tistrname
สาระสำคัญในสัญญา
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

สาระสำคัญในสัญญา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
วันที่รายละเอียดkey no.
6 มิ.ย. 2566สัญญาจ้างเลขที่ จ.28/2566 จ้างศึกษาผลของการได้รับโพรไบโอติกต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันในเลือด ปัจจัยทางเมตาโบลิกอื่นๆ ในผู้ใหญ่ไทยที่มีภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.48/2566
30 พ.ค. 2566จ้างซ่อมกันซึมดาดฟ้าอาคาร ๑ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา จำนวน ๑ งาน จ.23/2566
26 พ.ค. 2566ซ่อมแซมระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 22 KV จ.30/2566
23 พ.ค. 2566ข้อตกลงเลขที่ 1069/2566 ซื้อเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์บรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) จำนวน 5 เครื่อง รวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.52/2566
18 พ.ค. 2566ข้อตกลงเลขที่ 1084/2566 จ้างทำเสื้อเอกลักษณ์ สำหรับพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 850 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.55/2566
9 พ.ค. 2566จ้างก่อสร้างถนนทางเข้าส่งวัสดุทดสอบ MPAD จ.38/2566
9 พ.ค. 2566ข้อตกลงเลขที่1020/2565 จ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงานสำหรับหน่วยงาน สจท.กบน.และกพน.ภายในอาคาร RD2 ชั้น 2และ 3 พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.53/2566
28 เม.ย. 2566ซื้อชุดตรวจวัดปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายอินทรียสารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด 473/2566
27 เม.ย. 2566จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย 894/2566
20 เม.ย. 2566สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เลขที่ ซ.34/2566 ซื้อสิทธิ์การใช้งาน License SAP ECC 6.0 จำนวน 62 licenses และ SAP BI จำนวน 10 licenses โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.43/2566
19 เม.ย. 2566สัญญาเลขที่ จ.22/2566 จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ระบบเครือข่าย และศูนย์ข้อมูล (Data Center) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.31/2566
12 เม.ย. 2566สัญญาเลขที่ จ.24/256 จ้างทดสอบความเป็นพิษกึ่งเรื้อรังทางปาก sub-chronic oral toxicity (OECD408) สารสกัด Aloe barbadensis Mill (ว่านหางจระเข้) และสารสกัด Pandanus amaryllifolius (ใบเตย) จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก ค.3/2566
4 เม.ย. 2566ข้อตกลงเลขที่ 655/2566 จ้างซ่อมเครื่องวัดมวลโมเลกุลและปริมาณสารอินทรีย์ ด้วยระบบโครมาโตกราฟชนิดเหลว ยี่ห้อ Agilent Technologies รุ่น 6490 Triple Quad LC/MS จำนวน 1 งาน /2566
27 มี.ค. 2566ข้อตกลงเลขที่ 858/2566 จ้างสอบเทียบ/PM เครื่องมือ LC-MS/MS (Triple Quadrupole) สำหรับการวิเคราะห์สารในกลุ่ม PAAs จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.44/2566
27 มี.ค. 2566ข้อตกลงเลขที่ 878/2566 จ้างผลิตวีดิทัศน์แนะนำ วว. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.45/2566
22 มี.ค. 2566จ้างซ่อมแซมผนังกระจกอาคาร RD1 พร้อมปรับปรุงกระจกอลูมิเนียม ห้อง 1818 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.19/2566
22 มี.ค. 2566จ้างจัดทำหนังสือที่ระลึก 60 ปี วว. จำนวน 1 งาน /2566
21 มี.ค. 2566สัญญาเลขที่ จ.18/2566 จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้เมนสวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 22kVด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.29/2566
21 มี.ค. 2566จ้างจัดนิทรรศการ TISTR and Friends 2023 จำนวน 1 งาน จ.21/2566
15 มี.ค. 2566ซ.33/2566เครื่องแลกเปลี่ยนก๊าซเพื่อสภาวะไร้ออกซิเจนแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.3/2566
14 มี.ค. 2566ข้อตกลงเลขที่ 813/2566 จ้างจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์งานมาลัยวิทยสถาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.36/2566
10 มี.ค. 2566สัญญาซื้อขาย ซ.31/2566 ระบบโรงงานผลิตสาหร่ายจากคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยพลังงานสะอาดระดับอุตสาหกรรม 1 ระบบ บ.9/2566
9 มี.ค. 2566สัญญาซื้อขาย ซ.27/2566 เครื่องมือทดสอบอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 1 เครื่อง บ.5/2566
22 ก.พ. 2566สัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ ษ.2/2566 จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และความคุ้มค่าในการลงทุน จากการดำเนินโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ซ.1/2566
22 ก.พ. 2566ข้อตกลงเลขที่ 699/2566 จ้างพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นติดตามแผนงานโครงการ (Project Tracking System) ส่วนการติดตามและรายงานผลโครงการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.30/2566
13 ก.พ. 2566ซ.30/2566 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างภายใต้สภาวะความดันสูงแบบปลอดเชื้อของกระบวนการ encapsulation 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.7/2566(ครั้งที่2)
13 ก.พ. 2566ซ.28/2566 ชุดวิเคราะห์คุณสมบัติและความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ บ.32/2565
10 ก.พ. 2566สัญญาเลขที่ จ.17/2566 จ้างเหมาให้บริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน (วว.เทคโนธานี วว.บางเขน ศทม.บางปู และสถานีลำตะคอง) ระยะเวลา 8 เดือน โดยวิธีคัดเลือก ค.2/2566
9 ก.พ. 2566ซ.29/2566 ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.57/2566(ครั้งที่2)
2 ก.พ. 2566ซ.20/2565 เครื่องออกแบบวิเคราะห์และจำลองสมรรถนะระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซ.20/2565
18 ม.ค. 2566จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณลาดจอดรถ อาคารศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุ MPAD ฯ จ.15/2566
18 ม.ค. 2566จ้างพัฒนาระบบเครือข่ายของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จำนวน 1 ระบบ จ.16/2566
13 ม.ค. 2566ข้อตกลงเลขที่ 459/2566 จ้างสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน Standard Glass Ring จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.25/2566
10 ม.ค. 2566สัญญาเลขที่ ซ.24/2566 ซื้อเครื่องทดสอบและพัฒนาชิ้นส่วนทดแทนระบบรางและล้อเลื่่อน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.8/2566
5 ม.ค. 2566ข้อตกลงเลขที่ 66/2566 จ้างบริการบำรุงรักษาตู้สาขาระบบโทรศัพท์ (PABX) จ.90/2566
5 ม.ค. 2566ข้อตกลงเลขที่ 448/2566 จ.28/2566
3 ม.ค. 2566สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัยเลขที่ จ.11/2566 จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย (วว.เทคโนธานี วว.บางเขน ศทม.บางปู และสถานีวิจัยลำตะคอง) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.78/2565
29 ธ.ค. 2565ข้อตกลงเลขที่ 412/2566 ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำรองสำหรับเครื่องแม่ข่ายเสมือน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.20/2566
29 ธ.ค. 2565ข้อตกลงเลขที่ 411/2566 จ้างต่ออายุการรับประกันเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.19/2566
26 ธ.ค. 2565ข้อตกลงเลขที่ 443/2566 ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ VMWARE vsphere 6 Essentials plus kit สำหรับระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.23/2566
26 ธ.ค. 2565ข้อตกลงเลขที่ 406/2566 ซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมลิฟต์ (พร้อมติดตั้งและทดสอบ) อาคาร Admin และ อาคาร RD2 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.14/2566
26 ธ.ค. 2565สัญญาซื้อขายเลขที่ ซ.21/2566 เครื่องมือวิเคราะห์เครือข่ายสื่อสาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.2/2566
21 ธ.ค. 2565สัญญาเลขที่ ซ.18/25665 ซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.52/2565
20 ธ.ค. 2565ข้อตกลงเลขที่ 407/2566 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสมุดบันทึก จำนวน 2,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.17/2566
20 ธ.ค. 2565สัญญาเลขที่ ซ.23/2565 ซื้อชุดจำลองสภาวะการเก็บรักษา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.23/2566
15 ธ.ค. 2565สัญญาเลขที่ ซ.22/2566 ซื้อชุดจับทดสอบมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.1/2566
15 ธ.ค. 2565ข้อตกลงเลขที่ 404/2566 ชุดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงแข็งอัดแท่ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.11/2566
15 ธ.ค. 2565สัญญาเลขที่ ซ.20/2566 ซื้อเครื่องทดสอบการต้านทานต่อโอโซน ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.51/2565
14 ธ.ค. 2565ซ.14/2565 ถังบำบัดน้ำเสีย ประจำอาคารศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM ) ตำบคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บ.48/2565
2 ธ.ค. 2565ข้อตกลงเลขที่ 330/2566 จ้างออกแบบตกแต่งอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.8/2566
เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
ดูข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี

Copyright ©2023  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic