')

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

(เฉพาะที่กำลังเปิดยื่นซองหรือเปิดขาย เรียงตามวันที่ยื่นซอง)ดูประกาศ 50 รายการล่าสุด >>
วันที่ยื่นซอง วันที่ขายซอง เลขที่ เรื่อง
25 ต.ค. 256401 ต.ค. 2564 บ. ๓/๒๕๖๕ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาอัตราส่วนไอโซโทปของธาตุในตัวอย่างแบบแยกองค์ประกอบธาตุโดยแมสสเปกโตรมิเตอร์ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกอบราคาอิเล้กทรอนิกส์
เสนอราคา วันที่ 25/10/2564
25 ต.ค. 256405 ต.ค. 2564 บ. 4/2564สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาประกวดราคาซื้อ เครื่องเครื่องบีบอัดผลิตภัณฑ์อาหารเหลวและเครื่องดื่มด้วยแรงดัน ตำบลคลองห้า อำเภอคลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๔๓ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ TOR โปรดสอบถามมายัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ sorada@tistr.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด หรือ คุณโศรดา วัลภา ๐๒-๕๗๗๙๐๐๐ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.tistr.or.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
26 ต.ค. 256421 ต.ค. 2564 ค. ๑/๒๕๖๕สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ จ้างจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก
กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๐๐ ณ อาคาร ADMIN สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ๓๕ หมู่ ๓ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐

ดูประกาศ 50 รายการล่าสุด >>

Copyright ©2021 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
(TISTR is a non-profit organization)
ipv6 ready