ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)
๔ กรกฎาคม : ทรงพระเจริญ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

(เฉพาะที่กำลังเปิดขายซอง และ ยื่นซองดูประกาศ 50 รายการล่าสุด >>
วันเปิดขายซอง วันยื่นซอง เลขที่ เรื่อง
29 มิ.ย. 25655 ก.ค. 2565 จ.84/2565สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ซื้อตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๕.๓๐ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขที่ ๓๕ หมู่ ๓ ตำบลคลองห้าอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
22 มิ.ย. 25654 ก.ค. 2565 ซ.2/2565จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาโครงการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ในราคาชุดละ ๑๐๗ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน) ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) ระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ อาคาร Admin ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๓ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ๓๕ หมู่ ๓ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
28 มิ.ย. 25654 ก.ค. 2565 จ.82/2565สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับสภาวะอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๕.๓๐ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขที่ ๓๕ หมู่ ๓ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ดูประกาศ 50 รายการล่าสุด >>

Copyright ©2022 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
(TISTR is a non-profit organization)
ipv6 ready