ์และรบบควบคุมสำหรับกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นในระดับห้องปฏิบัติการ
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถยกไฟฟ้า (บ.33/2561)
  26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดติดตามพฤติกรรมและการตอบสนองต่อสารระเหยแมลงแบบหลายช่องทางในสภาวะควบคุมบรรยากาศ (บ.13/2561)
  25 ม.ค. 2561ประกาศผลการเสนอราคา บ.3/2561
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการเฉพาะทางพร้อมระบบฆ่าเชื้อ (บ.23/2561)
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องทำแห้งตัวอย่างแบบเยือกแข็งสำรหับทดสอบอาหารปลอมปน (บ.44/2561)
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช (บ.36/2561)
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเขย่าที่ควบคุมอุณหภูมิได้เพื่อใช้ในการทดสอบภาชนะสัมผัสอาหาร (บ.27/2561)
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องขึ้นรูปฟิล์มพลาสติกด้วยการเป่า (บ.88/2561)
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวิเคราะห์สภาพผิวหน้า (บ.10/2561 (ครั้งที่2)
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์เครื่่องกระตุกหัวใจ (บ.57/2561)
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องมือเปรียบเทียบแลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ (บ.79/2561)
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์สอบเทียบเครื่องอัดแรง (Compressive Force Transducers)
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดอุปกรณ์สำหรับตรวจและบันทึกข้อมูลสิ่งแวดล้อมแบบต่อเนื่่องอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ควบคุมระดับความเย็น(บ.5/2561)
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดอุปกรณ์สำหรับตรวจและบันทึกข้อมูลสิ่งแวดล้อมแบบต่อเนื่องอันโนมัติพร้อมอุปกรณ์ควบคุมระดับความเย็น
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะราคา เครื่่องแยกสารด้วยความดันชนิดปานกลาง ความดันไม่น้อยกว่า 10 บาร์
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องทำปฏิกิริยาเพื่อวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในวัตถุดิบทางการเกษตร
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่่องวัดความเหนี่ยวนำไฟฟ้า ความจุไฟ้ฟ้า และความต้านทานไฟฟ้าที่ค่าความละเอียดสูง (Precision LCR Meter)
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้เสนอราคา ตู้เก็บรักษาเชื้อและสารพันธุกรรมจุลินทรีย์อุณหภูมิแช่แข็งยิ่งยวด (บ.28/2561)
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่่องกลั่นน้ำมันอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (บ.48/2561)
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่่องอัดรีดอาหารชนิดสกรูคู่
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้ทำความเย็น อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาให้บริการรถโดยสารปรับอากาศรับ-ส่งพนักงานและลูกจ้าง (วันที่1 ธ.ค.2560 ถึง 30 ก.ย.2561) บ.37/2561
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบแยกชีวมวลสาหร่ายในระดับห้องปฏิบัติการ
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึกเคลือบแสงอัลตราไวโอเลต พร้อมโปรแกรมตกแต่งภาพและระบบประมวลผล
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องประเมินริ้วรอยและความหยาบละเอียดของผิวหนัง
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ (บ.82/2561)
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์(Organic Elemental Analyzer) บ.15/2561 (ครั้งที่2)
  25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องมือทดสอบความเป็นพิษต่อสาหร่าย ตามมาตรฐาน OECD 201 (บ.61/2561)
  20 พ.ย. 2557ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพ
  20 พ.ย. 2557ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพ
  20 ม.ค. 2555ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ พด.ป.28/2554 (ครั้งที่ 2)
  28 เม.ย 2554ประกาศขายทอดตลาด
  26 เม.ย 2554ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
  24 ม.ค. 2554ประกาศผล พด.ป.7/2554(ครั้งที่ 2)
  18 ม.ค. 2554ประกาศผล พด.ป.2/2554(ครั้งที่ 2)
  17 ม.ค. 2554ประกาศผล พด.ป.17/2554
  09 ธ.ค. 2553ประกาศผล พด.ป.8/2554
  01 ธ.ค. 2553ประกาศผล พด.ป.3/2554
  01 ธ.ค. 2553ประกาศผลผู้ชนะ พด.ป.9/2554
  14 ต.ค. 2553ประกาศผล พด.ป.22/2553
  11 ต.ค. 2553ประกาศเชิญชวนที่ปรึกษาออกแบบการปรับปรุงและพัฒนาอาคารเลี้ยงสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
  30 ก.ย. 2553ประกาศผลผู้ชนะ พด.ป.23/2553
  23 ก.ย. 2553ประกาศผลผู้ชนะ พด.ป.21/2553
  14 ก.ย. 2553ประกาศผลผู้ชนะ พด.ป.20/2553
  31 ส.ค. 2553ประกาศผล พด.ป.16/2553
  02 ส.ค. 2553ประกาศผลชนะ พด.ป.18/2552 (ครั้งที่ 3)
  02 ส.ค. 2553ประกาศผลผู้ชนะ พด.ป.17/2552 (ครั้งที่ 3)
  21 ก.ค. 2553ประกาศผล พด.90/2553
  09 ก.ค. 2553ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
  06 ก.ค. 2553ประกาศผลผู้ชนะ
  18 มิ.ย. 2553ยกเลิกประกาศฯ พด.ป.18/2552
  18 มิ.ย. 2553ยกเลิกประกาศฯ พด.ป.17/2552 (ครั้งที่ 2)
  10 มิ.ย. 2553ประกาศผล พด.ป.25/2552(ครั้งที่ 3)
  10 ก.พ. 2553ประกาศผล พด.ป.11/2553(ครั้งที่ 2)
  02 ก.พ. 2553ประกาศผล พด.ป.23/2552 (ครั้งที่ 3)
  12 พ.ย. 2552ประกาศผล พด.ป.7/2553
  12 พ.ย. 2552ประกาศผล พด.ป.8/2553
  09 พ.ย. 2552ประกาศผล พด.ป.9/2553
  28 ส.ค. 2552ประกาศเชิญชวนเป็นที่ปรึกษา
  25 ส.ค. 2552ประกาศผล พด.ป.9/2552
  13 ก.ค. 2552ประกาศผล พด.ป.20/2552
  09 มิ.ย. 2552ประกาศผล พด.ป.6/2551 (ครั้งที่ 3)
  05 มิ.ย. 2552ประกาศผล พด.ป.16/2552
  04 พ.ค 2552ประกาศผล พด.ป.4/2552 (ครั้งที่ 2)
  09 เม.ย 2552ประกาศผล พด.ป.1/2552(ครั้งที่ 3)
  17 มี.ค 2552ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อฯ พด.ป.9/2552 (ครั้งที่ 2)
  17 มี.ค 2552ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อฯ พด.ป.15/2552
  16 มี.ค 2552ประกาศผล พด.ป.13/2551(ครั้งที่ 2)
  12 มี.ค 2552ประกาศผล พด.ป.6/2552
  18 ก.พ. 2552ประกาศผล พด.ป.14/2552
  17 ก.พ. 2552ประกาศผล พด.ป.13/2552
  14 ม.ค. 2552ประกาศผล พด.ป.10/2552
  06 พ.ย. 2551ประกาศผล พด.ป.12/2551
  06 พ.ย. 2551ประกาศผล พด.ป.14/2551
  28 ส.ค. 2551ประกาศผล พด.ป.2/2551 (ครั้งที่ 3)
  15 ส.ค. 2551ประกาศผล พด.ป.11/2551
  24 ก.ค. 2551ประกาศยกเลิก พด.ป.2/2551 (ครั้งที่ 2)
  24 ก.ค. 2551ประกาศยกเลิก พด.ป.10/2551
  20 มี.ค 2551ประกาศผล พด.ป.7/2551
  06 มี.ค 2551ประกาศผล พด.8/2551
  21 ม.ค. 2551ประกาศผล พด.ป.2/2551

Copyright ©2021 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
(TISTR is a non-profit organization)
ipv6 ready