สาระสำคัญในสัญญา
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

สาระสำคัญในสัญญา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
วันที่รายละเอียดkey no.
24 มิ.ย. 2565ข้อตกลงเลขมรา 1250/2565 เช่าเครื่องแช่เยือกแข็งระบบไนโตรเจน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.70/2565
23 มิ.ย. 2565ข้อตกลงเลขที่ 1268/2565 จ้างปรับปรุงระบบน้ำใช้ในการผลิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.75/2565
20 มิ.ย. 2565จ.27/2565 ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการงาน ProPak Asia 2022 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.34/2565
16 มิ.ย. 2565ข้อตกลงเลขที่ 1236/2565 จ้างซ่อมชุดแลกเปลี่ยนความร้อนเตาแก๊สไฟเออร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.67/2565
15 มิ.ย. 2565ข้อตกลงเลขที่ 1182/2565 จ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารโรงเผาขยะบางส่วน จ.62/2565
15 มิ.ย. 2565ข้อตกลงเลขที่ 1198/2565 ชุดอุปกรณ์ต่อประกอบเพื่อวิเคราะห์การซึมผ่านไอน้ำบรรจุภัณฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.36/2565
13 มิ.ย. 2565จ.38/2565 อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) จ.38/2565
13 มิ.ย. 2565จ.25/2565 จัางจัดนิทรรศการงาน OTOP Midyear 2022 โดยวิธีคัดเลือก จ.25/2565
8 มิ.ย. 2565ข้อตกลงเลขที่ 1136/2565 งานระบบสื่อสาร อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs จ.60/2565
8 มิ.ย. 2565ข้อตกลงเลขที่ 1048/2565 จ้างปรับปรุงห้องรับรองของศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร (ICOS) จ.53/2565
7 มิ.ย. 2565ข้อตกลงเลขที่ 718/2565 ซื้อเครื่องตัดและทำขนาดดิน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.39/2565
7 มิ.ย. 2565ข้อตกลงเลขที่ 685/2565 ซื้อระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.34/2565
7 มิ.ย. 2565ข้อตกลงเลขที่ 679/2565 ซื้อวัสดุในการติดตั้งระบบน้ำและระบบไฟฟ้าเพิ่มเติม จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.31/2565
7 มิ.ย. 2565ข้อตกลงเลขที่ 602/2565 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการชั้น 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.24/2565
7 มิ.ย. 2565ข้อตกลงเลขที่418/2565 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวน TISTR PARK จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.16/2565
7 มิ.ย. 2565ข้อตกลงเลขที่ 1062/2565 จ้างทำเข็มกลัดทองคำฝังเพชร 20 ปี จำนวน 15 อันและเข็มกลัดทองคำฝังเพชร 30 ปี จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.57/2565
7 มิ.ย. 2565ข้อตกลงเลขที่ 1036/2565 จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายของศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.55/2565
7 มิ.ย. 2565ข้อตกลงเลขที่ 996/2565 จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบเครื่องวัดมวลโมเลกุลและปริมาณสารอินทรีย์ ด้วยระบบโครมาโตกราฟชนิดเหลว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.51/2565
7 มิ.ย. 2565ประกวดราคาจ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ระบบเครือข่าย และศูนย์ข้อมูล (Datacenter) ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ.36/2565
7 มิ.ย. 2565ข้อตกลงเลขที่ 970/2565 ซื้อระบบปั๊มน้ำใต้อาคารควบคุมไฟฟ้า อาคาร 1 ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.49/2565
7 มิ.ย. 2565ข้อตกลงเลขที่ 859/2565 จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์ปรอทในตัวอย่างที่เป็นของแข็งและของเหลวแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.47/2565
7 มิ.ย. 2565ข้อตกลงเลขที่ 643/2565 ซื้อเครื่องวัดความหนืด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.28/2565
7 มิ.ย. 2565ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์(ตั้งแต่เดือน 1 ต.ค.64- 30 ก.ย.65) จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ.2/2565
7 มิ.ย. 2565ข้อตกลงเลขที่ 1170/2565 ซื้อชุดอุปกรณ์แสตนเลสในการผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1170/2565
25 พ.ค. 2565จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความคุ้มค่าในการลงทุนจากการดำเนินโครงการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ษ.3/2565
20 พ.ค. 2565เครื่องมือสำหรับทดสอบความทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซ.36/2565
12 พ.ค. 2565จัดจ้างต่ออายุ License SAP ECC ๖.๐ จำนวน ๖๒ Licenses และ SAP BI จำนวน ๑๐ Licenses จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.24/2565
12 พ.ค. 2565ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบเครื่องวัดความชื้นข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซ.35/2565
5 พ.ค. 2565ข้อตกลงเลขที่ 1006/2565 ซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายอินทรียสาร (Biochemical Oxygen Demand) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1006/2565
24 มี.ค. 2565ข้อตกลงเลขที่ 826/2565 ซื้อเครื่องวัดความหนาสีบนพื้นผิวที่ไม่ใช่โลหะ จำนวน๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 826/2565
24 มี.ค. 2565ข้อตกลงเลขที่700/2565 อุปกรณ์สำหรับซ่อมลิฟต์ (พร้อมติดตั้งและทดสอบ๗อาคาร admin 700/2565
16 มี.ค. 2565ประกวดราคาซื้อระบบปฏิกรณ์สำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันไพโรไลซิสจากเชื้อเพลิงขยะ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซ.31/2565
15 มี.ค. 2565ข้อตกลงเลขที่ 241/2565 การต่อสัญญาเช่าและบริการสำนักงานอมตะ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 241/2565
9 มี.ค. 2565ซื้อเครื่องรีดผสมดิน ขนาด 200 กก./ชม. จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 725/2565
4 มี.ค. 2565งานจ้างซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน จ.21/2565
4 มี.ค. 2565จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนภาครัฐ เพื่อวางแผนและขับเคลือนงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ษ.2/2565
24 ก.พ. 2565ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อภายใต้สภาวะความดัน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซ.29/2565
23 ก.พ. 2565ประกาศผู้ชนะจ้างงานซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 630 kVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2565จ้างการจัดงานจับคู่ธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ Virtual Meeting จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 699/2565
14 ก.พ. 2565ประกวดราคาซื้อชุดกรองอากาศ กำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความชื้นพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซ.23/2565
8 ก.พ. 2565ซื้อระบบถังกรองไร้อากาศ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 628/2565
3 ก.พ. 2565ซื้อกระดาษ A4 80 แกรม จำนวน 5,000 รีม (1,000 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 644/2565
1 ก.พ. 2565ตู้เก็บรักษาสภาพตัวอย่างทดสอบและสารเคมี พร้อมระบบติดตามข้อมูล จำนวน 1 ชุด
24 ม.ค. 2565ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวัดปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายอินทรียสารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
19 ม.ค. 2565ซื้อรถโดยสารที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าขนาด 15 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 477/2565
13 ม.ค. 2565ปั๊มลมแบบสโครลชนิดที่ไม่ใช้น้ำมันเครื่องในระบบขนาด 15 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
6 ม.ค. 2565เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน 2 เครื่อง
6 ม.ค. 2565เครื่องวิเคราะห์อัตราการซึมผ่านของไอน้ำของแผ่นฟิล์ม
27 ธ.ค. 2564ข้อตกลงเลขที่ 1777/2565 จ้างที่ปรึกษาโครงการทดสอบ วิจัยและเก็บข้อมูลเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตเมทานอลจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฯ
27 ธ.ค. 2564ข้อตกลงเลขที่ 441/2565 ซื้อถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 20,000 ลิตร พร้อมติิดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
ดูข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี

Copyright ©2022 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
(TISTR is a non-profit organization)
ipv6 ready