ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
วันที่รายละเอียดkey no.
23 มิ.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาถังหมักอย่างง่ายระดับชุมชน จำนวน ๑งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.76/2565
21 มิ.ย. 2565ประกาศผู้ชนะ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (จำนวน 40 เครื่อง)จำนวน 1 งาน บ.33/2565
17 มิ.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องทดสอบการดัดโค้งแบบดัดกลับ จ.71/2565
17 มิ.ย. 2565เครื่องทดสอบความผ่อนคลาย จำนวน ๑ ชุด จ.72/2565
17 มิ.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบน้ำใช้ในการผลิต จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.75/2565
16 มิ.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุสิทธิในการใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud for teams - All Apps ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Licensing แบบรายปี จำนวน ๕ บัญชีผู้ใช้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.74/2565
15 มิ.ย. 2565ประกาศผู้ชนะ ตู้แบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ขึ้นรูปจำนวน 1 ตู็ จ.73/2565
15 มิ.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องแช่เยือกแข็งระบบไนโตรเจน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.70/2565
14 มิ.ย. 2565จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและคำบรรยายลักษณะงานของพนักงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ.68/2565
9 มิ.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดแลกเปลี่ยนความร้อนเตาแก๊สไฟเออร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.67/2565
9 มิ.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ต่อประกอบเพื่อวิเคราะห์การซึมผ่านไอน้ำบรรจุภัณฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.36/2565
7 มิ.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการงาน ProPak Asia ๒๐๒๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.34/2565
7 มิ.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาลิฟต์ Kone ประจำปี 2566 จำนวน 6 เครื่อง จ.66/2565
7 มิ.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารโรงเผาขยะบางส่วนเป็นห้องจัดเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.65/2565
6 มิ.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์แสตนเลสในการผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.61/2565
31 พ.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานระบบสื่อสาร อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SME โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงงานนำทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.31/2565
24 พ.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือสำหรับทดสอบความทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.29/2565
23 พ.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการงาน OTOP Midyear 2022 โดยวิธีคัดเลือก ค.3/2565
19 พ.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) จ.58/2565
19 พ.ค. 2565ประกาศผู้ชนะจ้าง งานระบบไฟฟ้า อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs จำนวน 1 งาน จ.59/2565
18 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะ ซื้อ CLimatic Chamber จำนวน 1 เครื่อง ( ครั้งที่3) บ.26/2565
10 พ.ค. 2565ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ(เรือนกระจกหลังที่2)ฯ บ.22/2565
9 พ.ค. 2565ประกาศผู้ชนะ ชุดอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ทดลองแบบเดี่ยวที่มีระบบควบคุมอากาศอัตโนมัติฯ บ.30/2565
6 พ.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง เข็มกลัดทองคำฝังเพชร ๒๐ ปี จำนวน ๑๕ อัน และ เข็มกลัดทองคำฝังเพชร ๓๐ ปี จำนวน ๑๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.57/2565
5 พ.ค. 2565ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้าง ซ่อมรางเคเบิ้ลแลดเดอร์ อาคาร 1 ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา จำนวน 1 งาน จ.54/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็นเอส เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 351,194.33 บาท (สามแสนห้าห จ.54/2565
5 พ.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายของศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.55/2565
22 เม.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายอินทรียสาร (Biochemical Oxygen Demand) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.52/2565
18 เม.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความคุ้มค่าในการลงทุนจากการดำเนินโครงการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซ.1/2565
18 เม.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบเครื่องวัดมวลโมเลกุลและปริมาณสารอินทรีย์ ด้วยระบบโครมาโตกราฟชนิดเหลว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.51/2565
5 เม.ย. 2565จ้างต่ออายุการรับประันอุปกรณ์ระบบเครือข่าย และศูนย์ข้อมูล (Data Center) จ.48/2565
5 เม.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างอายุ License SAP ECC ๖ จำนวน ๖๒ License และ SAP BI จำนวน ๑๐ License จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.42/2565
5 เม.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบปั้มน้ำใต้อาคารควบคุมไฟฟ้า อาคาร 1 ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.49/2565
31 มี.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบความวัดความชื้นข้าว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.27/2565
28 มี.ค. 2565ซื้อเครื่องอัดตะกอน จำนวน ๑ เครื่อง บ.28/2565
23 มี.ค. 2565ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ค่าจ้างจัดทำเสื้อเอกลักษณ์สำหรับพนักงานและลูกจ้าง วว. จำนวน ๑ งาน จ.๔๕/๒๕๖๕โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท สกุลไชยพรีเมียม แอนด์ แพค จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๑,๘๖๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหน จ.45/2565
23 มี.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์ปรอทในตัวอย่างที่เป็นของแข็ง และของเหลวแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.47/2565
22 มี.ค. 2565ประกาศผู้ชนะจ้าง ทดสอบความเป็นพิษกึ่งเรื้อรังทางปากฯ ค.2/2565
16 มี.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกล้องบันทึกภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -
15 มี.ค. 2565ชุดเครื่องสกัดสมุนไพรแบบมัลติฟังก์ชันระดับกึ่งอุตสาหกรรม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บ.20/2565
14 มี.ค. 2565ซื้อเครื่องวัดความหนาสีบนพื้นผิวที่ไม่ใช่โลหะ จำนวน๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.พ. 2565ประกาศผู้ชนะชุดผลิตเครื่องสำอางระดับอุตสาหกรรมสำหรับศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจรฯ จำนวน 1 ชุด
24 ก.พ. 2565ระบบปฏิกรณ์สำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันไพโรไลซิสจากเชื้อเพลิงขยะ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.พ. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรีดผสมดิน ขนาด 200 กก./ชม. จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดและทำขนาดดิน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดและทำขนาดดิน จำนนวน 1 ชุด ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2565จ้างซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน
9 ก.พ. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.พ. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ ๑) ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ก.พ. 2565จัดจ้างต่ิอายุการรับประกันอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ