')
๒๘ กรกฎาคม : ทรงพระเจริญ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

(เฉพาะที่กำลังเปิดยื่นซองหรือเปิดขาย เรียงตามวันที่ยื่นซอง)ดูประกาศ 50 รายการล่าสุด >>
วันที่ยื่นซอง วันที่ขายซอง เลขที่ เรื่อง
27 ก.ค. 256419 ก.ค. 2564 จ. 94/2564จ้างทดสอบประสิทธิภาพของโพรไบโอติกที่มีต่อสุขภาพในสัตว์ทดลอง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นขอเสนอเพื่อรับงาน
27 ก.ค. 256420 ก.ค. 2564 จ. 95/2564จ้างบริการ Co-Location จำนวน ๑ งาน
ขอเชิญยื่นข้อเสนอราคา วันที่ 27/07/2564
27 ก.ค. 256421 ก.ค. 2564 จ. 80/2564สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคา ค่าจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง เครื่องผลิตไนโตรเจน ทะเบียนเครื่อง 5811002019001/13 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 งาน จ.80/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ค. 256420 ก.ค. 2564 จ. ๙๖/๒๕๖๔ด้วย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ จ้างจ้างเพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบ TFERP (Helpdesk) ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๐๐ ณ กองพัสดุและคลังพัสดุ ห้อง ๕๒๑๓ อาคาร Admin สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ๓๕ หมู่ ๓ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
29 ก.ค. 256422 ก.ค. 2564 จ. 98/2564จัดจ้างการรับประกันระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine) จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 364,442.- บาท
เชิยยื่นเสนอราคาวันที่ 29 กค.2564 เวลา 8.30-12.00 น ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคารAdmin ชั้น 2 ห้อง5213
30 ก.ค. 256420 ก.ค. 2564 จ. 97/2564จ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารด่วน จำนวน ๑๒ เดือน
กำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
02 ส.ค. 256423 ก.ค. 2564 จ. 99/2564สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบความเป็นพิษระดับ DNA (Comet assay) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๕.๓๐ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขที่ ๓๕ หมู่ ๓ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
02 ส.ค. 256423 ก.ค. 2564 จ. 100/2564สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ จ้างวิเคราะห์ Whole Genome Sequencing จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๕.๓๐ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขที่ ๓๕ หมู่ ๓ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
10 ส.ค. 256420 ก.ค. 2564 บ. 79/2564จ้างเหมาให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการ สำนักงาน (วว.เทคโนธานี,วว.บางเขน , วว.บางปู และสถานีวิจัยลำตะคอง) จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน11,491,200.-บาท
ประกาศรับแบบทางระบบ e-GP วันที่ 20 กค.2546 ถึง วันที่ 9 สค.2564 เสนอราคาทางระบบ e-GP วันที่ 10 สค.2564

ดูประกาศ 50 รายการล่าสุด >>

Copyright ©2021 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
(TISTR is a non-profit organization)
ipv6 ready